ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/28-04-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.639/27-04-2022)

2.2 Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία “ΕΛΠΙΣ” την 25/1/2022 και 26/1/2022 (συν.2 αριθ. πρωτ.640/27-04-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.647/27-04-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.653/27-04-2022)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.654/27-04-2022)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.655/27-04-2022)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.656/27-04-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.641/27-04-2022)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-04-2022 έως 24-04-2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.652/27-04-2022)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαρτίου 2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.6253/15-04-2022)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαρτίου (συν.11 αριθ. πρωτ.642/27-04-2022)

5.4 Σύστημα Αξιολόγησης (συν.12 αριθ. πρωτ.648/27-04-2022)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.13 αριθ. πρωτ.649/27-04-2022)

5.6 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου της διαμόρφωσης χώρων στους ορόφους Α΄, Γ΄ και Δ΄ στο κτίριο Σισίνη 18 (συν.14 αριθ. πρωτ.643/27-04-2022)

5.7 Σχετικά με την άδεια άνευ αποδοχών ιατρών για εκπαιδευτικούς λόγους (συν.15 αριθ. πρωτ.644/27-04-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με νέα προμήθεια rapid tests (συν.16 αριθ. πρωτ.645/27-04-2022)

6.2 Απολογισμός δικασίμων μηνός Απριλίου 2022 (συν.17 αριθ. πρωτ.650/27-04-2022)

6.3 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαΐου 2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.651/27-04-2022)