ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/18-05-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αίτηση για μείωση/απαλλαγή καταβολής τόκων & προσαυξήσεων από οφειλή αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.1 αριθ. πρωτ.763/17-05-2022)

2.2 Αίτημα εταιρειών για υπαγωγή τους στη ρύθμιση οφειλών του άρθρου 23 του ν. 4816/2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.764/17-05-2022)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.768/17-05-2022)

3.2 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.773/17-05-2022)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.774/17-05-2022)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.775/17-05-2022)

3.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης κατόπιν τροποποιητικής απόφασης e-ΕΦΚΑ (συν.7 αριθ. πρωτ.776/17-05-2022)

3.6 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης με μείωση λόγω ανάληψης εργασίας (συν.8 αριθ. πρωτ.777/17-05-2022)

3.7 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.9 αριθ. πρωτ.779/17-05-2022)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.769/17-05-2022)

4.2 Σχετικά με την εκκαθάριση τιμολογίων Ιδιωτικής Κλινικής (συν.11 αριθ. πρωτ.765/17-05-2022)

4.3 Έλεγχος συνταγογράφησης φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων (συν.12 αριθ. πρωτ.770/17-05-2022)

4.4 Σχετικά με δαπάνες μου μπορούν να εκκαθαριστούν μέσω της πλατφόρμας δαπανών υγείας (συν.13 αριθ. πρωτ.778/17-05-2022)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 09-05-2022 έως 15-05-2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.766/17-05-2022)

5.2 Έκθεση εσωτερικού ελέγχου 2022 και υποβολή συμπληρωματικού σημειώματος, σχετικά με τον έλεγχο της οδοντιατρικής υπηρεσίας (συν.15 αριθ. πρωτ.772/17-05-2022)

5.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την σύμβαση Ιατρού Εργασίας  και  Τεχνικού  Ασφαλείας (συν.16 αριθ. πρωτ.771/17-05-2022)

5.4 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οδοντιατρικής έδρας (συν.17 αριθ. πρωτ.767/17-05-2022)

5.5 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος (συν.18 αριθ. πρωτ.782/17-05-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με τη συνεργασία με Νομικό Σύμβουλο για αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα που υποβλήθηκαν στον Οργανισμό (Δ.Υ.)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού (συν.19 αριθ. πρωτ.780/17-05-2022)