ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας στην Αθήνα, προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας και προκηρύσσει 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν απαραίτητα τα κάτωθι προσόντα και προϋποθέσεις:

 1. Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 2. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.
 3. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Καλή γνώση Η/Υ και MS Office.
 6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).
 7. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία σε:
 • α. μονάδα/κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων ή/και
 • β. μονάδα/κέντρο ψυχικής υγείας ή/και
 • γ. μονάδα/κέντρο απεξάρτησης  ή /και
 • δ. νοσηλευτήρια ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.

8. Θα συνεκτιμηθεί μετεκπαίδευση.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 3. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 4. Βεβαίωση Εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) σύμφωνα με τον ν.4488/2017.
 5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού) για τους άνδρες.
 6. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 7. Βιογραφικό Σημείωμα.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο υποψήφιος  θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο  βιογραφικό του σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις.
 9. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν τηλεφωνικά για οριστεί ραντεβού με την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ακριβής ώρα συνεντεύξεως θα καθοριστεί ύστερα από προσωπική επικοινωνία.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 08/07/ 2022, με  ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@edoeap.gr .

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος να υπάρχει η ένδειξη: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι,  οι αιτήσεις – βιογραφικά καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τα οποία δεν θα προχωρήσουν σε πρόσληψη, με βάση την πολιτική διατήρησης του Οργανισμού, καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πληροφορίες στα τηλ.:2107264396 κα Αντύπα & 2107264368 κα Μπαμπαλιούτα.

 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ