ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/17-06-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου (Δ.Υ.)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.1 αριθ. πρωτ.951/16-06-2022)

3.2 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης μετά από διακοπή απασχόλησης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.2 αριθ. πρωτ.952/16-06-2022)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.953/16-06-2022)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.4 αριθ. πρωτ.954/16-06-2022)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετατροπής κύριας σύνταξης αναπηρίας σε οριστική (συν.5 αριθ. πρωτ.955/16-06-2022)

3.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.6 αριθ. πρωτ.956/16-06-2022)

3.7 Εξαίρεση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.7 αριθ. πρωτ.957/16-06-2022)

3.8 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.8 αριθ. πρωτ.958/16-06-2022)

3.9 Αναστολή καταβολής προσωρινής επικουρικής σύνταξης λόγω εργασίας και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών προσωρινών επικουρικών συντάξεων (συν.9 αριθ. πρωτ.959/16-06-2022)

3.10 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικου τέκνου λόγω αναπηρίας (συν.10 αριθ. πρωτ.960/16-06-2022)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.934/16-06-2022)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.935/16-06-2022)

4.3 Σχετικά με απόδοση αποζημιώσεων για μετακινήσεις ασθενών (συν.13 αριθ. πρωτ.941/16-06-2022)

4.4 Σύναψη νέας σύμβασης με διαγνωστικό κέντρο (συν.14 αριθ. πρωτ.950/16-06-2022)

4.5 Ενημέρωση για τιμή ιατρικής επίσκεψης στη σύμβαση με διαγνωστικό κέντρο (συν.15 αριθ. πρωτ.943/16-06-2022)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 06-06-2022 έως 12-06-2022 (συν.16 αριθ. πρωτ.936/16-06-2022)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Μαΐου (συν.17 αριθ. πρωτ.942/16-06-2022)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Μαΐου (συν.18 αριθ. πρωτ.937/16-06-2022)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαΐου 2022 (συν.19 αριθ. πρωτ.11012/10-06-2022)

5.5 Σχετικά με αναπροσαρμογή αμοιβής δικηγόρων επί υποθέσεων αγγελιοσήμου εκδικαζόμενων κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών (συν.20 αριθ. πρωτ.815/24-05-2022)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου στην υπηρεσία καθαριότητας (συν.21 αριθ. πρωτ.944/16-06-2022)

5.7 Εκσυγχρονισμός Φυσικοθεραπευτηρίου ΕΔΟΕΑΠ Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος (συν.22 αριθ. πρωτ.946/16-06-2022)

5.8 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (συν.23 αριθ. πρωτ.947/16-06-2022)

5.9 Σχετικά με την προσθήκη υπηρεσιών στην υπάρχουσα σύμβαση της εταιρείας αποδελτίωσης (συν.24 αριθ. πρωτ.945/16-06-2022)

5.10 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με δικηγορική εταιρεία (συν.25 αριθ. πρωτ.948/16-06-2022)

5.11 Σχετικά με την επέκταση του ωραρίου εργασίας  οδοντιάτρου (συν.26 αριθ. πρωτ.949/16-06-2022)

5.12 Σχετικά με την εκκαθάριση των τιμολογίων διαγνωστικού κέντρου (Δ.Υ.)

5.13 Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ 2020 (συν.27 αριθ. πρωτ.939/16-06-2022)

5.14 Σχετικά με την παροχή διατακτικών σίτισης (συν.28 αριθ. πρωτ.961/16-06-2022)

5.15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβουλο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (συν.29 αριθ. πρωτ.962/16-06-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για συνέχιση τηλεργασίας (συν.30 αριθ. πρωτ.913/07-06-2022)

6.2 Παροχή πληρεξουσιότητας προς πληρεξούσιο δικηγόρο του Οργανισμού για την εκπροσώπηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολάβησης (του Ν.4640/2019) (συν.31 αριθ. πρωτ.938/16-06-2022)