ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/20-07-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1175/19-07-2022)

2. Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1176/19-07-2022)

2.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.1177/19-07-2022)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1178/19-07-2022)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.5 αριθ. πρωτ.1179/19-07-2022)

2.6 Αίτημα για μείωση δόσης λόγω παρακράτησης οφειλής Τ.Υ.Π. από την μηνιαία επικουρική σύνταξη (συν.6 αριθ. πρωτ.1180/19-07-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.1181/19-07-2022)

3.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.1166/19-07-2022)

3.3 Σχετικά με έγκριση κόστους ελέγχου σωματικών μεταλλάξεων ογκογονιδίων (LUNG CANCER COMPLIT DX PANEL) (συν.9 αριθ. πρωτ.1167/19-07-2022)

Θέμα  4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-07-2022 έως 17-07-2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.1168/19-07-2022)

4.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουνίου (συν.11 αριθ. πρωτ.1187/19-06-2022)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουνίου 2022 (συν. αριθ.12 πρωτ.13885/14-07-2022)

4.4 Αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής για προκαταρτικό έλεγχο τριμήνου (συν.13 αριθ. πρωτ.1140/08-07-2022)

4.5 Σχετικά με τις συμβάσεις των διαχειριστών (συν.14 αριθ. πρωτ.1182/19-07-2022)

4.6 Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων 2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.1189/19-07-2022)

4.7 Σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης 2021 (συν.16 αριθ. πρωτ.1172/19-07-2022)

4.8 Σχετικά με την παράταση προγράμματος προληπτικού ελέγχου «ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ» (συν.17 αριθ. πρωτ.1169/19-07-2022)

4.9 Σχετικά με αντικατάσταση ιατρού Μικροβιολόγου (συν.18 αριθ. πρωτ.1170/19-07-2022)

4.10 Σχετικά με αίτημα ιατρού του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.1171/19-07-2022)

4.11 Σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης των ΜΜΕ (συν.20 αριθ. πρωτ.1183/19-07-2022)

4.12 Σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.21 αριθ. πρωτ.1185/19-07-2022)

4.13 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την τελική επιμέτρηση των επιφανειών στις εργασίες διαμόρφωσης χώρων Πολυιατρείου – Πολυοδοντιατρείου (συν.22 αριθ. πρωτ.1186/19-07-2022)

4.14 Σχετικά με την εκκαθάριση τιμολογίων Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου (συν.23 αριθ. πρωτ.1184/19-07-2022)

4.15 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας χαρτικών και υλικών καθαριότητας (συν.24 αριθ. πρωτ.1188/19-07-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΑΔΣ 25/30-06-2022 (συν.25 αριθ. πρωτ.1173/19-07-2022)

5.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (συν.26 αριθ. πρωτ.1174/19-07-2022)