ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή  υπηρεσιών Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), θέτει σε  δημόσια  διαβούλευση την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του κειμένου της πρόσκλησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την 05/07/2022 έως και την 18/07/2022 και  οι  ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να προτείνουν   ενδεικτικό κόστος  προϋπολογισμού  ως  Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον  κο Ιωάννη Παπασταμέλο τηλ. 210-7264799 .

Οι παρατηρήσεις – προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pd3@edoeap.gr  κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της υπό διαβούλευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 

Αθήνα  05/07/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

– Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες σε τρεις κλάδους: Την παροχή επικουρικής σύνταξης, την πρόνοια (παροχή εφάπαξ) και την υγειονομική περίθαλψη των μελών του.

– Οι εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκονται σε τρία κτίρια, εκ των οποίων δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το κεντρικό κτίριο διοίκησης βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού ενώ το δεύτερο επί της οδού Ορμηνίου 38. Το κτίριο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται επί της οδού Τσιμισκή 43.

– Για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο ΕΔΟΕΑΠ απασχολεί εσωτερικούς γιατρούς και νοσηλευτές όλων των ειδικοτήτων που είναι εγκατεστημένοι σε ιατρεία που βρίσκονται στα τρία κτίρια του Οργανισμού. Παράλληλα διαθέτει και ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων συμβεβλημένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ως προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει συμβληθεί με νοσοκομεία και νοσηλευτήρια σε όλη τη χώρα.

–  Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τη Γενική του Διεύθυνση, κάτω από την οποία υπάρχουν δύο Διευθύνσεις (Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας). Κάτω από τις Διευθύνσεις υπάρχουν έξι  τομείς (Τομέας  Υγείας & Περίθαλψης, Τομέας Ασφάλισης, Τομέας Οικονομικών & εσόδων, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Τομέας Πληροφορικής).  Στη δομή του ΕΔΟΕΑΠ, υπάρχουν ακόμη Αρχίατρος και αναπληρωτές για την επίλυση ιατρικών ζητημάτων, ελεγκτές ιατροί, Νομική Υπηρεσία και DPO για την αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι:

 Για το εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας του εν γένει, έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ανάγκες που αφορούν στα ακόλουθα:

α.- Εκσυγχρονισμός / ανακαίνισης κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Οργανισμού (2 κτίρια στην Αθήνα και 2 κτίρια στη Θεσσαλονίκη)

β.- Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού (μητρώο, διοικητικές, οικονομικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, κ.λ.π.)

γ.- Εκσυγχρονισμό της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων

δ.- Εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού πληροφορικής και των ιατρικών μηχανημάτων

Η εύρεση τρόπου χρηματοδότησης για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας για τον Οργανισμό.

Η δυνατότητα αναζήτησης τρόπων χρηματοδότησης, καθώς και εν συνεχεία η ανάληψη των ενεργειών για την ωρίμανση των σχετικών έργων δεν μπορεί να καλυφθεί από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων αλλά  και  χρόνου.

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία προς το συμφέρον του ΕΟΔΕΑΠ η υλοποίηση ενός συμβουλευτικού έργου που θα αφορά στη παρακολούθηση, εξέταση και εύρεση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης καθώς και την ανάληψη ενεργειών ωρίμανσης των απαιτούμενων έργων.

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ι. Προκαταρκτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα προς χρηματοδότηση έργα και του πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης

   ΙΙ. Σύνταξη αιτημάτων σκομιπόμητας προς  τον  Οργανισμό για ένταξη  σε υπάρχοντα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ή προτάσεις για  ένταξη του  Οργανισμού σε ειδικά  διαμορφωμένα προγράμματα βάσει των αναγκών του.

 ΙΙΙ. Σε περίπτωση ένταξης σε  κάποιο πρόγραμμα τα  κατωτέρω:

    Με βάση τα απαιτούμενα  από τον Οργανισμό, ο Σύμβουλος θα αναλάβει:

α. Τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων εταιρειών, με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν και θα γίνουν δεκτές ή θα απορριφθούν οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Στη φάση αυτή θα συμπεριληφθούν κριτήρια που αφορούν στην ύπαρξη απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, δικαιολογητικών, στις τεχνικές δυνατότητες και την οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα του υποψηφίου. Τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

β. Το τεύχος προκήρυξης , το οποίο και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση θα  λάβει υπ οψιν , ως  αναφορά το μέρος του πληροφοριακού συστήματος , ήδη υπάρχον  διαθέσιμο τεύχος για το  συγκεκριμένο θέμα και  για  το οποίο θα  υπάρξει η  σχετική  συνεργασία με  τον συντάξα του τεύχους  αυτού.

γ. Την υποστήριξη στη Δημόσια Διαβούλευση, (απαντήσεις σε ερωτήσεις, την ενσωμάτωση των σχολίων που θα προκύψουν) και τη σύνταξη του τελικού σχεδίου του τεύχους Προκήρυξης, το οποίο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Τεύχος Προκήρυξης θα περιλαμβάνει:

 • περιγραφή του αντικειμένου του προκηρυσσόμενου έργου
 • αναμενόμενα αποτελέσματα
 • απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων εταιρειών
 • απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν από τις υποψήφιες εταιρείες (περιγραφή εταιρείας, τεχνογνωσία, εμπειρία κλπ)
 • περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης (που περιλαμβάνει κριτήρια, στοιχεία επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κ.α.) των προσφορών που θα υποβληθούν.

δ. Την παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου ήτοι:

ε. Την  επεξεργασία των προσφορών που υπεβλήθησαν

ζ. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εισήγηση για αποκλεισμό των εταιρειών που δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού

η. Την           συμβουλευτική υποστήριξη κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού

θ. Την συμβουλευτική υποστήριξη κατά την κατακύρωση του έργου στον επιλεχθέντα ανάδοχο

ι. Την συμβουλευτική υποστήριξη στη συμβασιοποίηση του έργου και σύνταξη σχεδίου σύμβασης ως  και  συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του  έργου από τον ανάδοχο.

κ.  Ο  Σύμβουλος , οφείλει να ενημερώνει τον Οργανισμό για τις υποχρεώσεις που έχει ως Δικαιούχος  Προγράμματος και  να δρα σαν συντονιστής  όπου  χρειάζεται σε όλες τις φάσεις του έργου.

Δ . ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Σύμβουλος οφείλει να προτείνει ενδεικτικό κόστος  για τις παρακάτω διακριτές  υποενότητες του έργου ξεχωριστά :

Ι. Προκαταρκτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα προς χρηματοδότηση έργα και του πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης

   ΙΙ. Σύνταξη αιτημάτων σκομιπόμητας προς  τον  Οργανισμό για ένταξη  σε υπάρχοντα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ή προτάσεις για  ένταξη του  Οργανισμού σε ειδικά  διαμορφωμένα προγράμματα βάσει των αναγκών του.

 ΙΙΙ. Σε περίπτωση ένταξης σε  κάποιο πρόγραμμα τα  αναφερόμενα ( α έως κ)

 Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΔΟΕΑΠ, είναι έως το τέλος του  2022  για  τα  παραδοτέα  Ι. & ΙΙ.

  Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. Προκαταρκτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα προς χρηματοδότηση έργα και του πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός. (Υποβολή πρότασης)

ΙΙ. Σύνταξη αιτημάτων σκομιπόμητας προς  τον  Οργανισμό για ένταξη  σε υπάρχοντα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  ή προτάσεις για  ένταξη του  Οργανισμού σε ειδικά  διαμορφωμένα προγράμματα βάσει των αναγκών του  – Προϋπολογισμός. (Υποβολή πρότασης)

ΙΙΙ. Σε περίπτωση ένταξης σε  κάποιο πρόγραμμα  – Προϋπολογισμός. (Υποβολή πρότασης)

Εναλλακτικά ενδεικτική αμοιβή η οποία θα αποδοθεί με την επιτυχή ένταξη του Οργανισμού σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών (στο εξής θα αναφέρεται ως “προσφέρων φορέας”) που δραστηριοποιείται στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων .

 1. Ανεπιφύλακτη δήλωση: Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) δήλωση του προσφέροντος φορέα ότι έλαβε γνώση όλων όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της, ότι καλύπτει όλους τους υποχρεωτικούς όρους και ότι δύναται να υλοποιήσει το έργο όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη (υποχρεωτικός όρος).
 2. Ο προσφέρων φορέας (ή αθροιστικά οι εταιρείες – μέλη του) πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε ισχύ στα παρακάτω θεματικά πεδία που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης (υποχρεωτικός όρος):

Ι. Διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή ισοδύναμο)

ΙΙ. Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ISO 20000  (ή ισοδύναμο)

iii. H ότι  άλλο  σχετικό  με  το  αντικείμενο της  διακήρυξης

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας που πληροί αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια, οι εταιρείες μέλη που δεν πληρούν κάποιο ΣΔΠ δεσμεύονται να τηρούν τις αρχές και τις προδιαγραφές του σχετικού ΣΔΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της εταιρείας – μέλους που διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση.

 1. Περιγραφή της υλοποίησης του έργου: Ο προσφέρων φορέας θα πρέπει να απαντήσει στους όρους του κεφαλαίου  Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ περιγράφοντας και εξειδικεύοντας τον τρόπο και την μεθοδολογία υλοποίησης των ζητουμένων στο κεφάλαιο  αυτό (υποχρεωτικός όρος). Περαιτέρω, θα βαθμολογηθεί η περιγραφή της πρότασης, ως προς την κατανόηση των απαιτήσεων και του στόχου του έργου, τη σαφήνειά της και την αναλυτική περιγραφή των πακέτων εργασίας και της διασφάλισης της ποιότητας.
 2. Χρόνος παράδοσης: Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για τα  Παραδοτέα  Ι &  ΙΙ  , ανά στάδιο υλοποίησης, καθώς και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης (υποχρεωτικός όρος).
 3. Κύκλος εργασιών των τελευταίων δύο ετών. Θα αναφερθεί ο  κύκλος  εργασιών των οικονομικών καταστάσεων του προσφέροντος φορέα (αθροιστικά αν πρόκειται για περισσότερες της μιας εταιρείες) για τα τελευταία δύο έτη, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ο κύκλος εργασιών του προσφέροντος φορέα, αθροιστικά για τα δύο έτη, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του προϋπολογισμού του έργου, ακόμα και στην περίπτωση που ο προσφέρων φορέας ή εταιρεία – μέλος αυτού συστάθηκε μετά την 1-1-2021  (υποχρεωτικός όρος). Θα βαθμολογηθεί θετικά ο μεγαλύτερος του υποχρεωτικού κύκλος εργασιών.
 4. Εμπειρία σε ανάλογα έργα:.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση έργων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης φορέων, Οργανισμών Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εμπειρία σε έργα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και διαμόρφωσης προτάσεων ένταξης έργων σε αυτές, σε φορείς  και του  ιδιωτικού τομέα , εμπειρία σε τουλάχιστον στα παρακάτω πεδία :

 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για τη διαμόρφωση πολιτικών ή/και διαδικασιών Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων ή Στρατηγικής Πληροφορικής ως και την ανάπτυξη λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων
 • την ανάλυση υφιστάμενων και στοχευόμενων Πολιτικών ή Προτύπων ή διεργασιών ή διαδικασιών Οργανισμών
 • την αποτύπωση / μοντελοποίηση των Πολιτικών ή Προτύπων ή διεργασιών ή διαδικασιών σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
 • την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης φορέων και του ιδιωτικού τομέα για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση διαδικασιών.

Όσον αφορά στην ομάδα έργου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν άτομα με εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

 • Διαχείριση (Project Management) συμβουλευτικών έργων
 • Υλοποίηση έργων στον τομέα του ERP, της Υγείας και Ασφάλισης ή παρεμφερών
 • Υλοποίηση έργων σχεδιασμού, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, δράσεων και προγραμμάτων
 • Υλοποίηση έργων συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναδιοργάνωσης ή/και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να καταθέσουν σύντομο προφίλ του προσφέροντος φορέα ή/και των εταιρειών που τον συνιστούν, καθώς και πλήρη λίστα και στοιχεία με σχετικά έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται κατόπιν σύμβασης και σχετίζονται είτε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων ή Οργανισμών είτε με την αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων είτε με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για επιχειρήσεις και Οργανισμούς ανάλογους με το μέγεθος του ΕΔΟΕΑΠ. Ελάχιστος αριθμός ανάλογων έργων τουλάχιστον ανάλογου ή μεγαλύτερου μεγέθους (ως έργο ανάλογου μεγέθους με το παρόν θεωρείται έργο με προϋπολογισμό τουλάχιστον 80% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου): Τρία. (υποχρεωτικός όρος). Θα βαθμολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη της υποχρεωτικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα.

 

 1. Εμπειρία σε ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς (ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες ή οργανισμούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, κ.λπ.). Ο προσφέρων φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι υλοποίησε ή υλοποιεί κατόπιν σύμβασης ένα τέτοιο ανάλογου προϋπολογισμού έργο (υποχρεωτικός όρος). Η εμπειρία σε περισσότερα ανάλογα έργα σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς θα βαθμολογηθεί θετικά.
 2. Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο: Θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή στελέχωση για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και να προτείνουν Ομάδα Έργου και Υπεύθυνο αυτής με πλήρη βιογραφικά στοιχεία. Ο υπεύθυνος έργου θα διαθέτει πολυετή εμπειρία και θα είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή πτυχίου σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εξωτερικού) (υποχρεωτικός όρος). Τα περαιτέρω προσόντα και η εμπειρία του Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου θα βαθμολογηθούν θετικά.
 3. Θα βαθμολογηθεί θετικά η αποδεδειγμένη  εμπειρία του προσφέροντος φορέα  και της Ομάδας Έργου σε έργα σύνταξης προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμών από μεγάλους Οργανισμούς (κατά προτίμηση δημόσιους).

Στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος φορέα θα  πρέπει  να υπάρχουν παραπομπές  για τα  ζητούμενα στην διακήρυξη  και δεν θα υπάρχει (επί ποινή αποκλεισμού) κανένα οικονομικό στοιχείο που σχετίζεται με την οικονομική του προσφορά.

Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

 Ι.1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Θ. της παρούσας πρόσκλησης (Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ). Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο (Η3, Η5,Η6,Η7,Η8,Η9) αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε έναν προσφέροντα φορέα.

α/α Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολογία
Η3 Αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 25
Η5 Κύκλος  εργασιών του προσφέροντος φορέα των τελευταίων δύο ετών 10
Η6 Αξιολόγηση του προσφέροντος φορέα  και της εμπειρίας  του σε ανάλογα έργα 20
Η7 Εμπειρία σε ανάλογα έργα καθώς και σε συναφείς με τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανισμούς 10
Η8 Επάρκεια στελεχών που θα ασχοληθούν με το έργο 25
Η9 Εμπειρία σε έργα σύνταξης προδιαγραφών 10
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Κάθε προσφέρων φορέας, του οποίου η τεχνική προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους έξι βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100 (Συνολική Τεχνική Βαθμολόγηση Προσφοράς – ΤΒ).

Ι.2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Για την ανάδειξη του αναδόχου ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς είναι 55%  και της οικονομικής 45%.

Ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων φορέας  που θα συγκεντρώσει τον υψηλότερο «συνολικό βαθμό πρότασης» (ΣΒΠ).

Ο Συνολικός Βαθμός Πρότασης υπολογίζεται για κάθε προσφορά (i) ως εξής:

Συνολικός Βαθμός Πρότασης: ΣΒΠi = [ΤΒi / TBmax]*0,55 + [ΟΠmin /ΟΠi]*0,45

Όπου:

TΒi: η συνολική τεχνική βαθμολόγηση για την προσφορά (i),

TΒmax: η υψηλότερη συνολική τεχνική βαθμολογία μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν “Τεχνικά Αποδεκτές» σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία,

ΟΠi: η οικονομική προσφορά της προσφοράς (i),

ΟΠmin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν  “Τεχνικά Αποδεκτές”  σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Κ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάλογα  με τις  προτάσεις που θα προκύψουν  κατά  την διαβούλευση.

 Λ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

 Μ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     Μ.1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως …………. . Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

     Μ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’’

ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@edoeap.gr.