ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

ΤΗΝ 31η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

     Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Το αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια  Ελέγχου επί της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρήση η οποία έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Ν.4364/2016.

Το  ανωτέρω έργο  θα εκτελεστεί με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στο πλαίσιο εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 805 «Ειδικά ζητήματα – έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης».

Η εργασία θα εκτελεστεί από  Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συμπεριλάβει τα όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό του.

 Β.α Δικαιολογητικά  συμμετοχής

Οι Προσφέροντες πρέπει :

  1.  Να είναι αναγνωρισμένοι ελεγκτές για να εκτελούν υποχρεωτικούς ελέγχους λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, να έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
  2. Να υποβάλλουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι  είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 47).
  3. Να υποβάλλουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΟΕΛ ή αντίστοιχο όργανο της αλλοδαπής
  4. Να υποβάλλουν βεβαίωση του ΣΟΕΛ ή του αντίστοιχου οργάνου της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει ότι  δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο
  5.  Να έχουν  ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) έργα με  αντίστοιχο  αντικείμενο.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην τεχνική προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει:

  1. Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους και  να αναφέρουν παρόμοια  έργα που έχουν αναλάβει.
  2. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα  Δικαιολογητικά  συμμετοχής.
  3. Να αποδέχονται  δεσμευτικώς με  δήλωσή τους   ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι  τρεις (3 ) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης.

Στις τεχνικές προσφορές δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

 

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός  του έργου είναι έως  του  ποσού των  5.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των κριτηρίων:

 

Περιγραφή κριτηρίου   Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά   45
Οικονομική προσφορά   55
Συνολική ονομαστική βαθμολογία   100

 

 

 

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση αναλόγως της επάρκειας κάθε προσφέρουσας εταιρείας με βαθμούς από 0 έως 100 με  αξιολόγηση  για το Γ1 = 25 ,Γ2=50 Γ3=25

 

 

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

  1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν  προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, το αργότερο  έως τις 29/8/2022. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του αποδεικτικού παραλαβής  courier

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

 

ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά» Όπου δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 7264348 (email: procurement@edoeap.gr)