ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΜΕΣΙΤΗ.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967,  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

– Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες σε τρεις κλάδους: Την παροχή επικουρικής σύνταξης, την πρόνοια (παροχή εφάπαξ) και την υγειονομική περίθαλψη των μελών του.

– Οι εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ βρίσκονται σε τέσσερα κτίρια, εκ των οποίων δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το κεντρικό κτίριο διοίκησης βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού, ενώ το δεύτερο επί της οδού Ορμηνίου 38. Τα κτίρια της Θεσσαλονίκης βρίσκονται επί της οδού Τσιμισκή 43 και επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 40.

– Για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ο ΕΔΟΕΑΠ απασχολεί ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτές, που είναι εγκατεστημένοι σε ιατρεία που βρίσκονται στα τρία κτίρια του Οργανισμού. Παράλληλα διαθέτει και ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών ιατρών και διαγνωστικών κέντρων συμβεβλημένων με τον ΕΔΟΕΑΠ. Ως προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει συμβληθεί με νοσοκομεία και νοσηλευτήρια σε όλη τη χώρα.

–  Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τη Γενική του Διεύθυνση, κάτω από την οποία υπάρχουν δύο Διευθύνσεις (Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας). Κάτω από τις Διευθύνσεις υπάρχουν έξι  τομείς (Τομέας  Υγείας & Περίθαλψης, Τομέας Ασφάλισης, Τομέας Οικονομικών & Εσόδων, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Τομέας Πληροφορικής).  Στη δομή του ΕΔΟΕΑΠ, υπάρχουν ακόμη Αρχίατρος και αναπληρωτές για την επίλυση ιατρικών ζητημάτων, ελεγκτές ιατροί, Νομική Υπηρεσία και DPO για την αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναζητεί συνεργασία με Ασφαλιστική Εταιρία- Μεσίτη   όπου μετά από σχετική ανάλυση των ισχυουσών  παροχών του Οργανισμού  στον Κλάδο Ασθένειας,  της ιστορικότητας και του βαθμού κινδύνου να ξεπεράσουν τις ετησίως προβλεπόμενες  δαπάνες ήτοι τα 30 εκ. περίπου, προτίθεται:

Να διερευνήσει δυνατότητες αντασφάλισης του ετήσιου προϋπολογισμού (ή μέρους του, ανάλογα με την κατηγορία παροχών και σε σχέση με τον κανονισμό υγείας – παροχών του Οργανισμού-πχ δαπάνες για νοσηλεία στο εξωτερικό ή δαπάνες για πολύ ακριβά φάρμακα)  για παροχές υγείας, μέσω εξειδικευμένων στον τομέα αυτό αντασφαλιστικών εταιριών και να προτείνουν το σχετικό ετήσιο κόστος της αντασφάλισης αυτής  για τον Οργανισμό.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες  ως  και κοινοπραξίες αυτών  καθώς και  σύμβουλοι -μεσίτες αντασφαλίσεων,  της Ελλάδος και της ΕΕ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επαγγελματίες ασφαλιστικούς / αντασφαλιστικούς μεσίτες  αντασφαλίσεων, που έχουν τις απαραίτητες νόμιμες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και την απαραίτητη εμπειρία κυρίως σε αντασφαλιστικές εργασίες.

Ο Μεσίτης  θα εκπροσωπεί  τον Ασφαλιζόμενο (ΕΔΟΕΑΠ) και όχι ασφαλιστικές ή/και αντασφαλιστικές εταιρίες και εκ τούτου θα έχει δικαίωμα να απευθυνθεί μετά  από  σχετική  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου, για την ασφαλιστική κάλυψη που επιθυμεί ο εντολέας του ασφαλιζόμενος σε οποιαδήποτε ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρία Ελλάδος και Εξωτερικού ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε καλύψεις και ασφάλιστρα ή αντασφάλιστρα.

1.2. Κάθε συµµετέχων µεµονωµένα ή ως µέλος Ένωσης/ Κοινοπραξίας, πρέπει:

1.2.1. Να µην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

1.2.2. Να είναι φορολογικά ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης .

1.2.3. Να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για:

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ.98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,

Σε περίπτωση που συµµετέχων έχει εταιρική µορφή, οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ), ετερόρρυθµων (ΕΕ), εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ), και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύµβουλο ή και τους τυχόν άλλους νοµίµους εκπροσώπους της, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ). Εφόσον υπεύθυνος του έργου , επί νομικών προσώπων, ορίζεται πρόσωπο διαφορετικό από τα αναφερόμενα στο προηγούµενο εδάφιο, οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτό.

1.2.4. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων έχει εταιρική µορφή, η εταιρία πρέπει επιπλέον να µην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που δηµιουργεί αµφιβολίες, ως προς τη φερεγγυότητα και την οικονοµική ευρωστία της, καθώς επίσης να µην τελεί σε διαδικασία κήρυξής της σε µία από τις προαναφερόµενες καταστάσεις.

1.2.5. Να µην έχει αποκλεισθεί από τη συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς.

1.2.6. Να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο.

 

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , πρέπει να υποβάλουν την πρότασή  τους  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως 21 Οκτωβρίου 2022. Η έγκαιρη υποβολή των προτάσεων , θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία  του ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών για την αποστολή του φακέλου .

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βεβαιώσουν εγγράφως την συμμόρφωση τους με τις σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής και να προσκομίσουν όπου απαιτείται τα σχετικά έγγραφα που τις πιστοποιούν.

Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρικής τους δραστηριότητας, την σχετική εμπειρία που διαθέτουν, πιστοποιήσεις που διαθέτουν καθώς και ιστορικό έργων που έχουν αναλάβει σχετικά με αντασφαλίσεις.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρουν ποια πληροφοριακά στοιχεία χρειάζονται από τον Οργανισμό, για να καταθέσουν, εάν επιλεγούν, σχετικές προτάσεις αντασφάλισης.

Ο Οργανισμός θα εξετάσει τις  προτάσεις που θα κατατεθούν θα κάνει και σχετικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους συνεργάτες και θα καταλήξει μέσω διαδικασίας που θα αποφασίσει σε επόμενο χρόνο, στην επιλογή ενός ή δύο μεσιτών για να προχωρήσουν σε διερεύνηση και κατάθεση προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@edoeap.gr.