ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/14-09-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.1312/13-09-2022)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.1319/13-09-2022)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.1320/13-09-2022)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.4 αριθ. πρωτ.1321/13-09-2022)

2.5 Αίτημα διατήρησης κλάδου υγείας ΕΔΟΕΑΠ (συν.5 αριθ. πρωτ.1322/13-09-2022)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1310/13-09-2022)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 05-09-2022 έως 11-09-2022 (συν.7 αριθ. πρωτ.1311/13-09-2022)

4.2 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του Ισολογισμού 2021 (συν.8 αριθ. πρωτ.1139/08-07-2022)

4.3 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.1315/13-09-2022)

4.4 Σχετικά με τον έλεγχο της Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ 2020 (συν.10 αριθ. πρωτ.1316/13-09-2022)

4.5 Σχετικά με δημόσια διαβούλευση για σύμβουλο αντασφάλισης (συν.11 αριθ. πρωτ.1325/13-09-2022)

4.6 Σχετικά με την παρακολούθηση προόδου υλοποίησης προτάσεων Εσωτερικού Ελέγχου (συν.12 αριθ. πρωτ.1165/18-07-2022)

4.7 Σχετικά με την καταστροφή παγίων Θεσσαλονίκης (συν.13 αριθ. πρωτ.1313/13-09-2022)

4.8 Σχετικά με την παραίτηση ιατρού παθολόγου του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ.1306/12-09-2022)

4.9 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια Ψηφιακού Ακτινογραφικού Μηχανήματος (συν.15 αριθ. πρωτ.1317/13-09-2022)

4.10 Σχετικά με την κάλυψη εξόδων κίνησης Κοινωνικού Λειτουργού (συν.16 αριθ. πρωτ.1323/13-09-2022)

4.11 Σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των ασφαλισμένων (συν.17 αριθ. πρωτ.1318/13-09-2022)

4.12 Πρόταση για συγκριτική μελέτη παροχών ΕΔΟΕΑΠ σε σύγκριση με άλλους  (συν.18 αριθ. πρωτ.1324/13-09-2022)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (συν.19 αριθ. πρωτ.1314/13-09-2022)