ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/24-08-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ.1245/23-08-2022)

2.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.2 αριθ. πρωτ.1235/23-08-2022)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-07-2022 έως 21-08-2022 (συν.3 αριθ. πρωτ.1239/23-08-2022)  

3.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2022 (συν.4 αριθ. πρωτ.15276/08-08-2022)

3.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Ιουλίου (συν.5 αριθ. πρωτ.1240/23-08-2022)

3.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουλίου 2022, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.6 αριθ. πρωτ.1241/23-08-2022)

3.5 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιουλίου (συν.7 αριθ. πρωτ.1242/23-08-2022)

3.6 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.1243/23-08-2022)

3.7 Ενημέρωση για Υπευθύνους Πολυιατρείου – Πολυοδοντιατρείου-Ορισμός Καθηκόντων και υποχρεώσεων (συν.9 αριθ. πρωτ.1248/23-08-2022)

3.8 Σχετικά με συμβάσεις διαχειριστών (συν.10 αριθ. πρωτ.1244/23-08-2022)

3.9 Σχετικά με την ανανέωση της ασφάλισης της Ευθύνης των Στελεχών της Διοίκησης (συν.11 αριθ. πρωτ.1247/23-08-2022)

3.10 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση εκτός έδρας (συν.12 αριθ. πρωτ.1246/23-08-2022)

Θέμα  4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης ασφαλισμένων πασχόντων από κοιλιοκάκη (συν.13 αριθ. πρωτ.1236/23-08-2022)

4.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (συν.14 αριθ. πρωτ.1237/23-08-2022)

4.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη χρήση ψηφιακής κάλπης (συν.15 αριθ. πρωτ.1238/23-08-2022)