ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2021 22 23

Αθήνα   7 Οκτωβρίου    2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Σύνταξη Έκθεσης Φερεγγυότητας την  31η Δεκεμβρίου για τα έτη 2021 2022 και 2023 ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό, προκειμένου να αναθέσει σε εταιρεία για τρία χρόνια (δύο χρόνια + ένα χρόνο  δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης  και  με αντικείμενο του διαγωνισμού την  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο της   Σύνταξης Έκθεσης Φερεγγυότητας την  31η Δεκεμβρίου  για τα έτη 2021 2022 και 2023 ήτοι:

 1. Εκπόνηση έκθεση φερεγγυότητας προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Οργανισμού ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης και λαμβάνοντας υπόψη ξεχωριστά το οικονομικό σύστημα λειτουργίας του κάθε κλάδου ασφάλισης.
 2. Θεωρητική εκτίμηση και θεωρητικός υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ. Ειδικότερα:

α. στους κλάδους σύνταξης και πρόνοιας που λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης, προσαρμόζονται τεχνικές της IORP II που εφαρμόζονται στα ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών ιδιωτικού δικαίου.

β. στον κλάδο υγείας προσαρμόζονται τεχνικές του Solvency II που εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές εταιρείες.

 1. Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α.         περιγραφή της δραστηριότητας και των επιδόσεων της οντότητας,

β.         περιγραφή του συστήματος διακυβέρνησης και εκτίμηση για την καταλληλότητα αυτού σε σχέση με το προφίλ κινδύνου της οντότητας,

γ.         περιγραφή, χωριστά για κάθε κατηγορία κινδύνου, του βαθμού έκθεσης, συγκέντρωσης, μείωσης και ευαισθησίας στους κινδύνους,

δ.         περιγραφή, χωριστά για τα στοιχεία του ενεργητικού, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις λοιπές υποχρεώσεις, των τεχνικών βάσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους, με επεξήγηση τυχόν σημαντικών αποκλίσεων από τις αντίστοιχες τεχνικές βάσεις και μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων,

Απαιτούμενη εμπειρία ομάδας έργου

Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στα ακόλουθα:

 1. Προσδιορισμό, ποσοτικοποίηση και διαχείριση ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 2. Διενέργεια αναλύσεων ευαισθησίας (Stress Test) στους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και ην καλύτερη κατανόηση του προφίλ κινδύνου από την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Ανάλυση σεναρίων (Scenario Analysis) οι οποία ολοκληρώνει και εμπλουτίζει την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και του προφίλ κινδύνου του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο ενός δυσμενούς σεναρίου στην φερεγγυότητα.
 4. Σχεδιασμό και υλοποίηση βέλτιστων τεχνικών μετρίασης ασφαλιστικών και επενδυτικών κινδύνων.
 5. Συγγραφή έκθεσης φερεγγυότητας με αποδέκτες την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Συγγραφή Έκθεση Φερεγγυότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της IORP II για τους κλάδους σύνταξης και πρόνοιας.
 7. Συγγραφή Έκθεσης Φερεγγυότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του Solvency II για τον κλάδο υγείας.
 8. Ο επικεφαλής του έργου να έχει εμπειρία – προϋπηρεσία, σε θέση ευθύνης τμήματος διαχείρισης κινδύνων (Risk Management Department) ή/και αναλογιστικού τμήματος με προϋπηρεσία και εμπειρία σε συνταξιοδοτικές παροχές και παροχές υγείας.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στην τεχνική προσφορά τους οι συμμετέχουσες  εταιρείες θα πρέπει:

 1. Να καταθέσουν σύντομο προφίλ της εταιρείας τους.
 2. Να απαντήσουν με τεκμηρίωση στα ζητούμενα, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας τις ζητούμενες υπηρεσίες.
 3. Να αποδέχονται δεσμευτικώς ότι ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα είναι δέκα εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις μήνες.
 5. Στις τεχνικές προσφορές δεν θα υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναγράφουν τιμή σε ευρώ για το σύνολο του έργου, με σαφή αναφορά αν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ ή όχι.

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στις  € 30.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό αυτόν, ούτε προσφορές με  ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 30%. 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση αναλόγως της επάρκειας κάθε προσφέρουσας εταιρείας με βαθμούς από 0 έως 100.

Η εμπειρία της  ομάδας έργου για τα πρώτα πέντε αιτούμενα αξιολογείται με 25 μονάδες για δε τα υπόλοιπα τρία αιτούμενα με 75 μονάδες.

Ανάδοχος κηρύσσεται η εταιρεία που έχει την μικρότερη τιμή στο κλάσμα:  T/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η προσφερόμενη συνολική τιμή από κάθε εταιρεία, χωρίς ΦΠΑ, και ΣΒΤΠ είναι η Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς που έλαβε κάθε εταιρεία.

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν  προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, το αργότερο  έως την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2022 και μέχρι ώρα 16:00. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή τον αριθμό πρωτοκόλλου  από την υποβολή  της προσφοράς στην ως άνω διεύθυνση.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2021, 2022 και 2023 », ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 7264348 (email: supplies@edoeap.gr).