ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024

 

1.-  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο ΕΔΟΕΑΠ ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό, προκειμένου να αναθέσει σε εταιρεία  για τρία χρόνια (δύο χρόνια + ένα χρόνο  δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης, της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού για τα έτη 2022, 2023 και 2024

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στο έργο της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού καθότι ο ΕΔΟΕΑΠ έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιας Έκθεσης Φερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 της Υ.Α. Αριθμ. Φ20155/26984/Δ16.673/2018  (ΦΕΚ 1689/15-5-2018 τ.Β΄) 

1.1 Το έργο της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων του Οργανισμού περιλαμβάνει:

  1. Χαρτογράφηση των κινδύνων που αναλαμβάνει ο ΕΔΟΕΑΠ ως ασφαλιστικός οργανισμός και διαβάθμιση καθενός από αυτούς σε επίπεδο σημαντικότητας.
  2. θέσπιση, κατάρτιση και επικαιροποίηση συγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης κάθε κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά τεχνικών μείωσης των κινδύνων και ενημέρωση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.
  3. καθορισμός για κάθε μια κατηγορία κινδύνου ποσοτικών ή/και ποιοτικών ορίων ανοχής ανάληψης κινδύνου.
  4. Ασφάλιση και άλλες τεχνικές μείωσης κινδύνου.
  5. Διαχείριση ενεργητικού – παθητικού.
  6. Έκφραση γνώμης στην επενδυτική πολιτική και στρατηγική.
  7. Ετήσια έκθεση διαχείρισης κινδύνων (Own Risk Assessment)
  8. Τριμηνιαία αναφορά διαχείρισης κινδύνων (flash report).

 

 2.-. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

2.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΒ) όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή:

ΣΒΤΠ = ΣΒ1 + ΣΒ2 + ΣΒ3 + ΣΒ4

ΣΒj = Bj * Wj, j = 1, 2, 3, 4

Όπου Bj = είναι η βαθμολογία στο κριτήριο j = 1, 2, 3, 4

Και Wj = είναι το βάρος (στάθμιση) του κριτηρίου j = 1, 2, 3, 4

Όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα «Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης»:

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Wj Αλγόριθμος Αξιολόγησης Ομάδας Εργασίας
1 Προσωπικό Ομάδας Εργασίας – Οργάνωση – Υποδομές 40% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με την ύπαρξη ικανοποιητικής οργάνωσης/δομής/μέσων και το πλήθος των εξειδικευμένων επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το έργο, από τους οποίους τρείς (3) κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι αναλογιστές, διαχειριστές κινδύνων ή χρηματοοικονομικοί αναλυτές. Η ύπαρξη ικανοποιητικής δομής εξασφαλίζει 40 μονάδες ενώ η επιπλέον ύπαρξη κάθε εξειδικευμένου επιστήμονα (διαχειριστή κινδύνων, αδειούχου αναλογιστή, αναλογιστή, στατιστικολόγου, οικονομολόγου κ.α.) εξασφαλίζει 15 επιπρόσθετες μονάδες.
2 Παρόμοια έργα διαχείρισης κινδύνων ασφαλιστικών οργανισμών και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στελεχών Ομάδας Εργασίας 30% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από τα στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 7-ετία (2015-2021), σε φορείς/ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 2 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 4 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 50 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
3 Εμπειρία

στη διαχείριση κινδύνων ΕΔΟΕΑΠ στελεχών Ομάδας Εργασίας

5% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 7-ετία (2015-2021), για τον ΕΔΟΕΑΠ ή σε φορείς/ταμεία που συνδέονται με τον ΕΔΟΕΑΠ (π.χ. ΤΕΑΣ). Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 10 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 20 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 10 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
4 Παρόμοια έργα διαχείρισης κινδύνου Ομάδας Εργασίας 25% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών διαχείρισης κινδύνου που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από τα στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 7-ετία (2015-2021), σε φορείς/ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 2 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 4 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 50 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.

 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα «Κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης». Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές με τον τρόπο που περιεγράφηκε στον πίνακα. Κάθε υποψήφιος θα διαμορφώσει την τεχνική του προσφορά, απαντώντας στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και παραθέτοντας όποια άλλη πληροφορία κρίνει ότι βοηθάει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των προσφορών με βάση τη βαθμολογία που πήρε η κάθε μία προσφορά.

 

2.2. Οικονομική προσφορά – Τελική αξιολόγηση

2.2.α.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 51.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιμερίζεται ισόποσα σε κάθε ένα συμβατικό έτος.

2.2.β. Δεν γίνονται αποδεκτές οικονομικές προσφορές, που αφορούν σε έκπτωση άνω του 30% επί της τιμής του προϋπολογισμού του έργου.

2.2.γ. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά με βάση το λόγο Λ = Τ/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που καταγράφεται στην οικονομική προσφορά.

2.2.δ. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

  • Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
  • Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
  • Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της Λ = Τ/ΣΒΤΠ

2.3.  Οι  ημερομηνίες παράδοσης των έργων  σε  ετήσια βάση, για τα οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, θα προσδιορίζονται από τη σύμβαση. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται  ότι τα αναγκαία δημογραφικά, ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο στοιχεία, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (π.χ. οικονομικά), ανά κλάδο ασφάλισης του Φορέα, Ενεργητικού και Παθητικού, θα παραδίδονται  σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία παράδοσης του έργου.

2.4.  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρείες και Φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων ασφαλιστικών οργανισμών (ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες, αλληλοβοηθητικά ταμεία ασφάλισης), τα οποία τουλάχιστον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Είναι σύμβουλοι διαχείρισης κινδύνων, αδειούχοι αναλογιστές ή αναλογιστές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ.
  2. Έχουν εμπειρία σε έργα διαχείρισης κινδύνου Ασφαλιστικών Οργανισμών (ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες, αλληλοβοηθητικά ταμεία ασφάλισης) στην Ελλάδα, καθώς και φορέων ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Έχουν επιστημονικό προσωπικό με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, της αναλογιστικής επιστήμης, των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, των μαθηματικών και της στατιστικής.
  4. Θα αξιολογηθεί θετικά αν υπάρχουν εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στον τομέα της αναλογιστικής επιστήμης ή/και της διαχείρισης κινδύνου ή των χρηματοοικονομικών μαθηματικών.
  5. Έχουν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Σημειώνεται  ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα  σχετικά δικαιολογητικά  και αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν στις παραπάνω προϋποθέσεις, σε περίπτωση επιλογής τους και μετά από αυτήν.

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο της Έκθεσης Φερεγγυότητας (Άρθρο 22, παρ. 8 του Καταστατικού) θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. Η λειτουργία αυτή ανάλογα με το μέγεθος, τη δομή και την πολυπλοκότητα των εργασιών και των ασφαλιστικών κινδύνων που αναλαμβάνει ο ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει να διαθέτει έναν κατάλληλο μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων που να αναγνωρίζει, να μετράει, να παρακολουθεί, να διαχειρίζεται και να ενημερώνει με τις απαραίτητες αναφορές την εκτελεστική διοίκηση και το Δ.Σ. σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνει με τελικό σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων.

Τα επιμέρους έργα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, είναι τα ακόλουθα:

  • Χαρτογράφηση των  κινδύνων που αναλαμβάνει ο ΕΔΟΕΑΠ και διαβάθμιση τους σε επίπεδο σημαντικότητας, προσαρμόζοντας τεχνικές, μεθοδολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται κυρίως στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (IORP II) και τις ασφαλιστικές εταιρείες (Solvency II) στο οικονομικό σύστημα λειτουργίας του κάθε κλάδου ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ.
  • Θέσπιση, κατάρτιση και επικαιροποίηση συγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης για κάθε  κίνδυνο, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση κι αναφορά των υιοθετημένων τεχνικών μείωσης κινδύνων, και υποβολή τους στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ.
  • Καθορισμός για κάθε μία κατηγορία  κινδύνου ξεχωριστά ποσοτικών ή / και ποιοτικών ορίων ανοχής ανάληψης κινδύνου.
  • Εκπόνηση Ετήσιας Έκθεσης – Own Risk Asssessment (ORA).
  • Τριμηνιαία εκπόνηση έκθεσης διαχείρισης κινδύνου – flash report.

Ελάχιστα παραδοτέα:

  • Matrix Κινδύνων
  • Όρια Κινδύνων
  • Πρότυπα αρχεία συμπλήρωσης απαιτούμενων αρχείων
  • Tριμηνιαία έκθεση διαχείρισης κινδύνου – flash report
  • Ετήσια Έκθεση Κινδύνων – Own Risk Assessment (ORA)

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

 Οι προσφορές υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ώρες 08.00-16.00  ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ΕΔΟΕΑΠ»

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022   και έως τις 16.00

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών από οιαδήποτε αιτία που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα θα επιστρέφονται.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης σε -3- ημέρες από τη δημοσίευσή της. ‘Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κανένα αίτημα τροποποίησης ή απόκρουσης όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτό. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων που θα είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.

Ενδεχόμενες αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται σε αμφότερες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις yiouli@edoeap.gr και mzagli@edoeap.gr. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να ζητούν τροποποίηση  ουσιώδους όρου της προκήρυξης.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

4.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

–             Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΔΟΕΑΠ

–             Ο αριθμός της Προκήρυξης.

–             Η ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού.

–             Τα στοιχεία του αποστολέα.

4.3 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, δηλαδή:

Α. «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά (όπως αυτά στην παράγραφο 2.4), καθώς και όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης του Υποψηφίου Αναδόχου της παρούσης πρόσκλησης).

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη.

Οι δύο υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής – Αποσφράγισης προσφορών

5.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ.

 5.2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στη φάση αυτή, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.

5.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,  αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

5.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού.

5.5 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5.6  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο τηλ. 2107264348 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αμφότερες τις διευθύνσεις:  yiouli@edoeap.gr και  mzagli@edoeap.gr