ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ   ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024

 

 

1.-  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο ΕΔΟΕΑΠ ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό, προκειμένου να αναθέσει σε εταιρεία  για τρία χρόνια (δύο χρόνια + ένα χρόνο  δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης, το έργο της  αναλογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, για τα έτη 2022, 2023 και 2023

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στο έργο της  αναλογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού καθότι με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Α.Ν. 248/1967, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν.4498/2017 προβλέφθηκε ότι: «Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης». Η εκάστοτε ετήσια αναλογιστική μελέτη θα αφορά ξεχωριστά τον κλάδο υγείας (παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης), τον κλάδο σύνταξης  και τον κλάδο εφάπαξ. Eπίσης, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιας Έκθεσης Φερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 της Υ.Α. Αριθμ. Φ20155/26984/Δ16.673.

1.1. Το έργο της  Αναλογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού περιλαμβάνει:

  1. Ετήσια Αναλογιστική Μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/Έτος
  2. Επικαιροποίηση/ Αναθεώρηση Πολιτικής Αναλογιστικής Λειτουργίας
  3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μεθόδων και των υποκείμενων υποδειγμάτων καθώς και των παραδοχών που γίνονται και χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης και κάθε ενδιάμεσης εάν χρειαστεί αναλογιστικής έκθεσης.
  4. Αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις αναλογιστικές αποτιμήσεις.
  5. Σύγκριση των παραδοχών με τις εμπειρικές παρατηρήσεις και αναθεώρηση αυτών όταν απαιτείται.
  6. Έκφραση γνώμης σχετικά με την συνολική πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων.
  7. Συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
  8. Ενημέρωση του Δ.Σ. και των διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων για την αξιοπιστία και την καταλληλότητα των αναλογιστικών αποτιμήσεων και αναλογιστικών μεγεθών.
  9. Έκφραση γνώμης για τις ασφαλιστικές συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το επίπεδο των παροχών και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα κάθε κλάδου ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ.

 

2.-. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

2.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΒ) όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή:

ΣΒΤΠ = ΣΒ1 + ΣΒ2 + ΣΒ3 + ΣΒ4

ΣΒj = Bj * Wj, j = 1, 2, 3, 4

Όπου Bj = είναι η βαθμολογία στο κριτήριο j = 1, 2, 3, 4

Και Wj = είναι το βάρος (στάθμιση) του κριτηρίου j = 1, 2, 3, 4

Όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα «Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης»:

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Wj Αλγόριθμος Αξιολόγησης Ομάδας Εργασίας
1 Προσωπικό Ομάδας Εργασίας – Οργάνωση – Υποδομές 40% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με την ύπαρξη ικανοποιητικής οργάνωσης/δομής/μέσων και το πλήθος των εξειδικευμένων επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το έργο, από τους οποίους τρείς (3) κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι αδειούχοι αναλογιστές. Η ύπαρξη ικανοποιητικής δομής εξασφαλίζει 40 μονάδες ενώ η επιπλέον ύπαρξη κάθε εξειδικευμένου επιστήμονα (αδειούχου αναλογιστή, αναλογιστή, στατιστικολόγου, οικονομολόγου κ.α.) εξασφαλίζει 15 επιπρόσθετες μονάδες.
2 Παρόμοια έργα αναλογισμού κοινωνικής ασφάλισης στελεχών Ομάδας Εργασίας 35% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από τα στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 13-ετία (2009-2021), σε φορείς/ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 2 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 4 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 50 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
3 Αναλογιστική Εμπειρία ΕΔΟΕΑΠ στελεχών Ομάδας Εργασίας 20% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 13-ετία (2009-2021), για τον ΕΔΟΕΑΠ ή σε φορείς/ταμεία που συνδέονται με τον ΕΔΟΕΑΠ (π.χ. ΤΕΑΣ). Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 10 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 20 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 10 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
4 Έργα σε συνάφεια με την αναλογιστική λειτουργία όπως έργα διαχείρισης κινδύνου 5% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των μελετών διαχείρισης κινδύνου που εκπονήθηκαν στο παρελθόν από τα στελέχη της ομάδας εργασίας, κατά την τελευταία 7-ετία (2015-2021), σε φορείς/ταμεία της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η εκπόνηση 1 μελέτης αντιστοιχεί σε βαθμολογία 2 μονάδων, η εκπόνηση 2 μελετών αντιστοιχεί σε βαθμολογία 4 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η εκπόνηση 50 μελετών και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των μελετών, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.

 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα «Κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης». Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές με τον τρόπο που περιεγράφηκε στον πίνακα. Κάθε υποψήφιος θα διαμορφώσει την τεχνική του προσφορά, απαντώντας στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και παραθέτοντας όποια άλλη πληροφορία κρίνει ότι βοηθάει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των προσφορών με βάση τη βαθμολογία που πήρε η κάθε μία προσφορά.

2.2. Οικονομική προσφορά – Τελική αξιολόγηση

2.2.α.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 69.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιμερίζεται ισόποσα σε κάθε ένα συμβατικό έτος.

2.2.β. Δεν γίνονται αποδεκτές οικονομικές προσφορές, που αφορούν σε έκπτωση άνω του 30% επί της τιμής του προϋπολογισμού του έργου.

2.2.γ. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά με βάση το λόγο Λ = Τ/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που καταγράφεται στην οικονομική προσφορά.

2.2.δ. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

 • Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
 • Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της

Λ = Τ/ΣΒΤΠ

2.3.  Οι  ημερομηνίες παράδοσης των έργων  σε  ετήσια βάση, για τα οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, θα προσδιορίζονται από τη σύμβαση. Ο ΕΔΟΕΑΠ δεσμεύεται  ότι τα αναγκαία δημογραφικά, ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο στοιχεία, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (π.χ. οικονομικά), ανά κλάδο ασφάλισης του Φορέα, Ενεργητικού και Παθητικού, θα παραδίδονται  σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία παράδοσης του έργου.

2.4.  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρείες και Φυσικά πρόσωπα με επιστημονική εξειδίκευση στην αναλογιστική επιστήμη (ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες, αλληλοβοηθητικά ταμεία ασφάλισης), τα οποία τουλάχιστον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Είναι αδειούχοι Αναλογιστές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ.
  2. Έχουν εμπειρία σε έργα αναλογιστικών μελετών και διαχείρισης κινδύνου Ασφαλιστικών Οργανισμών (ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες, αλληλοβοηθητικά ταμεία ασφάλισης) στην Ελλάδα, καθώς και φορέων ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Έχουν επιστημονικό προσωπικό με τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (M.Sc.) στον τομέα της αναλογιστικής επιστήμης, των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, της διαχείρισης κινδύνου ή/και των οικονομικών επιστημών.
  4. Έχουν επίσης προσωπικό ή/και εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες με διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) στον τομέα της αναλογιστικής επιστήμης και του αναλογισμού κοινωνικής ασφάλισης.
  5. Έχουν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επαγγελματικής αστικής ευθύνης αναλογιστή.

Σημειώνεται  ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα  σχετικά δικαιολογητικά  και αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν στις παραπάνω προϋποθέσεις, σε περίπτωση επιλογής τους και μετά από αυτήν.

 

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την εκπόνηση της εκάστοτε ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.

Α.1. Ετήσια αναλογιστική μελέτη

 • Στις επιμέρους αναλογιστικές μελέτες που αφορούν στους κλάδους της σύνταξης & εφάπαξ, πρέπει να διατυπώνονται επαρκώς και με ευκρίνεια:

3.1. Ο σκοπός της αναλογιστικής μελέτης

3.2. Η πηγή των στοιχείων

3.3. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (εφόσον παρασχεθούν από τη μηχανογράφηση του Φορέα, κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή):

3.3.1.Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • η οικογενειακή κατάσταση κάθε ασφαλισμένου
 • τα έτη ή οι ημέρες ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών του κλάδου και των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος για την λήψη των παροχών
 • το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
 • το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
 • η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • η ημερομηνία ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Ένδειξη αν είχε ασφάλιση σε τομέα εφάπαξ παροχής άλλου φορέα ασφάλισης πριν την ένταξη στον ΕΔΟΕΑΠ
 • το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο εφάπαξ παροχής.
 • Στατιστικά στοιχεία τουλάχιστον 5-ετίας για διαδοχική ασφάλιση
 • Στατιστικά στοιχεία στο τέλος κάθε έτους για τον αριθμό εισόδου νέων ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Στατιστικά στοιχεία στο τέλος κάθε έτους για το πλήθος των ασφαλισμένων που αποχώρησαν ή διαγράφησαν από την ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και ο λόγος της αποχώρησης ή διαγραφής

3.3.2 Για τους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)
 • το ποσό της μηνιαίας σύνταξης
 • η ημερομηνία συνταξιοδότησης
 • Στατιστικά στοιχεία τουλάχιστον 5-ετίας για αλληλόχρεους λογαριασμούς διευθέτησης συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης
 • Στοιχεία για εκκρεμείς συντάξεις την ημερομηνία εκπόνησης της μελέτης και στατιστικά στοιχεία εκκρεμών συντάξεων τουλάχιστον την τελευταία 3-ετία.
 • Στατιστικά στοιχεία στο τέλος κάθε έτους για τον αριθμό των νέων συνταξιοδοτήσεων και το είδος της συνταξιοδότησης (γήρατος, χηρείας, αναπηρίας)
 • η ημερομηνία λήψης της εφάπαξ παροχής
 • το ύψος της εφάπαξ παροχής
 • η αιτία της λήψης εφάπαξ παροχής (γήρατος, χηρείας, αναπηρίας)
 • Στοιχεία για εκκρεμείς εφάπαξ παροχές κατά την ημερομηνία εκπόνησης της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης και στατιστικά στοιχεία τουλάχιστον της τελευταίας 3-ετίας.

3.4. Οικονομικά Στοιχεία.

3.4.1 Για την εκπόνηση της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης θα πρέπει να παρέχονται στην αναλογιστική λειτουργία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες εκθέσεις των λογιστών. Στις οικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται διακριτά για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής χρηματικά κονδύλια όπως οφειλές, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, λοιπά έσοδα, λοιπά έξοδα κ.α.

3.4.2 Αναλυτική περιουσιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία εκπόνησης της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης, σε αγοραίες αξίες ξεχωριστά για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και τον κλάδο εφάπαξ παροχής  (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.).

3.5. Τεκμηριωμένες εκτιμήσεις.

 • Ετήσια μελλοντική απόδοση περιουσίας
 • Ετήσια μελλοντική αύξηση μισθών των εν ενεργεία ασφαλισμένων
 • Ετήσια μελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
 • Ετήσιος ρυθμός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωμα παροχών.
 • Ετήσιος ρυθμός εισόδου νέων ασφαλισμένων και στοιχεία αυτών (φύλο, ηλικία, μισθός κ.λ.π
 • Πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών
 • Για την μελλοντική πορεία του ΑΕΠ
 • Για την εκτίμηση της πορείας του πληθωρισμού
 • Για το ύψος της ανεργίας και την μελλοντική εξέλιξη αυτής
 • Για την μελλοντική πορεία του εσόδου 2% της παρ. ΣΤ’ του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

3.6. Προεξοφλητικό επιτόκιο.

3.7. Βιομετρικοί πίνακες.

3.8. Αναλογιστικές παραδοχές

3.9. Αναλογιστικά μοντέλα υπολογισμών

3.10. Αναλογιστικά ισοζύγια και ισοζύγια χρηματοροών

3.11.Συμπεράσματα ανά σενάριο ευαισθησίας – Αντίστοιχος Συντελεστής Οικονομικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) − Προτάσεις.

 • Στην αναλογιστική μελέτη που αφορά στον κλάδο Υγείας πρέπει να διατυπώνονται επαρκώς και με ευκρίνεια:

3.12. Ο σκοπός της αναλογιστικής μελέτης

3.13. Η πηγή των στοιχείων

3.14 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία (εφόσον παρασχεθούν από τη μηχανογράφηση του Φορέα, κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή):

3.14.1.Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • η οικογενειακή κατάσταση κάθε ασφαλισμένου
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών που ασφαλίζει στον κλάδο υγείας και περίθαλψης
 • Ένδειξη για το αν ο ασφαλισμένος είναι άνεργος αλλά παραμένει ασφαλισμένος στον κλάδο υγείας, ο τρόπος καταβολής των εισφορών στον κλάδο υγείας και περίθαλψης ως άνεργου ασφαλισμένου.
 • τα έτη ή οι ημέρες ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών του κλάδου και των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος για την λήψη των παροχών
 • το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
 • το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο υγείας και περίθαλψης
 • η ημερομηνία ασφάλισης για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • η ημερομηνία ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Στατιστικά στοιχεία στο τέλος κάθε έτους για τον αριθμό εισόδου νέων ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Στατιστικά στοιχεία στο τέλος κάθε έτους για το πλήθος των ασφαλισμένων που αποχώρησαν ή διαγράφησαν από την ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και ο λόγος της αποχώρησης ή διαγραφής.
 • Στοιχεία για εκκρεμείς παροχές στον κλάδο υγείας κατά την ημερομηνία εκπόνησης της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.
 • Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία τουλάχιστον 10 ετών, για πλήθος και το ύψος του χρηματικού ποσού που κατάβαλλε ο ΕΔΟΕΑΠ για παροχές υγείας και περίθαλψης, ανά είδος παροχής υγείας.

3.14.2. Για τους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών:

 • το φύλο
 • η ηλικία ή η ημερομηνία γέννησης
 • η κατηγορία σύνταξης (γήρατος, χηρείας, ορφάνιας, αναπηρίας)
 • το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνει
 • το ποσό της εισφοράς που καταβάλλει στον κλάδο υγείας και περίθαλψης
 • η ημερομηνία συνταξιοδότησης
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών που έχει ασφαλισμένα στο κλάδο υγείας και περίθαλψης.

3.15. Οικονομικά στοιχεία.

3.15.1 Για την εκπόνηση της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης θα πρέπει να παρέχονται στην αναλογιστική λειτουργία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίες θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες εκθέσεις των λογιστών. Στις οικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται διακριτά για τον κλάδο υγείας και περίθαλψης, χρηματικά κονδύλια όπως οφειλές, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, λοιπά έσοδα, λοιπά έξοδα κ.α

3.15.2 Αναλυτική περιουσιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία εκπόνησης της ετήσιας αναλογιστικής μελέτης, σε αγοραίες αξίες ξεχωριστά για τον κλάδο υγείας και περίθαλψης  (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.).

3.15.3. Οι δαπάνες για παροχές στον κλάδο της ασθένειας ανά κατηγορία

3.16. Τεκμηριωμένες εκτιμήσεις

– Ετήσια μελλοντική απόδοση περιουσίας.

– Ετήσια μελλοντική αύξηση μισθών των εν ενεργεία ασφαλισμένων.
– Ετήσια μελλοντική αύξηση συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.
– Ετήσιος ρυθμός αποχώρησης από τον φορέα χωρίς δικαίωμα παροχών.
– Ετήσιος ρυθμός εισόδου νέων ασφαλισμένων και στοιχεία αυτών

(φύλο, ηλικία, μισθός κ.λπ.).

– Πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.

– Ετήσια μελλοντική αύξηση των παροχών στον κλάδο υγείας και περίθαλψης των ενεργεία ασφαλισμένων

– Ετήσια μελλοντική αύξηση των παροχών στον κλάδο υγείας και περίθαλψης των ήδη συνταξιούχων

– Για την μελλοντική πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού

– Για την μελλοντική πορεία του ιατρικού πληθωρισμού

– Για το ύψος της ανεργίας και την μελλοντική εξέλιξη αυτής

– Για την μελλοντική πορεία της εργοδοτικής εισφοράς 2% της παρ. Β’ του άρθρου 5 του καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ

3.17. Προεξοφλητικό επιτόκιο.

3.18. Βιομετρικοί πίνακες.

3.19. Αναλογιστικές παραδοχές

3.20. Αναλογιστικά μοντέλα υπολογισμών

3.21. Αναλογιστικά ισοζύγια και ισοζύγια χρηματοροών.

3.22. Συμπεράσματα ανά σενάριο ευαισθησίας – Αντίστοιχος Συντελεστής Οικονομικής Επικάλυψης (Σ.Ο.Ε.) − Προτάσεις.

3.23 Επικαιροποίηση/αναθεώρηση πολιτικής αποθεματοποίησης

 • Καταγραφή της πολιτικής αποθεματοποίησης και την επικαιροποίηση/αναθεώρηση της σε ετήσια βάση.
 • Διαδικασία εκτίμησης IBNR ζημιών (ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχουν κοινοποιηθεί στον ΕΔΟΕΑΠ).

3.24 Πολιτική Αναλογιστικής Λειτουργίας

 • Δημιουργία της πολιτικής αναλογιστικής λειτουργίας.
 • Καταγραφή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αναλογιστικής λειτουργίας

3.25 Έκφραση γνώμης για τις ασφαλιστικές συμβάσεις και συμφωνίες, οι οποίες  ενδέχεται να επηρεάσουν το επίπεδο των παροχών και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα κάθε κλάδου ασφάλισης του ΕΔΟΕΑΠ

 • Συμβουλευτική υποστήριξη, αναφορικά με τις ενδεχόμενες ασφαλιστικές συμβάσεις και συμφωνίες, που θα συνάψει ο ΕΔΟΕΑΠ.
 • Δυνατότητα παρουσίας σε τυχούσες διαπραγματεύσεις

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               

4.1 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων, ώρες 08.00-16.00  ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά για την αναλογιστική λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ»

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 έως τις 16.00

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών από οιαδήποτε αιτία που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα θα επιστρέφονται.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης σε -3- ημέρες από τη δημοσίευσή της. ‘Όλες οι διευκρινίσεις γίνονται γνωστές μαζί με τις ερωτήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς κανένα αίτημα τροποποίησης ή απόκρουσης όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς γίνεται δεκτό. Η επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινίσεων που θα είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.

Ενδεχόμενες αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται σε αμφότερες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις yiouli@edoeap.gr και mzagli@edoeap.gr. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να ζητούν τροποποίηση  ουσιώδους όρου της προκήρυξης.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού.

4.2 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

–             Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ

–             Ο αριθμός της Προκήρυξης.

–             Η ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού.

–             Τα στοιχεία του αποστολέα.

4.3 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, δηλαδή:

Α. «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά (όπως αυτά στην παράγραφο 2.4), καθώς και όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς (όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης του Υποψηφίου Αναδόχου της παρούσης πρόσκλησης).

Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη.

Οι δύο υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Διαδικασία Παραλαβής – Αποσφράγισης προσφορών

5.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ.

5.2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στη φάση αυτή, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.

5.3 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές,  αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

5.4 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διαγωνισμού.

5.5 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη παρούσα Διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5.6  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

Για περαιτέρω πληροφορίες, να απευθύνεστε καθημερινά από ώρες 09:00 έως 13:00 στο τηλ. 2107264348 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αμφότερες τις διευθύνσεις:  yiouli@edoeap.gr και  mzagli@edoeap.gr