ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/19-10-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αίτηση για απαλλαγή καταβολής τόκων & προσαυξήσεων από οφειλή αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.1 αριθ. πρωτ.1447/18-10-2022)

2.2 Οικονομική προσφορά για την προμήθεια 1) της web εφαρμογής “ΕΛΠΙΣ” 2) της web εφαρμογής “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΔΟΕΑΠ” 3) των προσθηκών νέων δεδομένων στην ΑΚΑ-ΑΚΕ για τα επιδοτούμενα κρατικά προγράμματα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 100.000 ΝΘΕ και χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών (συν.2 αριθ. πρωτ.1466/18-10-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)  

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.1448/18-10-2022)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.1467/18-10-2022)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.1459/18-10-2022)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.1460/18-10-2022)

3.5 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν.7 αριθ. πρωτ.1461/18-10-2022)

3.6 Διακοπή καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων μελών (συν.8 αριθ. πρωτ.1462/18-10-2022)

3.7 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στη Γ΄ τακτική Γ.Σ. της 25/10/2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.1463/18-10-2022)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

  • Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.1449/18-10-2022)
  • Έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου σε ασφαλισμένη του Οργανισμού (συν.11 αριθ. πρωτ.1450/18-10-2022)
  • Έγκριση αποζημίωσης εξέτασης σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.1451/18-10-2022)

Θέμα  5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-10-2022 έως 16-10-2022 (συν.13 αριθ. πρωτ.1452/18-10-2022)

5.2 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.14 αριθ. πρωτ.1453/18-10-2022)

5.3 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με εταιρεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (συν.15 αριθ. πρωτ.1465/18-10-2022)

5.4 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.16 αριθ. πρωτ.1454/18-10-2022)

5.5 Σχετικά με τη μη τήρηση διακανονισμών οφειλών ασφαλισμένων (συν.17 αριθ. πρωτ.1455/18-10-2022)

5.6 Σχετικά με την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου για το Υποκατάστημα του Οργανισμού Β. Ελλάδας (συν.18 αριθ. πρωτ.1456/18-10-2022)

5.7 Σχετικά με την ενίσχυση του Τμήματος Εσόδων (συν.19 αριθ. πρωτ.1464/18-10-2022)

5.8 Αίτημα για παροχή στοιχείων για δικαστική χρήση-Σχέδιο απαντητικής επιστολής (συν.20 αριθ. πρωτ.1457/18-10-2022)

5.9 Επαναλειτουργία Κεντρικών Υπολογιστών ΕΣΠΑ και μετάπτωση όλων των υφιστάμενων κεντρικών υπολογιστών στους κεντρικούς υπολογιστές ΕΣΠΑ (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Εξουσιοδότηση για λήψη στοιχείων σχετικά με εργατική υπόθεση-αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.1458/18-10-2022)