ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/26-10-2022

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.2 Αίτημα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (συν.1 αριθ. πρωτ.1481/25-10-2022)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)  

3.1 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τους ασφαλισμένους που δικαιούνται συμμετοχής στη Δ΄ τακτική Γ.Σ. της 02/11/2022 (συν.2 αριθ. πρωτ.1486/25-10-2022)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.1476/25-10-2022)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.4 αριθ. πρωτ.1482/25-10-2022)

Θέμα  5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-10-2022 έως 23-10-2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.1477/25-10-2022)

5.2 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.6 αριθ. πρωτ.1483/25-10-2022)

5.3 Σχετικά με έκθεση Κοινωνικής έρευνας (συν.7 αριθ. πρωτ.1478/25-10-2022)

5.4 Απάντηση οδοντιάτρου σε επιστολή του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.1479/25-10-2022)

5.5 Σχετικά με την πρόσληψη απογευματινού παθολόγου (συν.9 αριθ. πρωτ.1480/25-10-2022)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με ενέργειες του Οργανισμού (συν.10 αριθ. πρωτ.1485/25-10-2022)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2022 (συν.11 αριθ. πρωτ.1484/25-10-2022)

6.3 Επιστολή Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΑ (συν.12 αριθ. πρωτ.1487/25-10-2022)