ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022, 2023, 2024

ΑΘΗΝΑ  8/12/2022

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  2022,2023 & 2024 ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό, προκειμένου να αναθέσει σε εταιρεία τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  για τρία χρόνια (δύο χρόνια + ένα χρόνο  δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης. Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι ζητούμενες υπηρεσίες έχουν να κάνουν με το έργο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2022, 2023 και 2024, από Ελεγκτική Εταιρεία  Ορκωτών  Ελεγκτών – Λογιστών. Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αναλυτικά ανά κλάδο για τους τρείς κλάδους του Οργανισμού (Κλάδος Υγείας, Κλάδος Επικούρησης και Κλάδος Πρόνοιας) και συνολικά.

2.- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες για τον Τακτικό Έλεγχο των  διαχειριστικών χρήσεων, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες και με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, σε συνδυασμό και αναλογία με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.1 «ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, όπως αυτές ισχύουν, με τελικό σκοπό την παράδοση στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 22 παραγ. 8 του Καταστατικού του Οργανισμού αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν4449/2017, έκθεσης ελέγχου επί των ανατεθειμένων εργασιών για κάθε έτος.

Ο Ελεγκτής θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει επίσης, αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του αρμοδίου οργάνου και αφετέρου την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, υποχρεούται να παραδώσει την προβλεπόμενη ανωτέρω έκθεση ελέγχου εντός εύλογου χρόνου, που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, από της παραδόσεως σε  αυτόν επί αποδείξει όλων των σχετικών εγγράφων (Κατάσταση Καθαρής Θέσης διαθέσιμη για παροχές, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολής στην Καθαρή Θέση διαθέσιμη για παροχές, στοιχείων χαρτοφυλακίου  κ.λπ) υπογεγραμμένων νόμιμα από το αρμόδιο όργανο.

3.-. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

3.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, γίνεται βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης προσφορών και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΒ) όλων των κριτηρίων, από τον οποίο κρίνεται η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος, δηλαδή:

ΣΒΤΠ = ΣΒ1 + ΣΒ2 + ΣΒ3

ΣΒj = Bj * Wj, j = 1, 2, 3

Όπου            Bj = είναι η βαθμολογία στο κριτήριο j = 1, 2, 3

Και    Wj = είναι το βάρος (στάθμιση) του κριτηρίου j = 1, 2, 3

Όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα «Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης»:

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης       Συντελεστής Βαρύτητας Wj Αλγόριθμος Αξιολόγησης

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Wj Αλγόριθμος Αξιολόγησης
1 Προσωπικό Ομάδας Εργασίας – Οργάνωση – Υποδομές 50% Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με την ύπαρξη ικανοποιητικής οργάνωσης/δομής/μέσων και το πλήθος των εξειδικευμένων επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το έργο, από τους οποίους 3 κατ’ελάχιστον πρέπει να είναι αδειούχοι ορκωτοί λογιστές. Η ύπαρξη ικανοποιητικής οργάνωσης/δομής/μέσων (κύκλος εργασιών, πλήθος ελεγκτικού προσωπικού, πλήθος προσωπικού, επιτροπές, συμβούλια, κλπ) όπως περιγράφεται στις Εκθέσεις Διαφάνειας που δημοσιεύουν οι ελεγκτικές εταιρείες αφορά την εγκατάσταση στην Ελλάδα και εξασφαλίζει 40 μονάδες, ενώ η ύπαρξη κάθε αδειούχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή εξασφαλίζει 5 επιπλέον μονάδες
2 Παρόμοια έργα κοινωνικής ασφάλισης 35% Η Ελεγκτική Εταιρεία πρέπει να έχει διενεργήσει ελέγχους σε τουλάχιστον δέκα (10) ασφαλιστικά ταμεία τα τρία (3) τελευταία έτη, η πλειονότητα  των οποίων να είναι ΝΠΙΔ. Από 0 έως 100 μονάδες, ανάλογα με το πλήθος των ελέγχων  που διενεργήθηκαν  στο παρελθόν, κατά την τελευταία 10ετία (2010-2019), Η διενέργεια  1 ελέγχου αντιστοιχεί σε βαθμολογία 10 μονάδων, η διενέργεια 2 ελέγχων  αντιστοιχεί σε βαθμολογία 20 μονάδων κ.ο.κ. Συνεπώς η διενέργεια 10 ελέγχων  και άνω αντιστοιχεί σε βαθμολογία 100 μονάδων. Σε περίπτωση επιλογής του αναδόχου και εφόσον το ζητήσει ο φορέας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των ελέγχων, όπως π.χ. υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς.
3 Πιστοποίηση 15% -Η Ελεγκτική Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ( π.χ. ISO) για σύστημα ασφάλειας πληροφοριών, λόγω προσωπικών δεδομένων καθώς και ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα «Κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης». Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές με τον τρόπο που περιεγράφηκε στον πίνακα. Κάθε υποψήφιος θα διαμορφώσει την τεχνική του προσφορά, απαντώντας στα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και παραθέτοντας όποια άλλη πληροφορία κρίνει ότι βοηθάει στην τεχνική του αξιολόγηση.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των προσφορών με βάση τη βαθμολογία που πήρε η κάθε μία προσφορά.

3.2. Οικονομική προσφορά – Τελική αξιολόγηση

3.2.α.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 51.000,00 ευρώ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιμερίζεται ισόποσα για κάθε έτος.

3.2.β. Δεν γίνονται αποδεκτές οικονομικές προσφορές, που αφορούν σε έκπτωση άνω του 30% επί της τιμής του προϋπολογισμού του έργου.

3.2.γ. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά με βάση το λόγο Λ = Τ/ΣΒΤΠ, όπου Τ είναι η τιμή (χωρίς ΦΠΑ) που καταγράφεται στην οικονομική προσφορά.

3.2.δ. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

–         Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

–         Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών

–         Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς τη Σταθμισμένη Βαθμολογία της

Λ = Τ/ΣΒΤΠ

3.3.  Οι  ημερομηνίες παράδοσης των έργων  σε  ετήσια βάση, για τα οποία θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, θα προσδιορίζονται από τη σύμβαση

4.-ΑΜΟΙΒΗ

Η οικονομική προσφορά για την αμοιβή του Ελεγκτή για την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει να αποτυπώνεται με βάση α) το συνολικό ποσό αλλά και β) τις ώρες ως και το ημερομίσθιο που αναλογεί στο συνολικό ποσό, πλέον ΦΠΑ.

Ο τρόπος πληρωμής, θα είναι σε δύο δόσεις: 30% μετά την έναρξη του τακτικού ελέγχου και τη συμπλήρωση του 1/3 των ωρών ελέγχου και το υπόλοιπο 70% με την υποβολή της έκθεσης του ελέγχου, που προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

Η καταβολή θα γίνεται με την έκδοση σχετικού νόμιμου φορολογικού στοιχείου.

5.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Υποχρέωση του Ελεγκτή είναι να παραδώσει στο αρμόδιο όργανο, αναλυτική έκθεση ελέγχου με έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων εκάστης  χρήσης  για τα έτη 2022, 2023 και 2024 ανά κλάδο  και για τους τρείς κλάδους του οργανισμού (Κλάδος Υγείας , Κλάδος Επικούρησης και Κλάδος Πρόνοιας).

6.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α.- Ανοικτές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Β.- Οι προσφορές σας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τιμές με και χωρίς ΦΠΑ.

Γ.-Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει προφίλ της εταιρείας σας, σύνθεση προσωπικού, ενδεικτικό πελατολόγιο – με επισήμανση  της  εμπειρίας σας σε έλεγχο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  για τα τελευταία πέντε χρόνια – καθώς και οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο θεωρείτε σκόπιμο.

 

Η προσφορά σας  θα πρέπει να κατατεθεί   σε κλειστό  σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στην Αθήνα  (Ορμηνίου 38)  στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου (Ισόγειο),  με την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2022, 2023 & 2024» έως την Τετάρτη  28  Δεκεμβρίου   2022 και μέχρι ώρα 16.00.