ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT 365

Αθήνα, 27  Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ MICROSOFT 365

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως περιγράφεται στα κριτήρια αξιολόγησης.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των παρακάτω αδειών Microsoft 365:

Azure Active Directory Premium P2 2
Exchange Online (Πρόγραμμα 2) 3
Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις 83
Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις 147

Όλες οι άδειες προορίζονται για χρήστες του ΕΔΟΕΑΠ που εργάζονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα έχουν ετήσια διάρκεια.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι άδειες ενδέχεται να αυξηθούν. Όλες οι νέες άδειες θα εκδίδονται με την αντίστοιχη αναλογία των μηνών ώστε και αυτές να έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης με τις υπόλοιπες.

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για ένα έτος είναι 19.815 € πλέον ΦΠΑ.  Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό έστω και σε ένα από τα ζητούμενα είδη.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου ανά είδος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος υπό προμήθεια Πλήθος Ετήσιο κόστος ανά άδεια χωρίς ΦΠΑ (€) Ολικό Ετήσιο κόστος  χωρίς ΦΠΑ (€) Ολικό κόστος με ΦΠΑ (€)
1 Azure Active Directory Premium P2 2 80 160 198,4
2 Exchange Online (Πρόγραμμα 2) 3 70 210 260,4
3 Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις 83 43 3.569 4.425,56
4 Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις 147 108 15.876 19.686,24
  Συνολικό κόστος   19.815 24.570,6

 

Γ. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  1. Οι προσφέρουσες εταιρείες πρέπει να καταθέσουν σύντομο προφίλ τους.
  2. Πρέπει να είναι πιστοποιημένοι μεταπωλητές της Microsoft στην ζητούμενη υπηρεσία Microsoft 365.
  3. Πρέπει να παραθέσουν στοιχεία εμπειρίας που θα αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τη ζητούμενη προμήθεια.
  4. Ο ΕΔΟΕΑΠ κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μπορεί να προσθέτει άμεσα χρήστες για κάθε είδος άδειας με απλή ενημέρωση της εταιρείας και με τιμολόγηση ίση με το κόστος της άδειας που έχει προσφερθεί, σε αναλογία με τη διάρκεια που απομένει μέχρι τη κοινή λήξη, εφόσον η Microsoft δεν αλλάξει τιμολογιακή πολιτική.
  5. Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να αφαιρεί άμεσα χρήστες με απλή ενημέρωση της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να διακόπτει την τιμολόγηση του συγκεκριμένου χρήστη.
  6. Το πλήθος των ζητούμενων αδειών που αναφέρεται στο κεφάλαιο Β του προϋπολογισμού του έργου είναι ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για τον ΕΔΟΕΑΠ. Ο ΕΔΟΕΑΠ πριν τη σύμβαση με τον ανάδοχο έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει το πλήθος αδειών σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.
  7. Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο θα είναι ενός έτους με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για ένα ή περισσότερα έτη από πλευράς ΕΔΟΕΑΠ, με τις ίδιες τιμές ανά είδος άδειας. Ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να διαπραγματευτεί μετά τη λήξη του πρώτου έτους μείωση των τιμών της σύμβασης, εφόσον έχει παρατηρηθεί γενικότερη μείωση των αντίστοιχων τιμών στην αγορά.
  8. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν πρέπει να προσφέρουν όλα τα ζητούμενα είδη, άλλως δεν γίνονται δεκτές οι προσφορές τους.
  9. Οι προσφέρουσες εταιρείες πρέπει να απαντήσουν σε όλους τους όρους Γ1 έως και Γ8, παρέχοντας όλα τα ζητούμενα στοιχεία ή αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους όρους ή τέλος δηλώνοντας ότι έλαβαν γνώση όπου απαιτείται μόνον αυτό.

Επισημαίνεται ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι απαράβατοι και η μη τήρηση από συμμετέχοντες έστω και ενός εξ αυτών επισύρει τον αποκλεισμό τους από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η οικονομικότερη προσφορά για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Μειοδότης θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των αδειών.

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στις οικονομικές προσφορές θα υπάρχει αναλυτικό κόστος  για κάθε ένα από τα τέσσερα είδη που ζητούνται, όπως στον πίνακα του προϋπολογισμού του έργου (κεφάλαιο Β).

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει εντός 60 ημερών  μετά τη προμήθεια των αδειών αυτών και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

  

Ζ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν  μέρος  στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Τρίτη  17 Ιανουαρίου 2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ MICROSOFT 365», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους.

Τα περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αδειών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. Στην τεχνική προσφορά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα οικονομικό στοιχείο προσφοράς.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).