ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Αθήνα,  20  Ιανουαρίου  2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) φορητών αυτόματων απινιδωτών, απευθυνόμενος σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία παρόμοιων ειδών και ιατρικών μηχανημάτων.  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα (για τον ΕΔΟΕΑΠ) από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσης.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Προϋπολογισμός του συνόλου της προμήθειας ανέρχεται στις  € 5.000,00  μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια των φορητών αυτόματων απινιδωτών, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών, την παράδοσή τους  στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ (Σισίνη 18, Αθήνα),  την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία, την επίδειξη της λειτουργίας,  την εκπαίδευση του Ιατρικού & Νοσηλευτικού προσωπικού  του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και πενταετή  τουλάχιστον εγγύηση.

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό αυτόν.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Τα μηχανήματα να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας (αποκλείονται μεταχειρισμένα – εκθεσιακά – ανασκευασμένα).
 • Η χρήση των απινιδωτών να είναι ως απινιδωτές δημόσιας πρόσβασης (PAD).
 • Να είναι κατάλληλοι για ενήλικες και παιδιά.
 • Να διαθέτουν πιστοποιητικό CE Mark της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να διαθέτουν LCD screen οθόνη.
 • Να διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία  διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών.
 • Οι απινιδωτές να είναι πλήρως αυτόματοι με λειτουργία απλή στη χρήση και να διαθέτουν   οδηγίες στην ελληνική γλώσσα.
 • Να είναι φορητοί, μικρού όγκου και βάρους και να είναι ανθεκτικοί σε σκληρή χρήση υπό συνθήκες διακομιδής και διάσωσης.
 • Να διαθέτουν κουμπί ενεργοποίησης με δυνατότητα απινίδωσης έως   360 J.
 • Κάθε απινιδωτής να διαθέτει δύο (2) ζεύγη αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης ενηλίκων και δύο (2) ζεύγη για παιδιά.
 • Να διαθέτουν Εργοστασιακή Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.
 • Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης σε εσωτερική μνήμη.
 • Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς που διαθέτει ιμάντα ανάρτησης.
 • Να συνοδεύεται από επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας και το τεχνικό εγχειρίδιο μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Να υπάρχει υπεύθυνο service από την προμηθεύτρια εταιρεία και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
 • Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία, να είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001 ή/και ISO

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η  παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι τουλάχιστον πέντε (5)  έτη για το κάθε μηχάνημα καθώς και  για την ενσωματωμένη μπαταρία.

 

Ε. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος  θα αναλάβει να πραγματοποιήσει επίδειξη της λειτουργίας των φορητών αυτόματων απινιδωτών στο Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό που θα ορίσει ο ΕΔΟΕΑΠ.

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο  χρόνος παράδοσης για όλα τα ζητούμενα είδη να είναι άμεσος  από  την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας στον ανάδοχο. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

 

Ζ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους των ειδών του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση.  Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

Η. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι εντός 60 ημερών από την παραλαβή των μηχανημάτων.

 

Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες εμπορίας ειδών & ιατρικών μηχανημάτων.

2.Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας τους, ενδεικτικό πελατολόγιο καθώς και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών.

3.Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εκείνων που εμφανώς δεν είναι υποχρεωτικοί.

4.Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα απαντήσουν αναλυτικά στα ζητούμενα των κεφαλαίων Γ, Δ, Ε και ΣΤ με τις αντίστοιχες παραπομπές.

 5.Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι θα υποστηρίζουν τα προσφερόμενα μηχανήματα με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη.

6.Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

 

Ι. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το συνολικό κόστος του είδους (χωρίς  ΦΠΑ και με ΦΠΑ), την εγγύηση καθώς και την εκπαίδευση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Ανάδοχος  θα ανακηρυχθεί η εταιρεία  που θα προσφέρει  τη   χαμηλότερη τιμή.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά.

 

ΙΒ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου  2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. Θ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB).

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή ζητείται στο κεφ. Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).