ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ  3 Φεβρουαρίου  2023

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 18»

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, προκειμένου να αναθέσει την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης του κτιρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Σισίνη 18 & Ηριδανού, 11528 Αθήνα (Ιλίσια), περιστασιακά και όποτε ζητείται, σε περιπτώσεις  κωλυμάτων των φυλάκων του ΕΔΟΕΑΠ.

Ο φύλακας θα πρέπει να μεταβαίνει όποτε απαιτηθεί και στο κτίριο Ορμινίου 38 & Ηριδανού, 11528 Αθήνα (Ιλίσια), περίπου 200 μέτρα απόσταση από το κτίριο Σισίνη 18, σε περιπτώσεις ενεργοποίησης των συναγερμών ασφαλείας κτιρίου ή πυρανίχνευσης, για τον έλεγχο των χώρων και απενεργοποίησης των συναγερμών.

 

Ο αριθμός των φυλάκων είναι ένας (1).

 

Οι εκτιμώμενες ώρες είναι περίπου 600 ετησίως (75 βάρδιες), από Δευτέρα έως Κυριακή (07:00 έως 15:00, 15:00 έως 23:00, 23:00 έως 07:00).

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

 

 

  1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός  (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) ορίζεται  έως  6.000 ευρώ.

 

 

  1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί από το προσωπικό που θα απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ επί των οδών Σισίνη 18 και Ορμινίου 38.

3. Το προσωπικό των φυλάκων που θα απασχοληθούν θα πρέπει:

α) Να είναι ένστολο, να φέρει το λογότυπο της εταιρείας και να έχει πάντοτε επιμελημένη εξωτερική εμφάνιση.

β) Να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το κοινό. Να έχει την ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και να μπορεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικό και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση.

γ) Να γνωρίζει αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα, να είναι κατ’ ελάχιστον τελειόφοιτος υποχρεωτικής  εκπαίδευσης και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του (για τους άνδρες).

δ) Να διαθέτει συναφή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα αποδεικνύεται από τις θεωρημένες καταστάσεις του αναδόχου προς την Επιθεώρηση Εργασίας ή από Αναγγελία Πρόσληψης.

ε) Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την προστασία υπηρεσιών προσωπικού και εξοπλισμού.

ζ) Να έχει γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού.

η) Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας που θα του δοθούν από τον ΕΔΟΕΑΠ ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να τις χειρισθεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν σε κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα.

θ) Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του εξοπλισμού ασφάλειας και των δύο κτιρίων επί των οδών Σισίνη 18 και Ορμινίου 38 (π.χ. κάμερες ασφαλείας, συναγερμοί ασφαλείας κτιρίων, πίνακες πυρανίχνευσης, πίνακες άμεσης κατάσβεσης, πυροσβεστήρες, αντλιοστάσια πυρόσβεσης, αντιπλημμυρικές αντλίες), ώστε να είναι σε θέση  να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό.

ι) Το προσωπικό φύλαξης δεν θα αποχωρεί από τη θέση του εάν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του.

Για  τα  ανωτέρω να υπογραφεί δήλωση για την συμμόρφωση.

 

  1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα μειοδότη σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΔΟΕΑΠ.

 

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Παρουσίαση της εταιρείας – Προφίλ

2. Πελατολόγιο

3. Άδεια για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κινητών ή ακινήτων, περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων

4. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2015.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία να δηλώνουν ότι:

α) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

6. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο παροχής αστικής ευθύνης

7. Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ ότι  δεν έχουν παραβιάσεις της  εργατικής νομοθεσίας ή σχετική  υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις της  εργατικής νομοθεσίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών επί  ποινή  αποκλεισμού και να δηλώσουν ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του ΕΔΟΕΑΠ όποτε τους ζητηθεί.

 

  1. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση.  Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η προσφορά του αναδόχου θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

  1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  1. Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου  2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Α. Ανοικτές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Β. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Τιμές με και  χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τα διαστήματα φύλαξης του άρθρου 1, ήτοι:

α) Τιμή για τη φύλαξη καθημερινές 07:00 έως 15:00, 15:00 έως 23:00, 23:00 έως 07:00.

β) Τιμή για τη φύλαξη Σάββατα 07:00 έως 15:00, 15:00 έως 23:00, 23:00 έως 07:00.

γ) Τιμή για τη φύλαξη Κυριακές – Αργίες 07:00 έως 15:00, 15:00 έως 23:00, 23:00 έως 07:00.

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ »

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).