ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ου & 4ου   ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 38 ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ου & 4ου   ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 38 ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης η οποία  θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας για τον ΕΔΟΕΑΠ. Στο ανωτέρω πλαίσιο η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της κτηριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτήριο της Ορμηνίου 38 με την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με αντίστοιχους τεχνολογίας LED. Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμβάλει στον συνολικό στόχο μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση του κόστους.

 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αντικατάσταση των 78 υπαρχουσών  «σκαφών» φωτισμού που σήμερα έχουν συμβατικό φωτισμό από λάμπες φθορισμού με στάρτερ στον 3ο και 4ο Όροφο του κτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμινίου 38, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

  1. Αποξήλωση υφιστάμενων 78 φωτιστικών εξωτερικής τοποθέτησης 1220 x 220mm
  2. Εγκατάσταση 78 νέων φωτιστικών τύπου LED εξωτερικής τοποθέτησης 1200 x 300mm, 4000K
  3. Απομάκρυνση φερτών  υλικών  και των παλαιών φωτιστικών

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να δηλώσουν την συμμόρφωσή τους ως προς τα ανωτέρω.

 

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πρέπει να διενεργηθεί στα Σαββατοκύριακα ή εκτός ωραρίου εργασίας 08:00–17:00 και έως τις 20:30.

 

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στις 7.000   ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του αναδόχου (προμήθεια, εγκατάσταση, απομάκρυνση φερτών υλικών και παλαιών φωτιστικών, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής κ.α.)

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
  2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που απαιτείται να δηλωθεί με την Προσφορά.

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν εμπειρία, κατά τα τελευταία πέντε, σε υλοποίηση παρόμοιων εγκαταστάσεων.

β. Να είναι οι ίδιοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή να έχουν στην ομάδα εγκατάστασης πτυχιούχο ηλεκτρολόγο.

Οι προσφέροντες οφείλουν να δηλώσουν την συμμόρφωσή τους ως προς τα ανωτέρω.

 

Η. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν τα προσφερόμενα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν (πάνελ, τύπος Led, Watt,κλπ)

 

Θ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα αναφερθεί αναλυτικά η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος από τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Να αναφερθεί  η  διάρκεια  ζωής των φωτιστικών με  την υποχρέωση του αναδόχου να  τα  αντικαταστήσει εντός του χρόνου εγγύησης.

 

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος ανά προσφερόμενη υπηρεσία καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Κ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφοράς από τεχνικο-οικονομική άποψη.

 

Λ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 30% με την υπογραφή της  σύμβασης, 50% με την παραλαβή σε λειτουργία και 20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας.

 

Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνικoοικονομική προσφορά του αναδόχου.

 

Ξ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     Ξ.1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

     Ξ.2. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3ου & 4ου   ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΜΙΝΙΟΥ 38 ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ LED’’

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@edoeap.gr.