ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ) – NET METERING – ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου  2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ) –NET METERING – ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

(Χρονικό διάστημα διαβούλευσης: από 21/02/2023 έως 10/03/2023)

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967,  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης η οποία  θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη της  εξοικονόμησης ενέργειας για τον ΕΔΟΕΑΠ. Στο  ανωτέρω πλαίσιο η  εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση της  κτηριακής  υποδομής με παρεμβάσεις  στα κτήρια της  Σισίνη 18 και  Ορμηνίου  38 και την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  όπως τα φωτοβολταικά πάνελ. Η  υλοποίηση της  δράσης αναμένεται να  συμβάλει στον συνολικό στόχο  μείωσης της  ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας  με αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση  του κόστους.

 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Εγκατάσταση φωτοβολταικών πάνελ στην ταράτσα του επταώροφου κτηρίου της  Σισίνη  18 και  του 6ου Ορόφου ως και στην ταράτσα του εξαώροφου κτηρίου της  Ορμηνίου 38,  οι  ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τους  χώρους  κατόπιν προηγούμενης  συνεννόησης.

 1. Φωτοβολταικά πάνελ
 2. Αντιστροφέας
 3. Κατασκευή στήριξης (Πέργκολα)
 4. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (Καλώδια, Μετρητής, Πίνακας, Αντιυπερτασικά, Σωληνώσεις  κ.λ.π)
 5. Μεταφορά & Ανύψωση των υλικών στο χώρο της εγκατάστασης
 6. Σύνδεση συστήματος με κεντρικό δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ)
 7. Υπολογισμός ενεργειακής  απόδοσης
 8. Παράδοση-Πιστοποίηση Έργου μετά το πέρας της εγκατάστασης. Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος και μετρήσεις σε όλο το ΦΒ σύστημα, σύμφωνα με το πρότυπο EN 62446 και IEC 62305. Θα γίνουν όλες οι σημάνσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ και θα συνταχθεί τεχνική αναφορά που θα περιλαμβάνει όλες τις μετρήσεις – ελέγχους, σχέδια as build .
 9. Ασφαλιστήριο
 10. Οι σχετικές αδειοδοτήσεις που χρειάζονται και η ηλεκτρονική κατάθεση όλου του φακέλου στο ΔΕΔΔΗΕ.

 

Οι  προσφέροντες οφείλουν να  δηλώσουν την  συμμόρφωσή τους ως  προς  τα  ανωτέρω.

 

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ως και οι  φάσεις  υλοποίησης  θα προταθούν από τους υποψήφιους αναδόχους και θα συνεκτιμηθούν κατά  την αξιολόγηση.

 

Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο  Προϋπολογισμός του έργου για τα  δύο κτήρια εκτιμάται  στις 65.000 ευρώ πλέον φπα μαζί  με  τις  ειδικές  κατασκευές τοποθέτησης που θα  χρειασθούν ( πέργκολα-ες) και τις  διαδικασίες  αδειοδότησης.

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
 2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε κάθε εσωτερικό υπεργολάβο ή προμηθευτή που απαιτείται να δηλωθεί με την Προσφορά.
 3. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με την προϋπόθεση στην Προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. Όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας να πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης, όπως προνοείται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.
 4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προσφορά στο διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία.
 5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να τους δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιμασία της προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό.

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα  πρέπει να πληρούν  τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ή ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ.

β. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία προσώπων, η πιο πάνω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.

γ. Να έχουν εμπειρία, κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2017 έως 2021), σε σχεδιασμό και εγκατάσταση παρόμοιας κατηγορίας Έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 100 kW. Η έννοια «παρόμοιας κατηγορίας έργων» σημαίνει ΦΒ συστήματα σε κτήρια υπό τις μεθόδους Συμψηφισμού Μετρήσεων, ή/και Αυτοπαραγωγής ή/και Συμψηφισμού Λογαριασμών.

Οι  προσφέροντες οφείλουν να  δηλώσουν την  συμμόρφωσή τους ως  προς  τα  ανωτέρω .

 

Z .Α. Στελέχωση Ομάδας Έργου

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του Αντικείμενου της Σύμβασης, βασικούς εμπειρογνώμονες, τα προσόντα των οποίων αναφέρονται ως ελάχιστα απαιτούμενα κατωτέρω:

 1. Ο Διευθυντής Έργου πρέπει να κατέχει σχετική συνολική εμπειρία ως Διευθυντής Έργου σε παρόμοιας φύσης έργα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 2. Ο Προσφέρων οφείλει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως Επιβλέποντα Μηχανικό για τις ηλεκτρολογικές εργασίες και ένα (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ως Μελετητή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  Τα ως  άνω άτομα πρέπει να  κατέχουν:
  i. πιστοποιητικό Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
  ii. Να είναι μέλος του ΤΕΕ ή του αντίστοιχου σώματος της χώρας προέλευσης του, στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής
  iii. Ο Προσφέρων οφείλει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ως Επιβλέποντα Μηχανικό για τις κατασκευαστικές εργασίες.
 3. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω προτεινόμενα μέλη μπορούν να εκτελέσουν πάνω από μία δραστηριότητα (π.χ. ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μπορεί να είναι και Διευθυντής Έργου, ή ο Επιβλέπων Μηχανικός να είναι και Μελετητής κοκ),
 4. O Προσφέρων οφείλει να δηλώσει ότι θα διορίσει, σε περίπτωση ανάθεσης του έργου, συνεργείο/α εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων τουλάχιστον δύο-τριών (2-3) ατόμων.
 5. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας.
 6. O προσφέρων οφείλει να υπολογίσει και να αναφέρει την ενεργειακή απόδοση του συστήματος που προσφέρει ως και τον χρόνο απόσβεσής του ανά εγκατάσταση.

 

H. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι Προσφέροντες υποχρεούνται όπως συμπληρώσουν το πεδίο συμμόρφωσης με (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ή αντιπροτείνουν τι προσφέρουν,  στους πιο κάτω πίνακες.

Να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και Πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις πιο κάτω προδιαγραφές.

Να προτείνουν οποιαδήποτε  άλλη  παρέμβαση-πρόταση θεωρούν σκόπιμη.

Να  προτείνουν τεχνικές  λύσεις  ανά  κτήριο.

 

1.1 ΦΒ Πλαίσια

Α/Α Απαίτηση Συμμόρφωση

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1. Τα προτεινόμενα ΦΒ πλαίσια να είναι διπλής  όψεως (bi-facial)  
2. Τα προτεινόμενα ΦΒ πλαίσια πρέπει να είναι μονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά  
3. Positive Power Output Tolerance
4. Hot Spot Protection και anti PID  
5. Θερμοκρασία λειτουργίας (Operating temperature range), τουλάχιστον -40℃ με +80℃  
6. Αντοχή σε άνεμο (Wind load): τουλάχιστον 2000 Pascal  
7. Αντοχή σε χιόνι (Snow load) τουλάχιστον 4000 Pascal  
8. Εγγύηση παραγωγής (Production Warranty): τουλάχιστον  για 25 χρόνια  
9. Εγγύηση προϊόντος (Product Warranty): τουλάχιστον 10 χρόνια  
10. ·         ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο που να σχετίζεται με το σχεδιασμό και την κατασκευή ΦΒ πλαισίων

·         IEC 61215:2005

·         IEC 61730-1 & -2

·         Σήμανση CE

 

 

 

1.2 Αντιστροφείς τάσης – DC/AC String Inverters

Α/Α Απαίτηση Συμμόρφωση

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1. Οι προτεινόμενοι αντιστροφείς πρέπει να είναι κατάλληλοι για την παροχή της αναγκαίας ισχύς των ΦΒ πλαισίων.  
2. Τύπος: ολοκληρωμένη μονάδα (integrated unit), μονοφασική ή τριφασική  
3. Ονομαστική εναλλασσόμενη (AC) ισχύς: μέχρι 20 kW αναλόγως τυπικής διάταξης  
4. Ευρωπαϊκή απόδοση (European efficiency) τουλάχιστον 98%  
5. Ηλεκτρονική προστασία  
6. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 – +50°C  
7. Ευδιάκριτη πινακίδα/σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, μοντέλο και σειριακό αριθμό  
8. Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 10 χρόνια  
9. Απαιτήσεις κατασκευαστή:

Να έχει στην κατοχή του Πιστοποιητικό Ελέγχου και Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, που να σχετίζεται με το σχεδιασμό και κατασκευή ηλιακών αντιστροφέων τάσης

 

 
10. Συμμόρφωση με οδηγία EMC 2004/108/EC για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility)  
11. EN 62109-2: Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters  
12. Σήμανση CE  

 

 

1.3 DC/AC Καλώδια

Α/Α Απαίτηση Συμμόρφωση

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1. Κατηγορίας: Τουλάχιστον CAT 6A  
2. Εξωτερική μόνωση (Outer sheath): LSZH  
3. Flame retardant, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60332-1  
4. Τα καλώδια εξωτερικού τύπου να είναι Shielded. Δεν απαιτείται τα εξωτερικά καλώδια να είναι LSZH.  

 

 

1.4 Σύστημα στήριξης με αντίβαρα και Μεταλλικό Σκελετό σε οριζόντια πλάκα οροφής

Α/Α Απαίτηση Συμμόρφωση

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1. Το μέταλλο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ανοδιωμένο αλουμίνιο, ή ανοξείδωτος ή γαλβανισμένος χάλυβας
2. Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού να είναι ηλεκτροχημικά συμβατά μεταξύ τους (μέλη, βίδες, συνδέσεις) καθώς επίσης και με τα μεταλλικά πλαίσια των ΦΒ και τους σφιγκτήρες τους (mounting clamps)
3. Οι βίδες να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
4. Οι σφιγκτήρες (mounting clamps) των ΦΒ πλαισίων να είναι από αλουμίνιο
5. Εγγύηση κατασκευής 25 χρόνων για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού
6. Εγγύηση κατασκευής 25 χρόνων για την ακεραιότητα των αντιβάρων

 

Θ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής  λειτουργίας του  συστήματος από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι τουλάχιστον  δύο έτη και θα περιλαμβάνει τακτική προληπτική συντήρηση της  εγκατάστασης τουλάχιστον  δύο φορές ετησίως,  επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το πολύ) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά την προσφερόμενη εγγύηση καθώς και τη διάρκειά της.

 

Ι. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης ανά  εγκατάσταση ,ως ετήσιο ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό  θα αναφερθεί μόνον στην οικονομική προσφορά. Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται  και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες αυτές ανά  εγκατάσταση, στην τεχνική τους προσφορά. Το ποσό  του ετήσιου συμβολαίου θα είναι σταθερό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 ετών από τη λήξη της εγγύησης. Το συνολικό τίμημα του  συμβολαίου συντήρησης θα προσμετρηθεί στην οικονομική προσφορά.

 

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται  αναλυτικά το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος   ανά προσφερόμενη υπηρεσία και  κτήριο (εγκατάσταση)  καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Λ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ προσφορά από τεχνικο-οικονομική άποψη.

 

Λ.1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Δ, Ζ, Ζ.Α , & Η της παρούσας πρόσκλησης. Η βαθμολόγηση θα γίνει βάσει του παρακάτω Πίνακα. Σε κάθε κριτήριο  αναφέρεται η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να αποδοθεί σε έναν προσφέροντα φορέα.

Α/Α Κριτήρια Τεχνικής  Αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας
Ζ. α.  Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ. 15%
Ζ. γ.  Να έχουν εμπειρία, κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2017 έως 2021), σε σχεδιασμό και εγκατάσταση παρόμοιας κατηγορίας Έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 100 kW. Η έννοια «παρόμοιας κατηγορίας έργων» σημαίνει ΦΒ συστήματα σε κτήρια υπό τις μεθόδους Συμψηφισμού Μετρήσεων, ή/και Αυτοπαραγωγής ή/και Συμψηφισμού Λογαριασμών. 15%
Ζ.Α.1,2,3,4,5 Στελέχωση Ομάδας Έργου 20%
Ζ.Α.6   Υπολογισμός  ενεργειακής  απόδοσης 10%
Δ   Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του  έργου 10%
Η Τεχνικά χαρακτηριστικά κυρίως εξοπλισμού 25%
Θ Εγγύηση 5%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

 

Κάθε προσφέρων φορέας, του οποίου η τεχνική προσφορά δεν θα απορριφθεί, θα λάβει μία βαθμολογία από το άθροισμα των επί μέρους επτά βαθμολογιών, από 0 – 100, με άριστα το 100 (Συνολική Τεχνική Βαθμολόγηση Προσφοράς – ΤΒ).

 

Λ.2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά 45
Οικονομική Προσφορά 55
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@edoeap.gr).