ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/26-01-2023

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.96/25-01-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ.99/25-01-2023)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ.97/25-01-2023)

3.3 Σχετικά με την τιμολόγηση ΕΔΟΕΑΠ από τη συμβεβλημένη Παθολόγο (συν.4 αριθ. πρωτ.100/25-01-2023)

Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-01-2023 έως 22-01-2023 (συν.5 αριθ. πρωτ.98/25-01-2023)

4.2 Ενημέρωση σχετικά με τη συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με Διαγνωστικό Εργαστήριο (συν.6 αριθ. πρωτ.101/25-01-2023)

4.3 Ενημέρωση σχετικά με υπερωρίες προσωπικού (συν.7 αριθ. πρωτ.102/25-01-2023)

4.4 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.103/25-01-2023)

4.5 Σχετικά με την κάλυψη θέσης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.9 αριθ. πρωτ.104/25-01-2023)

4.6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Αναλογιστικής Μελέτης για τους εργαζομένους του ΕΔΟΕΑΠ με βάση IAS 19 κατά την 31/12/2022 (συν.10 αριθ. πρωτ.105/25-01-2023)

4.7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση ακινήτων ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.106/25-01-2023)

4.8 Σχετικά με την προμήθεια αδειών ΟFFICE (συν.12 αριθ. πρωτ.107/25-01-2023)

4.9 Σχετικά με τη φορολόγηση των επιδομάτων που χορηγεί ο Οργανισμός σε ασφαλισμένους χωρίς αποδείξεις (συν.13 αριθ. πρωτ.108/25-01-2023)

4.10 Σχετικά με συμπλήρωση απόφασης για την Αναλογιστική Λειτουργία ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2022,2023 και 2024 (συν.14 αριθ. πρωτ.109/25-01-2023)

4.11 Σχετικά με συμπλήρωση απόφασης για τη Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων του ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2022,2023 και 2024 (συν.15 αριθ. πρωτ.110/25-01-2023)

4.12 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.111/25-01-2023)

4.13 Ενημέρωση σχετικά με αγωγή ιατρού κατά ασφαλισμένου του Οργανισμού (Δ.Υ.)

4.14 Σχετικά με πρόσκληση ασφαλισμένου για την παροχή διευκρινίσεων (Δ.Υ.)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου