ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αθήνα,  6  Μαρτίου   2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, που είναι αναγκαία για τα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο  Παράρτημα I.  Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  είναι η χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι  η  έγκυρη και έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού  υλικού, για  ένα τουλάχιστον έτος.

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός των  αναλώσεων  βάσει  εκτιμήσεων και  ιστορικών στοιχείων ανέρχεται  ενδεικτικά  και όχι  δεσμευτικά περί τις  37.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. Επισημαίνεται δε ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό.  Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια δύο  (2) ετών  και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος  με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα  γίνεται  με   κατάθεση  σε  λογαριασμό  του  αναδόχου εντός 60 ημερών  από την ημερομηνία του τιμολογίου.

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
  2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των τμημάτων που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ.
  3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα κατατεθεί με την προσφορά.
  4. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ 8δ/1348/2004 (ΦΕΚ Β32/16.01.2004), περί της τήρησης αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής φύλαξης, διαχείρισης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να διαθέτουν ISO 13485. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο στην Ε.Ε. φορέα.
  5. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  6. Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄.
  7. Στην προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν εντός 48 ωρών  από την ημέρα της παραγγελίας εκτός  εορτών και  αργιών.
  8. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι τα παραδιδόμενα είδη κατά την ημερομηνία παράδοσης στον Οργανισμό θα έχουν  διάρκεια  ζωής τουλάχιστον  ένα  έτος.

 

Ζ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από την έντυπη και  συμπληρωμένη μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι. της παρούσας προκήρυξης και υποχρεωτικά  αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο xls σε cd ή USB.

Όσοι ενδιαφέρονται θα  τους σταλεί  το   ανωτέρω Παράρτημα Ι.  ηλεκτρονικά στο  email  που  θα  μας  δηλώσουν. Η  αλλοίωση  της  γραμμογράφησης του  αρχείου απαγορεύεται.

 

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Ανάδοχος/ανάδοχοι  θα ανακηρυχθούν ξεχωριστά οι εταιρείες  που θα προσφέρουν την  χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η οικονομικότερη κατ΄ είδος προσφορά.

 

Θ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ι. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου  και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

γ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση

 

 

Κ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλουν κλειστή προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου  2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του courier.

 

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. ΣΤ΄.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή ζητείται στο κεφ. Ι ΄ σε έντυπη και υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ EKTIM/ΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜ/ΣΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ TIMH ΤΕΜ/ΣΥΣ ME ΦΠΑ
1 3WAY STOPCOCK LL 50
2 CLIP ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ) 5
3 FOLΕΥ 14 100%  2ΠΛΗΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
4 FOLΕΥ 16 100%  2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 10
5 FOLΕΥ 18 100%  2ΠΛΗΣ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
6 FOLΕΥ 20 100%  2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
7 FOLΕΥ 22 100%  2ΠΛΗΣ 5/15 (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) 5
8 GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5000 GR ΔΙΑΦΑΝΟ 36
9 HANSAPLAST ή COVERPLAST UNIV.ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ STRX50 7
10 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ BAMBAKI  ΓΥΨΟΥ 15cm 40
11 ORTHOBAN ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  ΓΥΨΟΥ 10CM 65
12 STERI STRIPS ΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚ 1/2X4 50
13 STERI STRIPS ΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚ 1/4X3 50
14 ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ  95ο 400ml – 600ML (όχι για καλλυντική χρήση – λοσιόν) 684
15 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ 2
16 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ GEL  4lt ή 5lt (Περιεκτικότητας σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστον 70%) 80
17 ΑΜΥΓΔΑΛΕΛΑΙΟ 1LT 20
18 ΑΝΤΙΚ ΠΛΑΚ ΕΣΜΥΡ.& ΚΟΜΕΝΕΣ (50ΤΜ) 27
19 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4LT – 6LT 1
20 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 LT 4
21 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4LT – 6 LT 15
22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ F-55 skintact 2
23 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10cm 60
24 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5cm 40
25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 7,5cm 30
26 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ  8cm x 4m 50
27 ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 cm x 4m 25
28 ΒΕΛΟΝΕΣ LONG NEEDLES 20GX2 3/4 0,9×70 20
29 ΒΕΛΟΝΕΣ LONG NEEDLES 21GX2 3/4 0,9×71 20
30 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ. 21X1.1/2 ΠΡΑΣΙΝΕΣ 800
31 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ. 27Gχ1/2” ΓΚΡΙ 265
32 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.18Χ1.1/2 ΡΟΖ 200
33 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.23X1 ΜΠΛΕ 100
34 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.ΧΡ.23X1.1/4 ΓΑΛΑΖΙΑ 65
35 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΣΟΘ/ΠΕΙΑΣ Μ.ΧΡ G27 0,40X4mm (100τεμ) 200
36 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤ/ΚΕΣ ΜΧΡ G30 03X12 (100τεμ) 100
37 ΓΑΝΤΙΑ LATEX (XS) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ(100 TMX) 60
38 ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΓΡΕ (L) 100ΤΜΧ 3
39 ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΣΑΓΡΕ (Μ) 100ΤΜΧ 75
40 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000
41 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 40
42 ΔΟΧΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7LT  – 3,00LT ΚΙΤΡΙΝΑ (ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ) 310
43 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 7 2
44 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 7.5 3
45 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ CUFF No 8 3
46 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4LT – 6 LT 20
47 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ) 2
48 ΕΠΙΔEΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 5CM (ΚΙΤΡΙΝΟ) 10
49 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 8cm 110
50 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛ0 10Χ10 100ΤΕΜ 633
51 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΟ 5Χ5 100ΤΕΜ 300
52 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΟ 7,5Χ7,5 100ΤΕΜ 300
53 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ ΑΥΤΟΚ 9Χ20 100
54 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜOΣΤΑΤΙΚΑ 7,5X12 3
55 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 100
56 ΗΚΓ ΧΑΡΤΙ ECG 110mm-20m 30
57 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 25
58 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 14) 2
59 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 16) 2
60 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 18) 2
61 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 20) 2
62 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 3-Way Σιλικόνης (No 22) 2
63 ΚΑΛΤΣΑ ΣΥΝΘ STOCKINET 2” 5cm – 22,8Μ 1
64 ΚΑΛΤΣΑ ΣΥΝΘ STOCKINET 3” 7,5cm – 22,8Μ 1
65 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ 45Χ28 (Lacrimal canoula) 5
66 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ  No 6 4
67 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 20mm No 5 4
68 ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΩΡΛ 24mm No 7 8
69 ΚΥΤΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ 20LT 60
70 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 3mm 30
71 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 4mm 10
72 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 5mm 10
73 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 6mm 10
74 ΛΑΒΗ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΧΡ 8mm 20
75 ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MaGill 25cm 1
76 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Νο 4 2
77 ΛΕΠΙΔΑ No11 XEΙΡ/ΚΕΣ Μ.ΧΡ. 200
78 ΛΕΠΙΔΑ No15 XEΙΡ/ΚΕΣ Μ.ΧΡ. 3
79 ΜΑΠΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ 20
80 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 29CMX250M ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 3
81 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (M) EOS ή τύπου ΕOS 500
82 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (S) EOS ή τύπου ΕOS 1.000
83 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 200 TEM 8
84 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 1 2
85 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 2 2
86 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 3 2
87 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 4 2
88 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 5 2
89 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΛAΣΤΙΚΟΣ No 6 2
90 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.ΧΡ. 280
91 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ.ΚΙΝΑΣ Νο11 65
92 ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ.ΚΙΝΑΣ Νο15 10
93 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ 2
94 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ 150ML 1.500
95 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 11
96 ΡΑΜΜΑ MONOCRYL W3441 2/0 70cm 12
97 ΡΑΜΜΑ PROLENE W8005T 6/0 45cm 2
98 ΡΑΜΜΑ PROLENE W8007T 4/0 45cm 2
99 ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID 3/0 70cm 9360Η 1
100 ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Νο 14 3
101 ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 2 ΕΞΟΔΩΝ 10
102 ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 10
103 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ LARGE 10ΤΜΧ 2
104 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ NORMAL 10ΤΜΧ 1
105 ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 2
106 ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ 2
107 ΣΚΟΥΦAKIΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100ΤΕΜ 6.000
108 ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚ ΠΛΑΤ 20εκ -ΠΑΚ (25TMX) JUMBO 2
109 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΞΥΛΙΝΟΙ 800
110 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ 400
111 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣ+ΘΥΛ ΖΕΥΓ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ RIESTER 2
112 ΣΥΡΙΓΓΑ Μ.ΧΡ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml 26G 3/8 BD 180
113 ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΧΡ MΠΕΚ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 50-60 50
114 ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 10ml 100
115 ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 2,5ml 100
116 ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 20ml 100
117 ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK 5ml 100
118 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 10
119 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ & ΔΑΚΛΑΔΩΣΗ 30
120 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 10
121 ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΜΧΡ ΑΠΟΣΤ 20
122 ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ 2,5CM X 9.1 M 40
123 ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ 2,5CMX9.1M 108
124 ΤΑΙΝΙΑ  ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 12Χ 10.1ΜΜ 35
125 ΤΑΛΚ 200GR 1
126 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ + CUFF 7.5 ΚΙΝΑΣ 3
127 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ + CUFF 8 ΚΙΝΑΣ 3
128 ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 2
129 ΦΑΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ LED 12
130 ΦΛΕΒ/ΡΑΣ+ΒΑΛΒ.Μ.ΧΡ.CATHULA Ν.22 (ΜΠΛΕ) 100
131 ΧΑΡΤΙ HK/ΓΡΑΦΟΥ FUKUDA 145F60-H05 20
132 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 10cmX200m 16
133 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 15cmX200m 3
134 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ mm ΓΙΑ MONITOR 50Χ20 2
135 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ mm ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 58Χ20 100
136 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 110Χ30 10
137 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 57Χ10 50
138 ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 57Χ30 50
139 ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP-84S SONY ( 10τεμ) 70
140 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40cmX60cm (5kgr) Α’ ποιότητας (Όχι ανακυκλωμένο) 140
141 ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 48cmX50m Α’ ποιότητας  (Όχι ανακυκλωμένο) 350
142 ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 58cmX60m Α΄ ποιότητας (Όχι ανακυκλωμένο) 780
143 ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 19CM 2
ΟΡΟΙ  
1 DEXTROSE 35% 500ML 10
2 DEXTROSE 5% 1000 ML 10
3 DEXTROSE 5% 100ML 3
4 DEXTROSE 5% 250ML 20
5 DEXTROSE 5% 500ML 3
6 LACTATED RINGER’S INJECTION 500ML 10
7 RINGER S SOLUTION 1000ML 10
8 SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML 90
9 SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000ML 10
10 SODIUM CHLORIDE 0.9% 10ML 240
11 SODIUM CHLORIDE 0.9% 250ML 60
12 SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML 50
13 SODIUM CHLORIDE 0.9% 5ML 780
14 WATER FOR INJECTION 5ML 200
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (κατά προτίμηση Pasteur  ή άλλη μάρκα)  
1 AMIKACIN AK 4
2 AMOXYCILLIN 25mg 8
3 AMPICILLIN 10mg 4
4 AUGMENTIN (AMOX.-CLAV.) 4
5 AZTREONAM 4
6 CAFTAZIDIME CAZ 4
7 CEFACLOR CEC 4
8 CEFALOTHIN 4
9 CEFAMANDOLE MA 4
10 CEFOTAXIME 4
11 CEFPROZIL CRP 4
12 CEFTAZIDIME 4
13 CEFTRIAXONE 4
14 CEFUROXIME 30mg 8
15 CIPROFLOXACIN 4
16 COLISTINE/SULFATE 4
17 FOSFOMYSIN 50MG 2
18 NETILMICIN 4
19 NITROFURANTOIN  100MG 4
20 NORFLOXACIN NOR 4
21 OFLOXACIN OFX 4
22 PEFLOXACIN 4
23 GENTAMICIN GM 4
24 SEPTRIN 4
25 SEPTRIN SXT 4
26 TEICOPLANIN 30MG 6
27 TETRACYCLINE T 4
28 TICARCILIN CLAVULANIC TCC 4
29 TICARCYLLIN 4
30 TOBRAMYCIN TOB 4
ΤΡΙΒΛΙΑ (κατά προτίμηση BIOPREPARE ή άλλη μάρκα)  
1 SABOURAUD ΤΡΙΒΛΙΑ 9cm 20
2 MUELLER HINTON  ΤΡΙΒΛΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 180
3 MAC CONKEY No 2 τριβλια 9cm 250
4 BLOOD  AGAR ΤΡΥΒΛΙΑ 250
5 BLOOD MAC CONKEY No.2 AGAR 150
ΧΡΩΣΕΙΣ ( κατά προτίμηση  MERCK ή άλλη μάρκα)  
1 MAY GRUWALD 2.5lt 2
2 ΧΡΩΣΤΙΚΗ GIEMSA SOLUTION   2.5lt 2
3 ΑΣΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΟ 1lt 2
4 ΧΡΩΣΤΙΚΗ ZIHEHL (ΦΟΥΞΙΝΗ) 500ml 4
5 LUGOL 1lt 2
6 ΧΡΩΣΤΙΚΗ GRAM S CRYSTAL VIOLET 0,5% 1lt 3
7 ΛΑΔΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ZEISS 2
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
1 ENTEROPLURI ΤΕΣΤ 25 ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ 2
2 ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ (TIPS 0.5-200ml SINGLE TRAY PRE-STERILISED 10X96 SARTORIUS) 2
3 RAPID PREG ΤΕΣΤ ΟΡΟ-ΟΥΡΑ  (κατά προτίμηση DIALAB) 1
4 ΣΤΙΚΣ ΟΥΡΩΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 75
5 RAPID TEST STREP A 5
6 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 300
7 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛ.ΕΝΤΟΣ ΣΩΛ.ΑΠΟΣΤΗΡ.ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ 5Μ22 150
8 SCALP VEIN (VACUTAINER) 21GX3/4 (μάρκας B.D ή άλλο) 100
9 ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 4
10 ΒΕΛΟΝΕΣ 23GX1  (μάρκας TERUMO ή άλλο) 5
11 ΒΕΛΟΝΕΣ G21 X 1 1/2 (μάρκας TERUMO ή άλλο) 5
12 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G (0,8mm)  (μάρκας TERUMO ή άλλο) 2
13 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ 21G ΓΙΑ VACUTAINER ΜΕ SAFETYLOCK (μάρκας BD ή άλλο) 250
14 ΣΤΡΙΠΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 130
15 ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML G21X1 1/2  ( μάρκας TERUMO ή άλλο) 200
16 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml  21GX1  1/2 (μάρκας TERUMO ή άλλο) 50
17 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ML (μάρκας TERUMO ή άλλο) 50
18 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 1,6ml  Τ.Κ.Ε. (REF367740 BD ή άλλη μάρκα) 80
19 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUT.EDTA K2 2ml  (REF 368841 BD ή άλλη μάρκα) 170
20 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER GEL 3,5ML (REF 367957 BD ή άλλη μάρκα) 230
21 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER 8.5ml 100ΤΜΧ (REF 366645BD ή άλλη μάρκα) 5
22 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER GEL 5ML ( REF 367955 BD ή άλλη μάρκα) 5
23 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ VACUTAINER SOD.CITRATE  2,7ML (REF 363048 BD ή άλλη μάρκα ) 10
24 ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΦΙΛΜ  5 cm x 15m 10
25 ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΜΠΛΕ-ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ 10
26 ΔΙΗΘΙΤΙΚΟ  ΧΑΡΤΙ 12
27 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤ. PASTEUR  1 ML 10
28 ΘΗΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ 30
29 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΑ (κατά προτίμηση KNITTEL GLASS ή άλλο ) 100
30 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22 Χ 22ΜΜ 40
31 ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24Χ50 ΜΜ 20
32 ΠΙΠΕΤΤΕΣ  ΚΑΘ/ΣΗΣ  ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ 10
33 ΠΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Φ12 ΜΠΛΕ 5ML 2
34 ΠΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Φ16 ΜΠΛΕ 10ML 2
35 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ML  Φ12 2
36 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 10ml Φ16 1000
37 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ FALCON 50ML 500
38 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΓΙΑ COVID 200
39 ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ COVID ΣΤΥΛΕΟΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ VTM & ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100ΤΜΧ 10
40 ΣΤΥΛΕΟΣ TRANSPORT AN PRESERVATION MEDIUM 600