ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2023
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ »

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με  Ορθοδοντικό ο  οποίος θα  αναλάβει περί τα 70 περιστατικά  (10  μικρής βαρύτητας , 50 μεσαίας βαρύτητας και 10 βαριάς βαρύτητας )   που θα του συστήσουν οι μόνιμοι ορθοδοντικοί του ΕΔΟΕΑΠ.
O Ορθοδοντικός που  θα  επιλεγεί , θα χρησιμοποιεί τους χώρους του ΕΔΟΕΑΠ  ο οποίος και θα προμηθεύει τα απαραίτητα υλικά στον Ορθοδοντικό.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Προϋπολογισμός του έργου ( ως  αμοιβή   ορθοδοντικού) εκτιμάται στις
54.600  ευρώ

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:
1. Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
2. Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.
3.  Άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος.
4. Μεταπτυχιακό τίτλο Ορθοδοντικής.

 

Και  θα πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Τα ατομικά στοιχεία τους και στοιχεία επικοινωνίας.
 2. Πτυχίο ΑΕΙ (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται να δηλώσει ο υποψήφιος ότι κατέχει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία).
 3. Μεταπτυχιακό τίτλο Ορθοδοντικής.
 4. Άδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.
 5. Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Οδοντιατρικού  Συλλόγου (στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οδοντίατρος και από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του οδοντιατρικού  επαγγέλματος).
 6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί  μετά από εξετάσεις ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου). Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά: α) η προϋπηρεσία, β) το επιστημονικό έργο (περιληπτική αναφορά), γ) το εκπαιδευτικό έργο. Ως προϋπηρεσία, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 3. Γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει, εφόσον του ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.
 5. Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

Η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
Στο πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων,  οι αιτήσεις – βιογραφικά καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα τύχουν  απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και των αιτούντων που  δεν θα επιλεγούν, με βάση την πολιτική διατήρησης του Οργανισμού, θα καταστραφούν μετά την πάροδο ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Κ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  επιλογή θα γίνει από  3μελή  επιτροπή, μετά από συνέντευξη, στην οποία θα κληθούν αιτούντες

Λ. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και  το  βιογραφικό  σημείωμα.

Μ.  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Μ.1. Προθεσμίες
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και  τα  δικαιολογητικά τους στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως την  7η  Απριλίου   2023. Η έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Μ.2. Τρόπος υποβολής

Κάθε  ενδιαφερόμενος θα  πρέπει να καταθέσει τα  δικαιολογητικά του σε

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιούλη Περδίκη τηλ. 210-7264348 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  procurement@edoeap.gr.