ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/22-02-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.223/21-02-2023)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.236/21-02-2023)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.237/21-02-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ.222/21-02-2023)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-02-2023 έως 19-02-2023 (συν.5 αριθ. πρωτ.224/21-02-2023)

4.2 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.6 αριθ. πρωτ.225/21-02-2023)

4.3 Σχετικά με αίτημα γονικής άδειας υπαλλήλου του Οργανισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 Ν.4808/2021 (συν.7 αριθ. πρωτ.238/21-02-2023)

4.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ.226/21-02-2023)

4.5 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης του Κοινωνικού Λειτουργού του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.227/21-02-2023)

4.6 Σχετικά με λήξη συμφωνητικού μισθώσεως εκμεταλλεύσεως κυλικείου κτιρίου Ορμινίου (συν.10 αριθ. πρωτ.228/21-02-2023)

4.7 Σχετικά με διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (συν.11 αριθ. πρωτ.229/21-02-2023)

4.8 Σχετικά με τη μεταφορά αποθεματικών προς επένδυση στο θεματοφύλακα (συν.12 αριθ. πρωτ.232/21-02-2023)

4.9 Σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης (συν.13 αριθ. πρωτ.230/21-02-2023)

4.10 Επιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.14 αριθ. πρωτ.231/21-02-2023)

4.11 Σχετικά με την προμήθεια ψυκτών νερού (συν.15 αριθ. πρωτ.233/21-02-2023)

4.12 Σχετικά με ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.239/20-02-2023)

4.12 Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με κλειστό προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης (Δ.Υ.)

4.13 Σχετικά με συνεργασία με Ορθοδοντικό (συν.17 αριθ. πρωτ.242/21-02-2023)

4.14 Σχετικά με παράπονα για οδοντίατρο του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ.240/21-02-2023)

4.15 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη διασφάλιση του ψηφιακού αρχείου της Γραμματείας του Δ.Σ. (συν.19 αριθ. πρωτ.234/21-02-2023)

4.16 Σχετικά με την αναστολή της τηλεφωνικής εφημερίας των παιδιάτρων (συν.20 αριθ. πρωτ.235/21-02-2023)

4.17 Προσθήκη παραρτήματος στην Έκθεση Φερεγγυότητας 31/12/2020 (Δ.Υ.)

4.18 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΟΕΑΠ (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Eπιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο χρήσεων (συν.21 αριθ. πρωτ.1771/21-12-2022)

5.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαρτίου 2023 (συν.22 αριθ. πρωτ.241/21-02-2023)