ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/02-03-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.253/01-03-2023)

2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής τόκων – προστίμων από ασφαλιστικές εισφορές (συν.2 αριθ. πρωτ.254/01-03-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.266/01-03-2023)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.267/01-03-2023)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.268/01-03-2023)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.269/01-03-2023)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης, απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, απονομή αναδρομικών ως κληρονομικό δικαίωμα και εξέταση αιτήματος εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.270/01-03-2023)

3.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ.271/01-03-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.255/01-03-2023)

4.2 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.256/01-03-2023)

4.3 Σχετικά με Πρόσθετη Πράξη σύμβασης (συν.11 αριθ. πρωτ.272/01-03-2023)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-02-2023 έως 26-02-2023 (συν.12 αριθ. πρωτ.257/01-03-2023)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Ιανουαρίου (συν.13 αριθ. πρωτ.258/01-03-2023)

5.3 Ενημέρωση επί των Πεπραγμένων έτους 2022 (συν.14 αριθ. πρωτ.273/01-03-2023)

5.4 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλους του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.262/01-03-2023)

5.5 Ετήσια Μελέτη σχέσης Ενεργητικού– Παθητικού ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αριθ. πρωτ.259/01-03-2023)

5.6 Σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών αποδελτίωσης (συν.17 αριθ. πρωτ.263/01-03-2023)

5.7 Σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για την παροχή νομικής υποστήριξης (συν.18 αριθ. πρωτ.264/01-03-2023)

5.8 Σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς αποθεματικών προς επένδυση (συν.19 αριθ. πρωτ.265/01-03-2023)

5.9 Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (συν.20 αριθ. πρωτ.215/17-02-2023)

5.9 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ.274/01-03-2023)

5.10 Σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αριθ. πρωτ.275/01-03-2023)

5.11 Σχετικά με τη στελέχωση του Τομέα Υπηρεσιών Υγείας (συν.23 αριθ. πρωτ.276/01-03-2023)

5.12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αριθ. πρωτ.212/15-02-2023)

5.13 Νέος Κανονισμός εργασίας (συν.25 αριθ. πρωτ.277/01-03-2023)

5.14 Σχετικά με αίτημα Αναπληρωτών πολυιατρείων ΕΔΟΕΑΠ (συν.26 αριθ. πρωτ.150/02-02-2023)

5.15 Σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής για την ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού του 3ου και 4ου ορόφου του κτηρίου της Ορμινίου με φωτισμό led OFFICE (συν.27 αριθ. πρωτ.278/01-03-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου (συν.28 αριθ. πρωτ.260/01-03-2023)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια απινιδωτών προς διάθεση στον ΠΣΑΕ – ΜΜΕ (συν.29 αριθ. πρωτ.261/01-03-2023)

6.3 Σχετικά με αίτημα Εξελεγκτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)