ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/16-03-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις των παρακάτω εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.323/15-03-2023)

 Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.328/15-03-2023)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.329/15-03-2023)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.330/15-03-2023)

3.4 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.5 αριθ. πρωτ.331/15-03-2023)

3.5 Εξέταση αιτήματος για απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.332/15-03-2023)

 Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.324/15-03-2023)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 06-03-2023 έως 12-03-2023 (συν.8 αριθ. πρωτ.325/15-03-2023)

5.2 Έναρξη εργασιών Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχειών Δ΄ τριμήνου έτους 2022 (συν.9 αριθ. πρωτ.319/14-03-2023)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Φεβρουαρίου 2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.3985/10-03-2023)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου 2023 (συν.11 αριθ. πρωτ.338/15-03-2023)

5.5 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για τηλεργασία (συν.12 αριθ. πρωτ.335/15-03-2023)

5.6 Σχετικά με εξωτερικό συνεργάτη οδοντίατρο (συν.13 αριθ. πρωτ.305/09-03-2023)

5.7 Eπιστροφή ποσών σε ασφαλισμένους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (συν.14 αριθ. πρωτ.326/15-03-2023)

5.8 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος των μικροβιολογικών εξετάσεων sLis (Biolis) (συν.15 αριθ. πρωτ.333/15-03-2023)

5.9 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από ορθοδοντικές θεραπείες (συν.16 αριθ. πρωτ.334/15-03-2023)

5.10 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου στην Υπηρεσία Καθαριότητας (συν.17 αριθ. πρωτ.327/15-03-2023)

5.11 Tροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 9/22-02-2023 σχετικά με συνεργασία με Ορθοδοντικό (συν.18 αριθ. πρωτ.336/15-03-2023)

5.12 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης παροχής Νομικών Υπηρεσιών (συν.19 αριθ. πρωτ.337/15-03-2023)

5.13 Επιστολή Προϊσταμένου Τομέα Υγείας και Περίθαλψης (συν.20 αριθ. πρωτ.310/10-03-2023)

5.14 Ενημέρωση του Προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου