ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αθήνα,  10 Απριλίου  2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού, για τις ανάγκες του Οργανισμού.

  1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι για ένα (1) έτος,  με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
  2. Τόποι παράδοσης:  Η παράδοση – παραλαβή θα γίνεται στο ακόλουθο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ:

Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα

  1. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο  ποσό των € 6.000  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό  για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
  2. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός ενός  (1) μηνός  από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

 

Β. ΕΙΔΗ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Ετήσιος καθαρισμός) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ποσότητες βάσει  εκτιμήσεων και  ετήσιων ιστορικών στοιχείων είναι   ενδεικτικές  και όχι  δεσμευτικές.

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΤΕΜ 1.600
2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΤΕΜ 500
3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΤΕΜ 470
4 ΠΑΝΙΑ ΤΕΜ 450
5 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΕΜ 3.200
6 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΤΕΜ 55
7 ΣΕΝΤΟΝΙA ΤΕΜ 5
8 ΚΟΥΡΤΙΝEΣ ΤΕΜ 20
9 ΖΑΚΕΤEΣ  ΠΛΕΚΤΕΣ ΤΕΜ 3
10 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜ 20

 

Παράδοση και παραλαβή ιματισμού

  1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Οργανισμού μια (1) φορά εβδομαδιαίως ή και παραπάνω κατόπιν συνεννόησης, κατά προτίμηση κάθε Παρασκευή και να τον επιστρέφει απολύτως καθαρό και καλά σιδερωμένο.
  2. Ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισμό.
  3. Απαγορεύεται η χρήση από τον ανάδοχο άλλων χημικών ουσιών κατά την πλύση όπως π.χ. χλωρίνη, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.
  4. Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος.
  5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημιά του ιματισμού του Οργανισμού και υποχρεούται να καταβάλλει την αξία ιματισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η ανωτέρω αξία θα καταλογίζεται σε βάρος του αναδόχου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

 

        Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
1
2
3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι ποσότητες αυξηθούν θα ληφθεί υπόψη η τιμή του πίνακα ανά τεμάχιο.

 

Δ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  Τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

 

Στ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Β. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Γ. Πιστοποιήσεις υλικών καθαρισμού, τεχνικές πλυσίματος και σιδερώματος.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

 

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως  25  Απριλίου 2023 . Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr)