ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/20-04-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Αίτηση για απαλλαγή καταβολής τόκων & προσαυξήσεων από οφειλή αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.1 αριθ. πρωτ.462/19-04-2023)

2.2 Ενημερωτικό σημείωμα για ΚΕΑΟ (συν.2 αριθ. πρωτ.463/19-04-2023)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.464/19-04-2023)

3.2 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης με την Ιδιωτική Κλινική (συν.4 αριθ. πρωτ.477/19-04-2023)

3.3 Σχετικά με έγκριση αποζημίωσης γονιδιακού ελέγχου (συν.5 αριθ. πρωτ.465/19-04-2023)

3.4 Εκκαθάριση παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων συμβεβλημένου διαγνωστικού Κέντρου (συν.6 αριθ. πρωτ.466/19-04-2023)

3.5 Σχετικά με καθυστερημένη υποβολή παραπεμπτικών συμβεβλημένων ιατρών (συν.7 αριθ. πρωτ.467/19-04-2023)

3.6 Πρόσκληση συνεργασίας με κατασκηνώσεις (συν.8 αριθ. πρωτ.468/19-04-2023)

3.7 Σχετικά με επέκταση συνεργασίας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο (συν.9 αριθ. πρωτ.479/19-04-2023)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 03-04-2023 έως 09-04-2023 & 10-04-2023 έως 16-04-2023 (συν.10 αριθ. πρωτ.469/19-04-2023)

4.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων μηνός Mαρτίου (συν.11 αριθ. πρωτ.478/19-04-2023)

4.3 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής-δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.472/19-04-2023)

4.4 Σχετικά με σχέδιο απάντησης στην Εξελεγκτική Επιτροπή (συν.13 αριθ. πρωτ.480/19-04-2023)

4.5 Ενημέρωση και εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής για τη διαχείριση του Χαρτοφυλακίου (συν.14 αριθ. πρωτ.481/19-04-2023)

4.6 Κατανομή και Απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2022-31/12/2022 και 01/01/2023-31/01/2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.470/19-04-2023)

4.7 Αναφορά μηνός Μαρτίου υπηρεσιών DPO (συν.16 αριθ. πρωτ.451/06-04-2023)

4.8 Σχετικά με αίτημα παράτασης για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» (συν.17 αριθ. πρωτ.476/19-04-2023)

4.9 Σχετικά με οικονομική προσφορά (συν.18 αριθ. πρωτ.459/18-04-2023)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαρτίου (συν.19 αριθ. πρωτ.471/19-04-2023)

5.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη διάθεση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου στην ΕΣΗΕΑ (συν.20 αριθ. πρωτ.473/19-04-2023)

5.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (συν.21 αριθ. πρωτ.474/19-04-2023)

5.4 Σχετικά με απαντήσεις σε ερωτήματα μέλους Δ.Σ. (Δ.Υ.)

5.5 Σχετικά με απόφαση αίτησης προσωρινής διαταγής (συν.22 αριθ. πρωτ.475/19-04-2023)

5.6 Κλήση καταβολής ποσοστού συμμετοχής ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες Πολυιατρείου Πάτρας, περιόδου από 01-07-2022 έως 31-12-2022 (συν.23 αριθ. πρωτ.5946/10-04-2022)

5.7 Σχετικά με τη δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αλληλεγγύης (συν. αριθ.24 πρωτ.5164/28-03-2023)