ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS) 

Αθήνα,  2  Ιουνίου  2023 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (SMS) 

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών Μαζικής Αποστολής Γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε ετήσια βάση και σας προσκαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, σύμφωνα με τα κάτωθι απαιτούμενα:  

  1. Βάσει των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ, εκτιμάται ότι ο  ετήσιος αριθμός αποστολής γραπτών μηνυμάτων  θα ανέλθει περίπου στα  120.000 SMS.    
  2. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι για δύο (2) έτη,  με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους   ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους. 
  3. Η πιθανή δαπάνη,  βάσει των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ, εκτιμάται ότι θα ανέλθει, για τα δύο έτη, στο ύψος  των € 8.000  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Επισημαίνεται ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό και αναφέρεται για να δώσει μία εικόνα του πιθανού προϋπολογισμού στους φορείς που θα συμμετέχουν.  
  4. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:  

Εντός ενός  (1) μηνός  από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.  

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.  

 

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  

  • Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο. 
  • Ο πάροχος θα πρέπει να παρέχει API (Application Programming Interface) αποστολής μηνυμάτων για χρήση σε εσωτερικές εφαρμογές του Οργανισμού καθώς και μία εύχρηστη web εφαρμογή για μαζικές αποστολές. 
  • Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά. 

 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στις οικονομικές προσφορές θα υπάρχει αναλυτικό κόστος  για κάθε αποστολή γραπτού μηνύματος SMS καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.  

 

Ε.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Προθεσμίες 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως  την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 . Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.  

 

Τρόπος υποβολής προσφορών  

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  (SMS 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr)