ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αθήνα,   2 Ιουνίου   2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου  που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο  Παράρτημα Α’.

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού  είναι η πλέον οικονομικότερη προσφορά κατ΄ είδος για τα προϊόντα που η Επιτροπή του Διαγωνισμού αξιολογήσει ότι πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι  η  έγκυρη και έγκαιρη προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου, για  ένα τουλάχιστον έτος.

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  προϋπολογισμός των  αναλώσεων  βάσει  εκτιμήσεων και  ιστορικών στοιχείων ανέρχεται  ενδεικτικά  και όχι  δεσμευτικά περί τις  20.000 ευρώ  πλέον  ΦΠΑ ετησίως. Επισημαίνεται δε ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό.  Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους  του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση με διάρκεια δύο  (2) ετών   και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος  με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα  γίνεται  με   κατάθεση  σε  λογαριασμό  του  αναδόχου εντός 60 ημερών  από την ημερομηνία του τιμολογίου.

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου.
  2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των τμημάτων που είναι αρμόδια για τις παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ.
  3. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
  4. Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
  5. Στην προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες καλούνται να δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα είδη τα οποία διαθέτουν  εντός 24 ωρών  από την ημέρα της παραγγελίας εκτός  εορτών και  αργιών.

 

Ζ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από την έντυπη και  συμπληρωμένη μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας προκήρυξης και υποχρεωτικά  αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο xls σε cd ή USB.

Όσοι ενδιαφέρονται θα  τους σταλεί  το   ανωτέρω Παράρτημα Α΄  ηλεκτρονικά στο  email  που  θα  μας  δηλώσουν. Η  αλλοίωση  της  γραμμογράφησης του  αρχείου απαγορεύεται.

 

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές.

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί η εταιρεία   που θα προσφέρουν   τη  οικονομικότερη  τιμή  κατ΄   είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό.

 

Θ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Ι. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου  και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,  προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία  περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

γ) η οποία  παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση

δ) που προϊόν της  θα κριθεί  από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, πλήρως αιτιολογημένα, ότι δεν πληροί  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ορίσει ο ΕΔΟΕΑΠ.

 

Κ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλουν κλειστή προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή του courier.

 

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. ΣΤ’.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως αυτή ζητείται στο κεφ. Z ΄ σε έντυπη και υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

 

Α/Α ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚ.) ΤΙΜΗ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜ/ΣΥΣΚ. ΜΕ ΦΠΑ
1 CARD READER 2
2 CD-R 700MB 52X CAKE 100ΤΕΜ 100
3 DRUM XEROX 101R00664 BLACK 5
4 DVD-R 4,7GB 16X CAKE 100 TEM 12
5 SSD SAMSUNG 870 EVO 500GB 4
6 TONER HP 203A  BLACK 4
7 TONER HP 203A  CYAN 2
8 TONER HP 203A  YELLOW 2  
9 TONER HP 203A MAGENTA 3
10 TONER HP 207A BLACK 3
11 TONER HP 207A CYAN 3
12 TONER HP 207A MAGENTA 3
13 TONER HP 207A YELLOW 3
14 TONER HP 26A BLACK 4
15 TONER HP 415A BLACK 3
16 TONER HP 415A CYAN 2
17 TONER HP 415A MAGENTA 2
18 TONER HP 415A YELLOW 2
19 TONER HP 415X BLACK 4
20 TONER HP 59A  BLACK 25
21 TONER HP LASERJET 85A BLACK 6
22 TONER XEROX 106R04349 BLACK DUAL PACK 11
23 TONER ΣΥΜΒΑΤΟ Q5949A BLACK 2
24 USB Stick 16GB  USB3.0 5
25 USB Stick 32GB USB3.0 4
26 USB Stick 64GB USB3.0 10
27 USB Stick 128GB USB3.0 2
28 USB Stick 256GB USB3.0 5
29 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ 10
30 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 5
31 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 10 ΨΗΦΙΑ 3
32 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 3
33 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ 3
34 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 3
35 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 6 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 3
36 ΑΥΤ.ΕΤΙΚ.  70X37(Π 100ΦΧ24) 200
37 ΑΥΤ.ΕΤΙΚ. 105X48 (Π 100ΦΧ12) 2
38 ΑΥΤ.ΕΤΙΚ. 52.5X21.2 (Π 100ΦΧ56) 200
39 ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 38X51MM (12 Χ 100Φ) “POST IT” (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 3
40 ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 51X51MM (400Φ) “POST IT” (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 10
41 ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 76X76MM (450Φ) “POST IT” (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 186
42 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5
43 ΒΑΣΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 16
44 ΓΟΜΑ PVC FREE ΛΕΥΚΗ 10
45 ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΕΚΤΗΡΑΣ 2
46 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4.2MMX10M 120
47 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 20ML 3
48 ΔΙΦΥΛΛΟ Α4 ΕΓΧΡΩΜΟ  10ΤΕΜ 3
49 ΔΙΦΥΛΛΟ Α4 ΠΛΑΣΤ. “L” ΔΙΑΦ. 100ΤΕΜ 3
50 ΕΥΡΕΤ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ Α4 10 ΦΥΛΛΑ 50
51 ΕΥΡΕΤ.ΑΛΦ/ΚΟ Α4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙΝΟ 30
52 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΥΡΙΣΤΟΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 90
53 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 17Χ25 (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2
54 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 14Χ21 (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2
55 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 17Χ25 (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 7
56 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 14Χ21 (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2
57 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 17Χ25 (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 19
58 ΘΗΚΗ CD  ΧΑΡΤΙΝΗ 50 ΤΕΜ 24
59 ΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Α4 0,09ΜΜ/ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ (10ΤΜΧ) 5
60 ΘΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Α4 100ΤΕΜ. 0,03ΜΜ 53
61 ΘΗΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤ.ΦΑΚΕΛΛ. Α4 3
62 ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔ.ΠΛΑΣΤ.A4 5
63 Καλ. Δικτύου  UTP C6   2m Γκρι 5
64 Καλ. Δικτύου  UTP C6   3m Γκρι 5
65 Καλ. Δικτύου  C6   5m Γκρι 3
66 Καλ. Δικτύου   UTP  C6   10m Γκρι 3
67 Καλ. Δικτύου  UTP C6   15m Γκρι 3
68 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9
69 ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ JELLY POP ΜΕΤΑΛΙΖΕ 1KG 10
70 ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΣΥΣΚ.) 5
71 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤ. 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1.310
72 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤ.4/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 10
73 ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΟΝΙ 8/20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 2
74 ΚΛΙΠ 19ΜΜ 10 TEΜ 10
75 ΚΛΙΠ 24ΜΜ 10 TEΜ 10
76 ΚΛΙΠ 32ΜΜ 10 TEΜ 10
77 ΚΛΙΠ 42ΜΜ 10 TEΜ 10
78 ΚΛΙΠ 51ΜΜ 10 TEΜ 12
79 ΚΟΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΔΙΑΦΑΝΗ 50mmX66m 10
80 ΚΟΛΛΑ STICK 21γρ. 5
81 ΚΟΛΛΑ STICK 40γρ. 5
82 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ  19mm x 33M 60
83 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 12mm x 33M 1
84 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 9ΜΜ 5
85 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 18ΜΜ 15
86 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 12L -16L 3
87 ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 30L – 40L 3
88 ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤ.25Χ35Χ11  (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) 48
89 ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 600
90 ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΕΝΟΣ 3
91 ΛΑΣΤΙΧΑ 500gr ΣΕ ΚΟΥΤΙ 22 125MMX1,5MM 2
92 ΛΑΣΤΙΧΑ 500gr ΣΕ ΚΟΥΤΙ 32  80ΜΜΧ3ΜΜ 2
93 ΛΑΣΤΙΧΑ 500gr ΣΕ ΚΟΥΤΙ 67  125MMX6MM 6
94 ΛΑΣΤΙΧΑ 500gr ΣΕ ΚΟΥΤΙ 69  150MMX6MM 2
95 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ  ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 2000 ΣΤΡΟΓ  ΜΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 40
96 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ  ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 8000 ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 10
97 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ 9
98 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ STABILO BOSS 20
99 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30
100 ΜΕΛΑΝΙ  HP 953 BLACK 3
101 ΜΕΛΑΝΙ  HP 953 CYAN 3
102 ΜΕΛΑΝΙ  HP 953 MAGENTA 3
103 ΜΕΛΑΝΙ  HP 953 YELLOW 3
104 ΜΕΛΑΝΙ 950XL/951XL (BK-CL) ANAKAIN. 3
105 ΜΕΛΑΝΙ HP 950 BLACK 3
106 ΜΕΛΑΝΙ HP 950XL BLACK 2
107 ΜΕΛΑΝΙ HP 951XL CYAN 3
108 ΜΕΛΑΝΙ HP 951XL MAGENTA 3
109 ΜΕΛΑΝΙ HP 951XL YELLOW 3
110 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 28ml  ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 10
111 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΙΘΜ/ΝΗΣ (51S + U) ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ 5
112 ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 10
113 ΜΟΛΥΒΙ ΡΙΓΕ HB  120 48
114 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3
115 ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5
116 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,5V (4 ΤΕΜ) ΑΑΑ 70
117 ΜΠΑΤΑΡΙΑ AA (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ) 26
118 ΜΠΑΤΑΡΙΑ AAA  (ΣΥΣΚ. 10ΤΕΜ) 18
119 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V C (2 ΤΕΜ) 10
120 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V D (2 ΤΕΜ) 9
121 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 2032 (4ΤΜΧ) 3
122 ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 65X98 50Φ 70ΓΡ 3
123 ΝΤΟΣΙΕ  ΠΡΕΣΠΑΝ 25,5Χ34,4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 151
124 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 50ΤΕΜ. 3
125 ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 10
126 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ) 3
127 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.3ΜΜ (ΜΕΓΑΛΟ) 2
128 ΠΙΝΕΖΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΣΥΣΚ.) 3
129 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 16
130 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ 6
131 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΠΡΙΖΕΣ 15
132 ΠΟΝΤΙΚΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 3
133 ΠΟΝΤΙΚΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 3
134 ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ  ΜΕ ΒΕΛΟΣ 5X50Φ 90
135 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 3
136 ΣΤΥΛΟ GEL G -2 0.7MM PILOT ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 120
137 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ CRISTAL 1.0MM  BIC  ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 360
138 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ GOLD 1.0mm FABER .01 ΜΠΛΕ 10
139 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ MICRON 1.0mm , ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 320
140 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ SUPERB 0,7mm Pentel, ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 10
141 ΣΤΥΛΟ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ , ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 20
142 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26ΜΜ (100 ΤΕΜ) 10
143 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28ΜΜ (100 ΤΕΜ) 40
144 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ (100 ΤΕΜ) 40
145 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 50MM  (100 ΤΕΜ) 40
146 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 77MM  (100 ΤΕΜ) 10
147 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡ/ΚΟΥ 923/10MM 1.000TEM 2
148 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡ/ΚΟΥ 923/8MM 1.000TEM 4
149 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡ/ΚΟΥ Νο.24/6  1000Τ 140
150 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡ/ΚΟΥ Νο.64 2000ΤΕΜ 130
151 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/13 (1000ΤΜΧ) 7
152 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/17 (1000ΤΜΧ) 10
153 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/6 (1000ΤΜΧ) 5
154 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ No 64 2
155 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 120ΦΥΛΛΩΝ 2
156 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ   Νο .24/6 12
157 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥ.ΧΑΜ ΘΟΡΥΒΟΥ 50M 00 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 5
158 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΠΛΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 48Φ SUPER 3
159 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ  Α4/ 2 ΘΕΜΑΤΑ 15
160 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ  Α4/ 3 ΘΕΜΑΤΑ 10
161 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 17X25/ 2 ΘΕΜΑΤΑ 5
162 ΥΠΟΠΟΔΙΟ 9
163 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ Α4  ΚΟΥΜΠΙ 20
164 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 100
165 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 7Χ11 (50ΤΕΜ) 10
166 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΣ ή ΜΠΕΖ 16Χ23 25ΤΕΜ. 268
167 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΣ ή ΜΠΕΖ 23Χ33 25ΤΕΜ. 12
168 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΣ ή ΜΠΕΖ 25Χ35,4  25ΤΜΧ 4
169 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΣ ή ΜΠΕΖ 30Χ40 25ΤΕΜ. 2
170 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟΣ ή ΜΠΕΖ 23Χ33 500Τ 5.500
171 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 200Φ  25Χ35 504Α ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ 2
172 ΦΥΛΛΑΔΑ ΡΙΓΕ 200Φ 21Χ30 504 ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ 2
173 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm 2
174 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm 5
175 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40cm 3
176 ΧΑΡΤΙ INKJET MATT 135GR 100Φ 35
177 ΧΑΡΤΙ INKJET PR.MATT A4 108GR 100Φ 105
178 ΧΑΡΤΙ ΚΥΒΟΥ ΛΕΥΚΟ ΑΝΤ/ΚΟ 500Φ. 50
179 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟ Α3/500Φ 80ΓΡ 5
180 ΧΑΡΤΙ ΦΩΤ/ΚΟ Α4/500Φ 80ΓΡ 2.500
181 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 3
182 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΠΛΗ 57ΜΜX25Μ 10ΤEM 22
183 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜ. 57ΜΜX19M 10ΤEM 3
184 ΨΑΛΙΔΙ 17 EK. 6

 

* Σημείωση: Να γίνεται αναφορά του ποσοστού ΦΠΑ.