ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Αθήνα, 2 Ιουνίου  2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Στην περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται και η οδοντιατρική, τόσο εντός του Οργανισμού με οδοντιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και εκτός με συμβεβλημένους και μη οδοντιάτρους.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών, που είναι αναγκαία για τα οδοντιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο  Παράρτημα A.  Το κριτήριο ανάθεση θα είναι η οικονομικότερη τιμή ανά οδοντιατρικό υλικό ή συσκευασία, για όσα υλικά κρίνονται ποιοτικά αποδεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Οι λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης περιγράφονται στο κεφάλαιο   Ι. Κριτήρια αξιολόγησης.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προμηθεύεται ο ΕΔΟΕΑΠ τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο οδοντιατρικών υλικών από έναν βασικό προμηθευτή για την επόμενη διετία ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών για επί μέρους παραγγελίες.

 

 

 

 

Γ. ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η πιθανή δαπάνη,  βάσει των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ για τα προηγούμενα έτη, εκτιμάται ότι θα ανέλθει, για τα δύο έτη, στο ύψος  των 90.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια οδοντιατρικών υλικών. Επισημαίνεται ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό και αναφέρεται για να δώσει μία εικόνα του πιθανού προϋπολογισμού στους φορείς που θα συμμετέχουν. Οι παραγγελίες από τον ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να είναι τμηματικές ή συνολικές για κάθε είδος, αναλόγως των αναγκών του.

 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο/αναδόχους   του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας  δύο   (2) ετών  και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνεται εντός  60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του  τιμολογίου με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας οδοντιατρικών υλικών.
 2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, πελατολόγιο κλπ,  καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των  αρμοδίων  για την λήψη των παραγγελιών .
 3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή και ΕΝ ISO 13485:2016. Αντίγραφο των  εγκύρων πιστοποιητικών θα κατατεθούν με  την  τεχνική προσφορά.
 4. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ 8δ/1348/2004 (ΦΕΚ Β32/16.01.2004), περί της τήρησης αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής φύλαξης, διαχείρισης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 5. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 6. Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, στο Παράρτημα Α΄. Τα υλικά αυτά διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες:
 1. Οδοντιατρικά υλικά και αναλώσιμα οδοντιατρείων
 2. Ορθοδοντικά υλικά
 3. Μοσχεύματα και μεμβράνες
 4. Εργαλεία

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες.  Σε κάθε κατηγορία θα ανακηρυχθεί ξεχωριστά ανάδοχος για κάθε υλικό που θα μειοδοτήσει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του  είναι αποδεκτά από τον Οργανισμό.

 1. Στην τεχνική προσφορά τους οι συμμετέχουσες εταιρείες, θα δηλώνουν σαφώς σε ποιες από τις 4 κατηγορίες συμμετέχουν.
 2. Στην τεχνική προσφορά  δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
 3. Στην τεχνική προσφορά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν εντός  24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας (εξαιρούνται η περίοδος 1 – 15 Αυγούστου και οι εβδομάδες των Χριστουγέννων και του Πάσχα).
 1. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι τα παραδιδόμενα είδη  κατά την ημερομηνία παράδοσης  στον Οργανισμό θα έχουν  διάρκεια  ζωής τουλάχιστον   ένα έτος. Για όσα  υλικά έχουν μικρότερη διάρκεια  θα υπάρχει πρότερη  ενημέρωση του Τμήματος  Προμηθειών του ΕΔΟΕΑΠ

 

Ζ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από την έντυπη και  συμπληρωμένη μορφή το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ της παρούσας  προκήρυξης και υποχρεωτικά  αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο xls σε cd ή USB.

Όσοι ενδιαφέρονται θα  τους σταλεί  το   ανωτέρω Παράρτημα Λ.  ηλεκτρονικά στο  email  που  θα  μας  δηλώσουν. Η  αλλοίωση  της  γραμμογράφησης του  αρχείου απαγορεύεται.

 

Η.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Θ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου  και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, υλικό ή προσφορά:

α) που αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) που  περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες

γ) που παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση

δ) που  υλικό της  θα κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, πλήρως αιτιολογημένα, ότι δεν πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ορίσει ο ΕΔΟΕΑΠ.

 

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση, ξεχωριστή για κάθε κατηγορία υλικών. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές, στο σύνολο και ανά είδος.

Θα κηρυχθεί  ξεχωριστά ανάδοχος ανά  είδος, με την οικονομικότερη τιμή, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οποίου, έχουν γίνει αποδεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Με τον ανάδοχο/αναδόχους θα υπογραφούν συμβάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ΄.

 

 

Κ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενών υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr ).

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)