ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ PRP Kits

Αθήνα,  2  Ιουνίου   2023  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
Platelet-Rich Plasma (PRP) ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Στην περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται και η οδοντιατρική, τόσο εντός του Οργανισμού με οδοντιάτρους του ΕΔΟΕΑΠ, όσο και εκτός με συμβεβλημένους και μη οδοντιάτρους. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοικτό  Διαγωνισμό για την προμήθεια PRP ΚΙΤ πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια, που είναι αναγκαία για το επεμβατικό Ιατρείου του  ΕΔΟΕΑΠ.  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον οικονομικότερη  προσφορά. Οι λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης περιγράφονται στο κεφάλαιο   Λ. Κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προμηθεύεται ο ΕΔΟΕΑΠ τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο των PRP KIT την επόμενη διετία ώστε να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών για επί μέρους παραγγελίες. 

 

Γ.  ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Βάσει  των στατιστικών στοιχείων που διατηρεί ο ΕΔΟΕΑΠ  εκτιμάται ότι θα χρειασθούν περί τα  700 PRP KIT ετησίως  και    για  δύο έτη η  δαπάνη θα  ανέλθει  στο ύψος  των 40.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η πιθανή δαπάνη είναι προσεγγιστική και δεν δεσμεύει τον ΕΔΟΕΑΠ ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό και αναφέρεται για να δώσει μία εικόνα του πιθανού προϋπολογισμού στους φορείς που θα συμμετέχουν.  

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Platelet-Rich Plasma (PRP) ΚΙΤ – ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 

 • Με σύστημα λήψης και διαχωρισμού αιμοπεταλίων για εξαγωγή αυτόλογων αυξητικών παραγόντων με Kit  επεξεργασίας από 20 έως 30 ml περιφερικού αίματος. 
 • Κλειστό σύστημα ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια του βιολογικού υλικού από εξωτερικούς παράγοντες τόσο κατά την διαδικασία όσο και για το τελικό προϊόν ώστε να είναι δυνατή η χρήση του και σε χειρουργικό πεδίο. 
 • Να είναι σύστημα αυτόματης φυγοκέντρησης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συγκέντρωση αιμοπεταλίων στο τελικό προϊόν. 
 • Να έχει δυνατότητα εξαγωγής πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια πάνω από 3 ml και πλάσματος πτωχού σε αιμοπετάλια αυτόματα διαχωρισμένων, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση αυτών κατά τις ανάγκες του ασθενούς 
 • Να έχει δυνατότητα συγκέντρωσης αιμοπεταλίων στο τελικό προϊόν τουλάχιστον 6 φορές πάνω από το base line ώστε να διασφαλίζεται η θεραπευτική του δράση 
 • Το τελικό προϊόν να προσφέρεται αποστειρωμένο για χρήση σε χειρουργικό πεδίο ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς σε μορφή ορού. 
 • Να περιέχει συσκευασίες  2 (δύο) ή 4 (τεσσάρων)  σωληναρίων  συλλογής αίματος  υπό κενό  (Vacuum seal) αποστειρωμένων μίας χρήσεως διαστάσεων κατά προτίμηση 16 Χ 100 mm  ή σε  δεύτερη προτίμηση  13Χ75 mm. Τα σωληνάρια  που θα περιέχονται μέσα σέ κάθε  ΚΙΤ  να  περιέχουν προσθήκη αντιπηκτικού  Κιτρικού Νατρίου (Sodium Citrate)  3,2 %  ή 3,8 %. Τα σωληνάρια να μπορούν να φυγοκεντρηθούν σε φυγόκεντρo έως 5000 στροφές/min.  
 • Τα KIT  μπορεί να περιέχουν βελόνες  δειγματοληψίας   ( πχ   ρύγχος 10 mm) και επίσης holder καθώς επίσης σύριγγες  5 ml για τη λήψη και  τη μεταφορά του δείγματος. 

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Με τον ανάδοχο   του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας  δύο   (2) ετών  και με δυνατότητα μονομερούς  παράτασης με  ίδιους ή  ευνοϊκότερους για τον ΕΔΟΕΑΠ  όρους. 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται εντός  60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του  τιμολογίου με  κατάθεση  σε  τραπεζικό  λογαριασμό.  

 

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας  Διαγνωστικών -ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ, τους κύκλους εργασιών των τελευταίων δύο ετών, πελατολόγιο κλπ,  καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) τόσο των υπεύθυνων για τον διαγωνισμό, όσο και των  αρμοδίων  για την λήψη των παραγγελιών. 
 3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή και ΕΝ ISO 13485:2016. Αντίγραφο των  εγκύρων πιστοποιητικών θα κατατεθούν με  την  τεχνική προσφορά.  
 4. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ 8δ/1348/2004 (ΦΕΚ Β32/16.01.2004), περί της τήρησης αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής φύλαξης, διαχείρισης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 5. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 6. Στην τεχνική προσφορά  δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. 
 7. Στην τεχνική προσφορά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι μπορούν να παραδίδουν τα υλικά τα οποία διαθέτουν εντός  24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας (εξαιρούνται η περίοδος 1 – 15 Αυγούστου και οι εβδομάδες των Χριστουγέννων και του Πάσχα) ή να  δηλώσουν το lead time που έχουν. 
 8.  Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι τα παραδιδόμενα είδη  κατά την ημερομηνία παράδοσης  στον Οργανισμό θα έχουν  διάρκεια  ζωής τουλάχιστον   ένα έτος. Για όσα  υλικά έχουν μικρότερη διάρκεια  θα υπάρχει πρότερη  ενημέρωση του Τμήματος  Προμηθειών του ΕΔΟΕΑΠ  

 

Θ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το  κόστος  ανά PRP KIT  χωρίς τον ΦΠΑ και με ΦΠΑ  ως   και το ετήσιο κόστος χωρίς  ΦΠΑ και με ΦΠΑ  για  700  τεμάχια  μαζί με τα μεταφορικά,  την εγγύηση καθώς και την πιθανή  εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ. 

 

Ι.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

 

Κ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο  Οργανισμός με  βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου  και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 

β) η οποία  περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες  

γ) η οποία  παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση 

δ) η οποία  θα κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, πλήρως αιτιολογημένα, ότι δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές  που έχει ορίσει ο ΕΔΟΕΑΠ  (Κεφάλαιο Δ’) 

 

Λ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες  τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση, ξεχωριστή για κάθε κατηγορία υλικών. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές. 

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές. 

Θα κηρυχθεί  ξεχωριστά ανάδοχος  με  την οικονομικότερη  τιμή   και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό.  

Με τον ανάδοχο  θα υπογραφεί  σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ’. 

 

Μ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Προθεσμίες 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,  ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου  2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου. 

 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ PRP KIT», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους. 

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής: 

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως απαιτούνται από την παρούσα. 

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr ).