ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

Αθήνα,  15 Ιουνίου  2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ( ΒΟΟΜ)

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό για την προμήθεια Γυναικολογικής  Εξεταστικής Πολυθρόνας για την Αθήνα.  Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα (για τον ΕΔΟΕΑΠ) από οικονομικής άποψης προσφορά, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσης.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 4.500 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια της Γυναικολογικής  Εξεταστικής Πολυθρόνας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ. των τεχνικών προδιαγραφών, την μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ , την εγκατάστασή της, την παράδοσή της σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και  διετή εγγύηση καλής  λειτουργίας και  ανταλλακτικών.

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                         ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
 Η  γυναικολογική πολυθρόνα (Boom)  να είναι  καινούργια και σύγχρονης τεχνολογίας. Δεν θα γίνουν δεκτά μεταχειρισμένα, εκθεσιακά ή ανακατασκευασμένα μηχανήματα. Θα προσφερθεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο που βρίσκεται σε παραγωγή από την κατασκευάστρια εταιρεία και είναι σύμφωνο με τις παρακάτω προδιαγραφές.
1.   Η Γυναικολογική εξεταστική πολυθρόνα να  είναι  πλήρως ηλεκτροκίνητη  με  δυνατότητα ρύθμισης  μέσω  ποδοδιακοπτών 25%
2.       Να δέχεται και ενσύρματο ή  ασύρματο πληκτρολόγιο 15%
3.  Να διαθέτει πλήκτρο για λειτουργία αυτόματης επαναφοράς της   πολυθρόνας στην αρχική της θέση(reset) 10%
4.       Να  έχει την  δυνατότητα περιστροφής 10%
5.   Να είναι  στιβαρή και να  μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής 10%
6.    Να είναι επικαλυμμένη με δερματίνη υψηλής ποιότητας  έτσι ώστε να  καθαρίζεται εύκολα 10%
7.      Να διαθέτει αμφίπλευρα μπράτσα (λαβές στήριξης) προαφαιρούμενα υποπόδια από καουτσούκ που είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και περιστρεφόμενα. 10%
8.       Να  διαθέτει δοχείο  συλλογής υγρών 5%
9.      Να  διαθέτει βάση στήριξης ρολού  χαρτοσέντονου 5%

 

1. Απαραίτητα τα προσφερόμενα είδη θα  πρέπει να φέρουν σήμανση CE, η οποία δηλώνει συμμόρφωση προς την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία στην οποία εντάσσονται τα προσφερόμενα είδη. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.  Σε κατάλληλη θέση στο υπό προμήθεια είδος να επικολληθεί ανεξίτηλη πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

2. Η ονομασία, ο αριθμός μητρώου και ο Σειραϊκός Αριθμός του είδους.

3. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρεχόμενη εγγύηση από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι  δύο έτη και θα περιλαμβάνει τακτική προληπτική συντήρηση δύο φορές ετησίως,  επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το πολύ) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά την προσφερόμενη εγγύηση καθώς και τη διάρκειά της.

 

Ε. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης ως ετήσιο ποσό μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό  θα αναφερθεί μόνον στην οικονομική προσφορά. Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ΄  της εγγύησης και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες αυτές στην τεχνική τους προσφορά. Το ποσό  του ετήσιου συμβολαίου θα είναι σταθερό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 ετών από τη λήξη της εγγύησης.

 

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους Γυναικολόγους   (και νοσηλευτές) του ΕΔΟΕΑΠ στη λειτουργία της  πολυθρόνας, καθώς και την τεχνική υπηρεσία  του ΕΔΟΕΑΠ στη στοιχειώδη συντήρηση καθώς και στην αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών.

 

 

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του μηχανήματος είναι  έως 60  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή  της σύμβασης. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

 

Θ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση στην οποία  δύναται να αναφέρεται  και  ότι ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  αποσυνδέσει και θα αποσύρει με  έξοδα  δικά του την παλαιά  γυναικολογική εξεταστική πολυθρόνα. Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

Ι.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 30% με την υπογραφή της  σύμβασης + 50% με την παραλαβή σε λειτουργία + 20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Κ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες εμπορίας Ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων.

2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του γυναικολογικού  μηχανήματος.

3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα βεβαιώσουν εντός της τεχνικής προσφοράς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ 8δ/1348/2004 (ΦΕΚ Β32/16.01.2004), περί της τήρησης αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής φύλαξης, διαχείρισης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι όλα τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές CE της αντίστοιχης κατηγορίας υλικού. Επιπλέον ο κατασκευαστής και ο διανομέας του κάθε υλικού οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 13485.

4. Στην τεχνική  τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εκείνων που εμφανώς δεν είναι υποχρεωτικοί.

5. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα απαντήσουν αναλυτικά στα ζητούμενα των κεφαλαίων Γ, Δ, Ε, Ζ & Η .

6. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι θα υποστηρίζουν το προσφερόμενο μηχάνημα με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη.

7. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

 

Λ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην οικονομική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το συνολικό κόστος του μηχανήματος (χωρίς τον ΦΠΑ), μαζί με την μεταφορά και εγκατάσταση στον ΕΔΟΕΑΠ, την εγγύηση καθώς και την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ.

 

Μ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των  κριτηρίων:

 

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά 45
Οικονομική Προσφορά 55
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει την μεγαλύτερη τιμή (Σi) στην παρακάτω παράσταση και θα περιλαμβάνεται και το κόστος των 8 ετών του Συμβολαίου Συντήρησης. Σε περίπτωση που προσφερθεί από τους συμμετέχοντες περισσότερο από δύο έτη εγγύησης, τα επιπλέον έτη θα αφαιρεθούν από το κόστος των οκτώ ετών του Συμβολαίου Συντήρησης:

Σi = 0,45x (Ti/Tmax) + 0,55x (Omin/Oi)

Όπου,

Σi είναι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς (i = 1, 2, 3…)

Tmax είναι η τεχνική προσφορά που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Τi είναι η τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

Omin είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Oi είναι η οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

 

Ν. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.      Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

2.      Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ( ΒΟΟΜ)», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ.Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  CD  ή USB.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).