ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28/05-07-2023

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα του Τομέα Οικονομικών & Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.799/04-07-2023)

Θέμα 3ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.811/04-07-2023)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εξέταση αιτήματος για απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.816/04-07-2023)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.812/04-07-2023)

3.4 Τροποποίηση απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω τροποποίησης απόφασης κύριου φορέα και απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.5 αριθ. πρωτ.813/04-07-2023)

3.5 Αίτηση προκαταβολής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.814/04-07-2023)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.815/04-07-2023)

3.7 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής (συν.8 αριθ. πρωτ.817/04-07-2023)

3.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για διαγραφή οφειλής (συν.9 αριθ. πρωτ.818/04-07-2023)

Θέμα 4ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.800/04-07-2023)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.801/04-07-2023)

4.3 Σχετικά με την αποζημίωση τιμολογίων για εξετάσεις που αφορούν σε μεταμόσχευση και μεταφορά μοσχεύματος από συμβατό δότη για ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ.802/04-07-2023)  

4.4 Έγκριση κόστους μοριακού ελέγχου ΤΜΒ (συν.13 αριθ. πρωτ.803/04-07-2023)

4.5 Σχετικά με διευκρινίσεις χορήγησης επιδομάτων κοιλιοκάκης, νεφροπαθών και ΣΚΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.804/04-07-2023)

4.6 Σχετικά με εκτίμηση δαπάνης υγείας 2023 (Δ.Υ.)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-06-2023 έως 02-07-2023 (συν.15 αριθ. πρωτ.805/04-07-2023)

5.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουνίου 2023, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.16 αριθ. πρωτ.806/04-07-2023)

5.3 Κατανομή και Απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 01/01/2023-30/04/2023 (συν.17 αριθ. πρωτ.807/04-07-2023)

5.4 Αναλογιστική μελέτη υπολογισμού υποχρεώσεων του Ν. 2112/20, σύμφωνα με το ΙΑS19 Rev.2011 για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.18 αριθ. πρωτ.790/29-06-2023)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Ιουνίου 2023 (συν.19 αριθ. πρωτ.808/04-07-2023)

6.2 Παροχή πληρεξουσιότητας προς πληρεξούσιο δικηγόρο του Οργανισμού για την εκπροσώπηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στη διαδικασία υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολάβησης (συν.20 αριθ. πρωτ.809/04-07-2023)