ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητα

 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Ανανέωση του Εξοπλισμού του  ΩΡΛ  Ιατρείου του».

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του κειμένου της πρόσκλησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την 31/7/2023  έως και την 28/8/2023  και  οι  ενδιαφερόμενοι θα  μπορούν να  επισκέπτονται  το Ιατρείο  ΩΡΛ στον  3ο Όροφο του  ΕΔΟΕΑΠ  επί της οδού  Σισίνη  18, (για  να  μετρήσουν τον  χώρο),  κατόπιν προηγούμενης  ενημέρωσης.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον  κο. Ιωάννη Παπασταμέλο τηλ. 210-7264799 ή στην κ.  Σπυριδούλα Περδίκη 210-764348.

Οι παρατηρήσεις – προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pd5@edoeap.gr  κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της υπό διαβούλευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 

Αθήνα  31/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων Ιατρικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας του ΩΡΛ Ιατρείου του, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ανανέωσης του υπάρχοντος  εξοπλισμού.

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία προς το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ η υλοποίηση αντίστοιχης  προμήθειας εξοπλισμού  σύγχρονης τεχνολογίας  η  οποία  θα  αναβαθμίσει  τις  παρεχόμενες  Ιατρικές  Υπηρεσίες  και θα  βελτιώσει την Διαγνωστική ικανότητα των  ΩΡΛ  Ιατρών του.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών (στο εξής θα αναφέρεται ως “προσφέρων φορέας”) που δραστηριοποιείται στον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και  τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Οργανισμού.
 3. Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
 4. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον Οργανισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της προκήρυξης .
 5. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί στην τεχνική  προσφορά και καθορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης  σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
 6. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 η νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να το δηλώσουν υπεύθυνα.
 7. Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 8. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα την  συμμόρφωσή  τους  ως  προς  τα  ανωτέρω.

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ  –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  12.000 ευρώ

 1. Εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρικά συστήματα της μονάδας, καθώς και διακόπτες ενεργοποίησης όλων των λειτουργιών
 2. Εργαλειοθήκη, ενσωματωμένη, μεταλλική, με κάλυμμα προστασίας από plexiglass (βασικός εξοπλισμός)
 3. Συρτάρια αποθηκευτικά για τοποθέτηση φαρμάκων, υλικών εργαστηρίου κ.λπ. ( βασικός εξοπλισμός)
 4. Πάγκος εργασίας κατά προτίμηση ανοιγόμενος, με θέσεις τοποθέτησης εργαλείων με διαχωριστικά πεδία. (βασικός εξοπλισμός)
 5. Άγκιστρο τοποθέτησης μετωπιαίου κατόπτρου με διακόπτη on/off. (βασικός εξοπλισμός)
 6. Κάδο απόρριψης εργαλείων (βασικός εξοπλισμός)
 7. Κάδο για απορρίμματα, κατά προτίμηση ανοιγόμενο με ένα πάτημα, και με σύστημα αυτόματης επαναφοράς. (βασικός εξοπλισμός)
 8. Να περιλαμβάνει τροχήλατη βοηθητική συρταριέρα για τοποθέτηση εργαλείων, φαρμάκων ή άλλων υλικών προς χρήση. (μπορεί να περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό)
 9. Μονάδα αναρρόφησης αθόρυβη, ισχύος 50 – 70 lit/min (οil free) με αντιβακτηριδιακό φίλτρο και ρυθμιζόμενη ένταση αναρρόφησης, διπλό σύστημα υπερπλήρωσης, φιάλη εκκριμάτων δύο λίτρων και αυτόματο on/off. H φιάλη έκκρισης μπορεί να είναι και μίας χρήσεως.
 10. Σύστημα καθαρισμού της κάνουλας αναρρόφησης με αποσπώμενο επαναχρησιμοποιούμενο ανοξείδωτο αντάπτορα. Ο αντάπτορας να είναι κωνικός ώστε να προσαρμόζονται σε αυτόν κάνουλες αναρρόφησης διαφορετικών διαμετρημάτων. Λάστιχο αναρρόφησης αδιαφανή, από σιλικόνη, αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό σε κλίβανο ατμού και αντικατάσταση. (βασικός εξοπλισμός)
 11. Αυτόματο σύστημα διακλυσμού ζεστού νερού κατάλληλο για πλύσεις ώτων αλλά και για θερμική δοκιμασία για έλεγχο λαβυρίνθου, με σωλήνα αδιαφανή, κλιβανιζόμενο, με αυτόματο θερμοστάτη, ρυθμιζόμενης πίεσης και ροής, από 50 έως 500 ml/min, στην χειρολαβή και με χρονοδιακόπτη. Να προβλέπεται σωληνάκι για πλύσεις ιγμορείου και νεφροειδές για τα προϊόντα πλύσης ώτων. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας μεταξύ 30 και 45 βαθμών κελσίου. Συνεχές σύστημα ροής για αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων.
 12. Φίλτρο νερού και σύστημα προστασίας από πλημμύρα στην μονάδα όταν δεν λειτουργεί.
 13. Σύστημα παροχέτευσης στην κεντρική αποχέτευση μαζί με τα παρελκόμενα.
 14. Σύστημα πεπιεσμένου αέρα με χειρολαβή ψεκασμού και παρελκόμενα (μπουκαλάκια ψεκασμού, ψεκαστήρες για σκόνη και υγρό με ακροφύσια αφαιρούμενα) και politzer olive
 15. Σύστημα διαθερμίας RF που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία λειτουργώντας στην περιοχή των ραδιοκυμάτων για πιο ακριβές κόψιμο, ισχυρή αιμόσταση και μείωση της καταστροφής του ιστού.
 16. Να διαθέτει, κατά την χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο, αυτόματη ρύθμιση της έντασης της διοχετευόμενης ενέργειας υπολογίζοντας την δομή και την κατάσταση του ιστού, μέσω της αντίστασης αυτού.
 17. Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: Ρεοστάτη με διαβάθμιση, για να μπορεί να επιλεχθεί η ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας. Κόψιμο,  με αιμόσταση, καυτηριασμό και αιμόσταση στην μονοπολική και κόψιμο και αιμόσταση στην διπολική.  Ένδειξη για την σύνδεση της πλάκας γείωσης. Ένδειξη για το επιλεγμένο είδος μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας. Θέσεις σύνδεσης του μονοπολικού και του διπολικού καλωδίου με λαβή, καθώς και τη θέση σύνδεσης της πλάκας γείωσης. Οι χειρολαβές και τα ηλεκτρόδια , να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται .
 18. Να διαθέτει μαζί με την κεντρική μονάδα, ποδοδιακόπτη, μονοπολικό στυλεό και μονοπολικά ηλεκτρόδια πολλαπλών χρήσεων κυρτό και ευθύ, διπολικό ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων με ακίδες μήκους 10 mm για κόγχες, διπολική λαβίδα κατάλληλη για ΩΡΛ χρήση (διάμετρος ακίδων περί τα 0,8 mm και μήκους εργασίας περί τα 6- 7 cm)
 19. Σύστημα προθέρμανσης για τα κάτοπτρα λαρυγγοσκόπησης με χειρισμό από ένα χέρι, θερμαινόμενο σπείρωμα ή θερμαντήρα θερμού αέρα, αυτόματο διακόπτη απενεργοποίησης και ξεχωριστή αυτόματη ασφάλεια.
 20. Πηγή ψυχρού φωτισμού LED με κάτοπτρο ενσωματωμένη στην μονάδα με σύστημα ανάρτησης μετωπιαίου κατόπτρου με αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού, ισχύος 250W, φωτεινότητας ως 210.000 lux και διάρκειας ζωής της λυχνίας άνω των 30.000 ωρών λειτουργίας.
 21. Θερμαινόμενες θήκες τοποθέτησης καθαρών άκαμπτων ενδοσκοπίων (2) ,θήκες εμβάπτισης για άκαμπτα (2) ,θερμαινόμενη θήκη για το εύκαμπτο ενδοσκόπιο (1) και  θήκη εμβάπτισης για το εύκαμπτο ενδοσκόπιο (1). Οι θήκες είναι προτιμότερο, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της μονάδας, να συνοδεύουν τον ενδοσκοπικό πύργο.
 22. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

2. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  25.000 ευρώ

Καταγραφικό σύστημα (ηλεκτρονικός υπολογιστής και software), high-   definition camera + κεφαλή, πηγή LED, εύκαμπτο βίντεο – ενδοσκόπιο, ιατρικό monitor HD, τροχήλατο πύργο

 

α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΜΕΡΑΣ FULL HD

 1. Nα είναι τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ευκρίνειας (FULL HD),να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία, με κεφαλή κάμερας FULL HD και μέγεθος εικόνας 16 : 9. Να παρέχει ανάλυση 1920 x 1080 pixels και σάρωση full HD 1080p. Να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας όπως διαφοροποίηση των ιστών στην ενδοσκοπική εικόνα μέσω της χρωματικής αντίθεσης. Να υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής της ενδοσκοπικής εικόνας και η αναστροφή της οριζόντια και κάθετα. Να διαθέτει εξόδους HDMI-DVI-VGA-SDI-CVBS ώστε να μπορεί να συνδεθεί με μόνιτορ ή/και άλλες συσκευές όπως video recorder, video printer κ.λ.π.
 2. Με δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας on/off με ποδοδιακόπτη.
 3. Με δυνατότητα σύνδεσης USB ,δυνατότητα εγγραφής ελεύθερου κειμένου, με εικόνες που επιλέγει ο χρήστης, δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων βίντεο, εικόνας και ήχου ανά ασθενή, μέσω του παρεχόμενου πληκτρολογίου.
 4. Το καταγραφικό να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο, συνεργάζεται με κάθε είδους Η/Υ μέσω διασύνδεσης USB και  να συνοδεύεται από αδιάβροχο πληκτρολόγιο. Να διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο καλύτερα τύπου SSD και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σκληρό δίσκο μέσω USB. Το σύστημα επιτρέπει την εξαγωγή σε μορφή JPG, PDF, WMV. Να συνδέεται με οποιαδήποτε ενδοσκοπική κάμερα.
 5. Να είναι Κατάλληλη για βίντεο-ενδοσκόπηση, μελλοντικά και για στροβοσκόπηση, με ψηφιακό ζουμ, πάγωμα εικόνας, ρύθμιση φωτεινότητας, white balance, κλπ. Ιδιαίτερα χρήσιμη η δυνατότητα σύνδεσης με δύο κεφαλές κάμερας ή, ιδανικά, ταυτόχρονα με ένα βίντεο-ενδοσκόπιο και μία κεφαλή για άκαμπτα ενδοσκόπια.
 6. Οι λειτουργίες της κάμερας, αλλά και η καταγραφή εικόνων και βίντεο, να μπορούν να ρυθμιστούν με πλήκτρα ελέγχου στην κεφαλή της κάμερας.
 7. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με τον  κατάλληλο  συμβατό  εκτυπωτή.

 

β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 1. Να περιλαμβάνεται πηγή LED υψηλής εξόδου, με ένταση φωτός πάνω από 150 xenon, θερμοκρασία χρώματος πάνω από 5.000Κ για πιστή απόδοση χρωμάτων, κατάλληλη για ενδοσκόπηση και στρομβοσκόπηση με άκαμπτα και βίντεο-εύκαμπτα ενδοσκόπια. Διάρκεια ζωής λάμπας τουλάχιστον  50000 Ώρες.
 2. Nα περιλαμβάνει καλώδιο ψυχρού φωτισμού ικανού μήκους , κλιβανιζόμενο.

 

γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ HD

 1. Ιατρικό monitor 27 έγχρωμο ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις, τεχνολογίας 16: 9 LCD, ανάλυσης 1920 x 1080, τεχνολογίας ΗD.
 2. Να διαθέτει δυνατότητα εικόνας σε εικόνα (Picture in Picture)
 3. Να συνοδεύεται από βάση για τοποθέτηση σε τροχήλατο ενδοσκοπικό πύργο

 

δ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 1. Να διαθέτει Ράφια για την τοποθέτηση μηχανημάτων.
 2. Να έχει θήκες φύλαξης και απολύμανσης ενδοσκοπίων. (εάν δεν διατίθενται στον εξοπλισμό της ΩΡΛ μονάδας)
 3. Να έχει θέση τοποθέτησης για την κεφαλή της κάμερας.
 4. Να έχει  ειδικό βραχίονα για την τοποθέτηση του μόνιτορ.

 

Να έχουν πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

3. ΕΥΚΑΜΠΤΟ  ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ –  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  6.000 ευρώ

 1. Επιθυμητά χαρακτηριστικά: εξωτερική διάμετρος 2,9 mm έως 3,4 mm, μήκος εργασίας 30 cm – 35 cm, οπτική γωνία 0° (direction of view), γωνία οράσεως (angle of view) από 80° και ιδανικά 120°, ώστε να υπάρχει διαύγεια και φωτεινότητα
 2. Να έχει δυνατότητα κάμψης προς τα πάνω 130 – 180°, και προς τα κάτω 130 – 180°  (deflection up/down).
 3. Να είναι εύκαμπτο, ιδανικά με CCD chip.
 4. Να έχει  θερμαινόμενη θήκη και να ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα.
 5. Να είναι στεγανό με δυνατότητα εμβάπτισης σε υγρά αποστείρωσης και κλιβανιζόμενο σε κλίβανο αερίου.
 6. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο καλώδιο ψυχρού φωτισμού.
 7. Να διαθέτει βαλίτσα Μεταφοράς και σύστημα ελέγχου στεγανότητας (σύστημα ελέγχου διαρροής, βαλβίδα εξίσωσης πίεσης)
 8. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

4. ΠΗΓΗ LED ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500 ευρώ

 1. Να διαθέτει αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού, ισχύος 250W, φωτεινότητας ως 210.000 lux.
 2. Να έχει διάρκειας ζωής της λυχνίας άνω των 50.000 ωρών λειτουργίας.
 3. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

5. ΚΛΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ  ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 7.000 ευρώ

 1. Να είναι νέας τεχνολογίας, να έχει δύο πραγματικά ανεξάρτητα και ίδια κανάλια με ξεχωριστή μεταβολή εντάσεων-συχνοτήτων  και να δέχεται, για την αέρινη, ακουστικά κεφαλής TDH, αλλά και ακουστικά ενδοκαναλικά. (Inserts)
 2. Να έχει εύρος συχνοτήτων της αέρινης ουδού 125 Hz – 20.000 Hz με εντάσεις έως 120dB
  1. Μέσω ακουστικών TDH. η DD 45
  2. Ενδοκαναλικών ακουστικών. insert
  3. Ακουστικών Υψηλών Συχνοτήτων.
 3. Να έχει εύρος συχνοτήτων της οστέινη ουδού οστέινης οδού: 250-8000 Hz, με εντάσεις έως 80dB.
 4. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των βημάτων της έντασης ανά 1,2 ή 5 dB
 5. Να μπορεί να παρέχει: καθαρό τόνο συνεχόμενα, διακοπτόμενα και τύπου warble.
 6. Να εκτελεί ομιλητική ακοομετρία από:
  1. εξωτερική συσκευή
  2. ενσωματωμένο μικρόφωνο
  3. αρχείο (ενσωματωμένο βαθμονομημένο γκρουπ ελληνικών λέξεων στην μνήμη της συσκευής)
 7. Να μπορεί να παρέχει : θόρυβο στενής δέσμης, λευκό θόρυβο, θόρυβο ομιλητικής ακοομετρίας.
 8. Να μπορεί να εκτελεί τα παρακάτω τεστ
  1. Tone decay (δοκιμασία κόπωσης) με δυνατότητα υπερουδικών δοκιμασιών προσαρμογής.
  2. SISI με δυνατότητα παροχής ερεθισμάτων, ρυθμιζόμενης σταθερής (1-2-5 sec) ή τυχαίας χρονικής διάρκειας (random).
  3. FOWLER – ABLB
  4. Δοκιμασίες μη οργανικής απώλειας ακοής, όπως Stenger.
  5. DLI με δυνατότητα αυξήσεως των dB από 0-5 dB, με βηματισμούς από 0.25 έως 1 dB.
  6. Ακοομετρία Ελευθέρου Πεδίου με βαθμονομημένο ενισχυτή δύο καναλιών και 2 ηχεία.
  7. Ακοομετρία Υψηλών Συχνοτήτων, μέσω ειδικών ακουστικών Υ.Σ
  8. Αυτόματη Ακοομετρία και αυτόματες μετρήσεις με δυνατότητα παροχής σταθερού ή διακοπτόμενου ερεθίσματος.
 9. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη υψηλής ανάλυσης LCD, στην οποία να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων ( διαγράμματα και αριθμητικές τιμές )  , καθώς και τα ακοογράμματα. Επιθυμητό είναι η οθόνη να δείχνει ξεχωριστά το διάγραμμα δεξιού και αριστερού αυτιού.
 10. Να διαθέτει επικοινωνία με τον ασθενή (Talk forward και Talk Back)
 11. Να διαθέτει μνήμη για όλες τις εξετάσεις με δυνατότητα μεταφοράς μέσω ειδικού λογισμικού σε ΗΥ αλλά κai σε stick
 12. Να έχει την δυνατότητα απευθείας σύνδεση σε εκτυπωτή και σύνδεσης με ειδικό πρόγραμμα ( που να εργάζεται σε περιβάλλον WINDOWS ) σε Η/Υ (data transfer) για αρχειοθέτηση ασθενών – εξετάσεων. Η σύνδεση να είναι κατά προτίμηση αμφίδρομη USB
 13. Να παρέχεται με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία και την σύνδεση σε θάλαμο ακοομετρίας όπως ακουστικά κεφαλής, οστεόφωνο με στεφάνι στήριξης, μικρόφωνο χείριστού, κουμπί απαντήσεως ασθενούς κτλ.
 14. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

6. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΩΤΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (50 mm – 2.7 mm – 0o ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 450 ευρώ

 1. Οπτική ωτός μήκους 50 mm – 2.7 mm – 0o
 2. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής   λειτουργίας.

 

7. ΦΟΡΗΤΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 700 ευρώ

 1. Να είναι LED λυχνίας
 2. Με δυνατότητα ρυθμιζόμενη εστίαση για σωστή απεικόνιση καναλιών διαφορετικού μήκους.
 3. Με δυνατότητα χρήσης και ως λαρυγγικού φακού.
 4. Με ειδικό σύστημα συγκράτησης και αυτόματης απελευθέρωσης χοανών.
 5. Με είσοδος για πνευματική ωτοσκόπηση.
 6. Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 1. Απαιτείται , εγγύηση καλής λειτουργία των μηχανημάτων για δύο  (2) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση  με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη από τη οριστική παραλαβή του, η οποία θα γίνεται επίσης  με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο  Οργανισμός  δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου εξοπλισμού  προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ.
 3. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πρόταση ετήσιου  κόστους  συντήρησης  για τις  βασικές  μονάδες, συμπεριλαμβανομένων  των προληπτικών συντηρήσεων  με  ανταλλακτικά   και  χωρίς  ανταλλακτικά.
 5. Το κόστος της  ετήσιας  συντήρησης των  βασικών  μονάδων μετά την διετία  της εγγύησης θα προσμετρήσει  στα  κριτήρια αξιολόγησης.
 6. Οι προσφέροντες, δύναται να συμπεριλάβουν τιμοκατάλογο των απαιτούμενων για την λειτουργία του εξοπλισμού υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών συντήρησης, λειτουργίας, κλπ.
 7. Το κόστος της ετήσιας συντήρησης των βασικών μονάδων με  ανταλλακτικά  και  χωρίς  ανταλλακτικά, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης,  θα υποβληθεί  μαζί  με την οικονομική προσφορά.

 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής κάθε  μίας ξεχωριστά των ζητούμενων μονάδων, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ. Ως  και το κόστος της  ετήσιας συντήρησης με  ανταλλακτικά και  χωρίς  ανταλλακτικά των βασικών μονάδων, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης.

 

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ανάδοχος/οι  θα επιλεγούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ  από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας

 

 Θ.1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης (Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) που υποχρεούνται να  δηλώσουν οι προσφέροντες  την συμμόρφωσή  τους  ή  όχι.

Οι  προσφέροντες  θα πρέπει να  δηλώσουν την συμμόρφωσή τους  ή  όχι με  αντίστοιχες  παραπομπές  για κάθε  σημείο της ζητουμένων στοιχείων των  μονάδων και  η  κατάθεση να γίνει σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή  σε CD ή USB.

 

Η βαθμολόγηση για την  Mονάδα  ΩΡΛ  Δ.1 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.1 Περιγραφή κριτηρίων  για  την  Μονάδα  ΩΡΛ Βαθμολογία
1 Εύκολη πρόσβαση στο ηλεκτρικά συστήματα της μονάδας, καθώς και διακόπτες ενεργοποίησης όλων των λειτουργιών 3
2 Εργαλειοθήκη, ενσωματωμένη, μεταλλική, με κάλυμμα προστασίας από plexiglass (βασικός εξοπλισμός) 3
3 Συρτάρια αποθηκευτικά για τοποθέτηση φαρμάκων, υλικών εργαστηρίου κ.λπ. (βασικός εξοπλισμός) 4
4 Πάγκος εργασίας κατά προτίμηση ανοιγόμενος ,με θέσεις τοποθέτησης εργαλείων με διαχωριστικά πεδία. (βασικός εξοπλισμός) 4
5 Άγκιστρο τοποθέτησης μετωπιαίου κατόπτρου με διακόπτη on/off. (βασικός εξοπλισμός) 4
6 Κάδο απόρριψης εργαλείων (βασικός εξοπλισμός) 4
7 Κάδο για απορρίμματα, κατά προτίμηση ανοιγόμενο με ένα πάτημα, και με σύστημα αυτόματης επαναφοράς. (βασικός εξοπλισμός) 4
8 Να περιλαμβάνει τροχήλατη βοηθητική συρταριέρα για τοποθέτηση εργαλείων, φαρμάκων ή άλλων υλικών προς χρήση. (μπορεί να περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) 4
9 Μονάδα αναρρόφησης αθόρυβη, ισχύος 50 – 70 lit/min (οil free) με αντιβακτηριδιακό φίλτρο και ρυθμιζόμενη ένταση αναρρόφησης, διπλό σύστημα υπερπλήρωσης, φιάλη εκκριμάτων δύο λίτρων και αυτόματο on/off. H φιάλη έκκρισης μπορεί να είναι και μίας χρήσεως . 10
10 Σύστημα καθαρισμού της κάνουλας αναρρόφησης με αποσπώμενο επαναχρησιμοποιούμενο ανοξείδωτο αντάπτορα. Ο αντάπτορας να είναι κωνικός ώστε να προσαρμόζονται σε αυτόν κάνουλες αναρρόφησης διαφορετικών διαμετρημάτων. Λάστιχο αναρρόφησης αδιαφανή, από σιλικόνη, αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό σε κλίβανο ατμού και αντικατάσταση. (βασικός εξοπλισμός) 4
11 Αυτόματο σύστημα διακλυσμού ζεστού νερού κατάλληλο για πλύσεις ώτων αλλά και για θερμική δοκιμασία για έλεγχο λαβυρίνθου, με σωλήνα αδιαφανή, κλιβανιζόμενο, με αυτόματο θερμοστάτη,  ρυθμιζόμενης πίεσης και ροής, από 50 έως 500 ml/min, στην χειρολαβή και με χρονοδιακόπτη. Να προβλέπεται σωληνάκι για πλύσεις ιγμορείου και νεφροειδές για τα προϊόντα πλύσης ώτων. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας μεταξύ 30 και 45 βαθμών κελσίου. Συνεχές σύστημα ροής για αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων. 5
12 Φίλτρο νερού και σύστημα προστασίας από πλημμύρα στην μονάδα όταν δεν λειτουργεί. 5
13 Σύστημα παροχέτευσης στην κεντρική αποχέτευση μαζί με τα παρελκόμενα. 5
14 Σύστημα πεπιεσμένου αέρα με χειρολαβή ψεκασμού και παρελκόμενα (μπουκαλάκια ψεκασμού, ψεκαστήρες για σκόνη και υγρό με ακροφύσια αφαιρούμενα) και politzer olive . 5
15 Σύστημα διαθερμίας RF που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοπολική αλλά και ως διπολική διαθερμία λειτουργώντας στην περιοχή των ραδιοκυμάτων για πιο ακριβές κόψιμο, ισχυρή αιμόσταση και μείωση της καταστροφής του ιστού. 5
16 Να διαθέτει, κατά την χρήση ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο, αυτόματη ρύθμιση της έντασης της διοχετευόμενης ενέργειας υπολογίζοντας την δομή και την κατάσταση του ιστού, μέσω της αντίστασης αυτού. 3
17 Να διαθέτει τις εξής λειτουργίες: Ρεοστάτη με διαβάθμιση, για να μπορεί να επιλεχθεί η ένταση της διοχετευόμενης ενέργειας. Κόψιμο,  με αιμόσταση, καυτηριασμό και αιμόσταση στην μονοπολική και κόψιμο και αιμόσταση στην διπολική.  Ένδειξη για την σύνδεση της πλάκας γείωσης. Ένδειξη για το επιλεγμένο είδος μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας. Θέσεις σύνδεσης του μονοπολικού και του διπολικού καλωδίου με λαβή, καθώς και τη θέση σύνδεσης της πλάκας γείωσης. Οι χειρολαβές και τα ηλεκτρόδια , να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται. 5
18 Να διαθέτει μαζί με την κεντρική μονάδα, ποδοδιακόπτη, μονοπολικό στυλεό και μονοπολικά ηλεκτρόδια πολλαπλών χρήσεων κυρτό και ευθύ , διπολικό ηλεκτρόδιο πολλαπλών χρήσεων με ακίδες μήκους 10 mm για κόγχες, διπολική λαβίδα κατάλληλη για ΩΡΛ χρήση ( διάμετρος ακίδων περί τα 0,8 mm και μήκους εργασίας περί τα 6- 7 cm ) 4
19 Σύστημα προθέρμανσης για τα κάτοπτρα λαρυγγοσκόπησης με χειρισμό από ένα χέρι, θερμαινόμενο σπείρωμα ή θερμαντήρα θερμού αέρα, αυτόματο  διακόπτη απενεργοποίησης και ξεχωριστή αυτόματη ασφάλεια. 5
20 Πηγή ψυχρού φωτισμού LED με κάτοπτρο ενσωματωμένη στην μονάδα με σύστημα ανάρτησης μετωπιαίου κατόπτρου με αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού, ισχύος 250W, φωτεινότητας ως 210.000 lux και διάρκειας ζωής της λυχνίας άνω των 30.000 ωρών λειτουργίας. 5
21 Θερμαινόμενες θήκες τοποθέτησης καθαρών άκαμπτων ενδοσκοπίων ( 2 ) ,θήκες εμβάπτισης για άκαμπτα ( 2 ) ,θερμαινόμενη θήκη για το εύκαμπτο ενδοσκόπιο ( 1 ) και  θήκη εμβάπτισης για το εύκαμπτο ενδοσκόπιο ( 1 ) . Οι θήκες είναι προτιμότερο, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της μονάδας , να συνοδεύουν τον ενδοσκοπικό πύργο. 4
22 Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

 

Η βαθμολόγηση του  Eνδοσκοπικού Πύργου   Δ.2 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

 

Η βαθμολόγηση του  Εύκαμπτου Ρινοφαρυγγοσκοπίου   Δ.3 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

 

Η βαθμολόγηση της Πηγής Led Ψυχρού Φωτισμού με  Μετωπιαίο Κάτοπτρο και καλώδιο Δ.4 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.4 Περιγραφή κριτηρίων  για την  Πηγή Led Ψυχρού Φωτισμού με  Μετωπιαίο Κάτοπτρο και καλώδιο Βαθμολογία
1  Να διαθέτει αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού, ισχύος 250W, φωτεινότητας ως 210.000 lux 50
2  Να έχει διάρκειας ζωής της λυχνίας άνω των 50.000 ωρών λειτουργίας. 45
3   Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 5
  ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση τoυ Κλινοδιαγνωστικού Ακοομετρητή Δ.5 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.5 Περιγραφή κριτηρίων  για Κλινοδιαγνωστικό  Ακοομετρητή Βαθμολογία
1 Να είναι νέας τεχνολογίας,  να έχει δύο πραγματικά ανεξάρτητα και ίδια κανάλια με ξεχωριστή μεταβολή εντάσεων-συχνοτήτων  και να δέχεται, για την αέρινη, ακουστικά κεφαλής TDH, αλλά και ακουστικά ενδοκαναλικά.(Inserts). 15
2  Να έχει εύρος συχνοτήτων της αέρινης ουδού 125 Hz – 20.000 Hz με εντάσεις έως 120dB 10
a)      Μέσω ακουστικών TDH. η  DD 45 6
b)       Ενδοκαναλικών ακουστικών. insert 2
c)        Ακουστικών Υψηλών Συχνοτήτων. 2
3 Να έχει εύρος συχνοτήτων της οστέινη ουδού οστέινης οδού: 250-8000 Hz, με εντάσεις έως 80dB. 5
4 Να έχει  δυνατότητα ρύθμισης των βημάτων της έντασης ανά 1,2 ή 5 dB 5
5 Να μπορεί να παρέχει : καθαρό τόνο συνεχόμενα, διακοπτόμενα και τύπου warble. 5
6 Να εκτελεί ομιλητική ακοομετρία από: 15
a)      εξωτερική συσκευή 5
b)      ενσωματωμένο μικρόφωνο 5
c)       αρχείο (ενσωματωμένο βαθμονομημένο  γκρουπ ελληνικών λέξεων στην μνήμη της συσκευής) 5
7 Να μπορεί να παρέχει : θόρυβο στενής δέσμης, λευκό θόρυβο, θόρυβο ομιλητικής ακοομετρίας. 5
8 Να μπορεί να εκτελεί τα παρακάτω τεστ 20
a)      Tone decay (δοκιμασία κόπωσης) με δυνατότητα υπερουδικών δοκιμασιών προσαρμογής. 3
b)      SISI με δυνατότητα παροχής ερεθισμάτων, ρυθμιζόμενης σταθερής (1-2-5 sec) ή τυχαίας χρονικής διάρκειας (random). 2
c)       FOWLER – ABLB 2
d)      Δοκιμασίες μη οργανικής απώλειας ακοής, όπως Stenger. 3
e)      DLI με δυνατότητα αυξήσεως των dB από 0-5 dB, με βηματισμούς από 0.25 έως 1 dB. 2
f)        Ακοομετρία Ελευθέρου Πεδίου με  βαθμονομημένο ενισχυτή δύο καναλιών και 2 ηχεία. 2
g)      Ακοομετρία Υψηλών Συχνοτήτων, μέσω ειδικών ακουστικών Υ.Σ 3
h)      Αυτόματη Ακοομετρία και αυτόματες μετρήσεις με δυνατότητα παροχής σταθερού ή διακοπτόμενου ερεθίσματος. 3
9 Να διαθέτει μεγάλη οθόνη υψηλής ανάλυσης LCD,  στην οποία να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων ( διαγράμματα και αριθμητικές τιμές )  , καθώς και τα ακοογράμματα. Επιθυμητό είναι η οθόνη να δείχνει ξεχωριστά το διάγραμμα δεξιού και αριστερού αυτιού. 10
10 Να διαθέτει επικοινωνία με τον ασθενή (Talk forward και Talk Back) 5
11 Να διαθέτει μνήμη για όλες τις εξετάσεις με δυνατότητα μεταφοράς μέσω ειδικού λογισμικού σε ΗΥ  αλλά κai σε stick 5
12 Να έχει την δυνατότητα απευθείας σύνδεση σε εκτυπωτή και σύνδεσης με ειδικό πρόγραμμα  ( που να εργάζεται σε περιβάλλον WINDOWS ) σε Η/Υ (data transfer) για αρχειοθέτηση ασθενών – εξετάσεων. Η σύνδεση να είναι κατά προτίμηση αμφίδρομη USB 5
13 Να παρέχεται με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία και την σύνδεση σε θάλαμο ακοομετρίας όπως ακουστικά κεφαλής, οστεόφωνο με στεφάνι στήριξης, μικρόφωνο χείριστού, κουμπί απαντήσεως ασθενούς κτλ. 5
14 Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση τoυ Ακαμπτου ενδοσκοπίου Ωτός Ψυχρού  Φωτισμού Δ.6 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.6 Περιγραφή κριτηρίων  για Ακαμπτο ενδοσκόπιο Ωτος ψυχρου φωτισμου Βαθμολογία
1 Οπτική ωτός μήκους 50 mm – 2.7 mm – 0o 80
2 Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 20
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση του  Φορητού Ωτοσκοπίου με  πουάρ πνευμονοσκόπησης Δ.7 ,θα γίνεο  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.7 Περιγραφή κριτηρίων  για Φορητό  Ωτοσκόπιο  με πουάρ πνευματοσκόπησης Βαθμολογία
1 Να είναι LED λυχνίας 20
2  Με δυνατότητα ρυθμιζόμενη εστίαση για σωστή απεικόνιση καναλιών διαφορετικού μήκους. 20
3 Με    δυνατότητα χρήσης και ως λαρυγγικού φακού. 20
4  Με  ειδικό σύστημα συγκράτησης και αυτόματης απελευθέρωσης χοανών. 15
5  Με  είσοδος για πνευματική ωτοσκόπηση. 20
6 Να έχει πιστοποίηση CE και να παρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση καλής λειτουργίας. 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Θ.2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας, δηλαδή η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την καλύτερη αναλογία τιμής – ποιότητας .

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους  όρους της Προκήρυξης.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία του

όπου:

α) Κ =Συγκριτική Τιμή Προσφοράς (συνολικό ετήσιο κόστος μαζί  με  το κόστος  ενός έτους συντήρησης, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης) .

Λ =Κ/Β

(β)  Β=  Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων  της Τεχνικής Προσφοράς.

 

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανάλογα  με τις  προτάσεις που θα προκύψουν  κατά  την διαβούλευση.

 

Κ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα υπογράψει σύμβαση συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης.