ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα  28/11/2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Α. Γενικά

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Ο ΕΔΟΕΑΠ δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο του ασφαλιστικού συστήματος που αποτελεί πεδίο έντονων αναδιαρθρωτικών προσπαθειών τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλη την Ευρώπη.

 

Β. Υφιστάμενη κατάσταση

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών ενέχουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής, την αντιμετώπιση κακόβουλων και παράνομων ενεργειών στο διαδίκτυο.

Η ορθή χρήση των τεχνολογιών και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών στα θέματα κυβερνοασφάλειας και κυβερνο-υγιεινής αποτελούν μονόδρομο για την προστασία από κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πολύτιμους πόρους οργανισμών όπως ο ΕΔΟΕΑΠ.

Βασιζόμενοι στην ως άνω παραδοχή και με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών του Οργανισμού, ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφάλειας πληροφοριών, προκειμένου να επιτευχθούν:

 • η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός
 • η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων από μελλοντικές κυβερνοεπιθέσεις
 • η ενίσχυση της νέας «ψηφιακής» εικόνας του Οργανισμού, μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της λήψης μέτρων κυβερνοασφάλειας, που θα συμβάλουν στη διατήρηση και βελτίωση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών προς τον ΕΔΟΕΑΠ (ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι, συνεργάτες, κ.λπ.).

 

Ορισμένα από τα πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν τη λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ,  έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τον Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού, ενώ άλλα ανήκουν σε εταιρείες με τις οποίες υπάρχουν συμβόλαια υποστήριξης. Τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά βασίζονται κυρίως σε προϊόντα της Microsoft. Η αναλυτική αρχιτεκτονική αυτών των συστημάτων και εφαρμογών, θα δοθούν στον ανάδοχο.

Για όλα τα δεδομένα τηρείται ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο backup.

 

Για τις εφαρμογές γραφείου και την ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιούνται άδειες Office 365.

 

Γ. Περιγραφή του έργου – Ζητούμενες υπηρεσίες

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης του Οργανισμού με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο οδηγούν σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, παρακολούθησης και απόκρισης σε καταστροφικά συμβάντα και συνεχούς βελτίωσης, τα οποία μόνο ένας εξειδικευμένος και έμπειρος σύμβουλος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να αναλάβει.

Για το σκοπό αυτό, προκηρύσσεται το έργο «Σύμβουλος Ασφάλειας   Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ », οι αρμοδιότητες του οποίου θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

 1. Εκτίμηση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk Assessment), που περιλαμβάνει:
  1. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ωριμότητας σε επίπεδο εγγράφων, πολιτικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ελέγχου από προηγούμενες ενέργειες, που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριών.
  2. Αξιοποίηση υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων και υποβολή προτάσεων για την εγκατάσταση νέων, προηγμένων εφαρμογών, με τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και το ελάχιστο δυνατό κόστος, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του Οργανισμού για εξάλειψη των επιπτώσεων από πιθανές κυβερνοεπιθέσεις (π.χ. λογισμικό πλήρους προστασίας τελικού σημείου – endpoint protection, προγράμματα τειχών ασφάλειας – firewall, διαχείριση συνθηματικών – password manager, λογισμικό επίβλεψης δεδομένων – DLP software, Σύστημα Πληροφοριών Ασφάλειας και Διαχείρισης Περιστατικών – SIEM, κλπ).
 2. Ανάπτυξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων (Risk Treatment Plan), με αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για το μετριασμό των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης κινδύνων θα συνταχθεί με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού και θα αποτελέσει προαπαιτούμενο της μελλοντικής διαδικασίας πιστοποίησης κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001 – 2022.
 3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών και συνεργατών του ΕΔΟΕΑΠ στις βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών. Η εκπαίδευση θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με βάση το προφίλ των εκπαιδευομένων του Οργανισμού:
  1. για τρεις (3) ομάδες όλου του προσωπικού, διαδικτυακά (διάρκεια: 90’ ανά ομάδα)
  2. για τη Διοίκηση του οργανισμού, μία (1) ομάδα, σε αίθουσα που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον ΕΔΟΕΑΠ (διάρκεια: 60’)
 4. Ανάπτυξη τεκμηρίωσης (Δήλωση Εφαρμοσιμότητας, Πολιτικές, Διαδικασίες, Εγχειρίδιο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001-2022.
 5. Προετοιμασία πιστοποίησης ISO 27001-2022 του ΕΔΟΕΑΠ από εξωτερικό και διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης που θα επιλέξει ο Οργανισμός, μέσω:
  1. της εκπαίδευσης των αρμόδιων στελεχών επί της εφαρμογής των διαδικασιών και πολιτικών ασφάλειας πληροφοριών
  2. της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων και της υποβολής σχετικής αναφοράς
  3. της συμμετοχής στο Συμβούλιο Ανασκόπησης από τη Διοίκηση (Management Review) και της υποβολής προτάσεων βελτιωτικών / διορθωτικών ενεργειών.
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη του Οργανισμού κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης ISO 27001 – 2022, η οποία θα περιλαμβάνει:
  1. την παρουσία του Συμβούλου κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης, για τη διευκόλυνση και τον έλεγχο της διαδικασίας επιθεώρησης
  2. την υποστήριξη κατά την άρση τυχόν παρατηρήσεων ή/ και μη συμμορφώσεων, εφόσον προκύπτουν από την επιθεώρηση του εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης.
 7. Συντήρηση έργου μετά την πιστοποίηση ISO 27001 – 2022, που   σκοπό  θα έχει την παρακολούθηση της τεχνολογίας και  την εφαρμογή της στον Οργανισμό, με    ενεργοποίηση ετησίου συμβολαίου υποστήριξης (vCISO as a service) το οποίο θα περιλαμβάνει:
  1. Τακτικούς και έκτακτους ελέγχους/ επιθεωρήσεις, για την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας πληροφοριών
  2. Υποβολή προτάσεων για την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  3. Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Οργανισμού σε θέματα κυβερνοασφάλειας
  4. Επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης του Οργανισμού, για τυχόν ζητήματα που δύναται να απειλούν την ασφάλεια πληροφοριών του ΕΔΟΕΑΠ
  5. Παρακολούθηση εξελίξεων και κανονιστικών απαιτήσεων και ενημέρωση της Διοίκησης του Οργανισμού
  6. Τακτική ενημέρωση του ΔΣ για τα θέματα κυβερνοασφάλειας μέσω αναφορών ή και επιτόπιας παρουσίας

 

Δ. Προϋπολογισμός του έργου – Τρόπος πληρωμής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου κατανέμεται ως εξής:

Χρόνος

υλοποίησης

Δράσεις Προϋπολογισμός
Μήνες 1-5 Εκτίμηση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών

Ανάπτυξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

13.000,00€
Μήνες 6-10 Ανάπτυξη τεκμηρίωσης

Προετοιμασία πιστοποίησης ISO 27001- 2022

11.500,00€
Μήνες 11-12 Συμβουλευτική υποστήριξη του Οργανισμού

κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης ISO 27001- 2022

4.500,00€
Ετησίως Ετήσια συντήρηση έργου μετά την πιστοποίηση ΙSO 27001- 2022 9.600,00€

Στις τιμές του ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.

 

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής για κάθε Δράση είναι:

 • 30% εντός 10 ημερών από την παραλαβή της Δράσης: «Εκτίμηση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών – Ανάπτυξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων – Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση»
 • 30% εντός 10 ημερών από την παραλαβή της Δράσης: «Ανάπτυξη τεκμηρίωσης – Προετοιμασία πιστοποίησης ΙSO 27001 – 2022»
 • 40% εντός 10 ημερών από την παραλαβή της Δράσης: «Συμβουλευτική υποστήριξη του Οργανισμού κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης ISO 27001 – 2022»

 

Ε. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προδιαγραφές Συμβούλου

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή σύμβουλος,  οποιασδήποτε νομικής μορφής  που δραστηριοποιείται στο χώρο διακυβέρνησης πληροφορικής και:

 • Διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001) σε ισχύ, για την παροχή υπηρεσιών συναφών με το παρόν έργο. Επίσης, να διαθέτει σύστημα εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε σχετική πιστοποίηση,  θα αξιολογηθεί σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου.
 • Διαθέτει κατάλληλη οργανωτική δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια, έγκαιρα και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του παρόντος έργου. Ειδικότερα, να διαθέτει στην ομάδα έργου τουλάχιστον ένα στέλεχος με συναφείς με το παρόν έργο διεθνείς πιστοποιήσεις, όπως CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ή εναλλακτικά CISM, είτε CISA. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθούν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με το έργο και την παρεχόμενη υπηρεσία πιστοποιήσεις, όπως ISO 27001 Lead Auditor , ISO 2700 Lead Implementor, PΜI, είτε PMP ή άλλες σχετικές πιστοποιήσεις, όπως comptia, cobit, κα.
 • Με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας και ασφάλειας των πληροφοριών (τουλάχιστον 5 έτη και συμμετοχή σε 8 έργα).
 • Οι υποψήφιοι να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία 5ετία έργα που αφορούν σε σχεδιασμό ή και συντήρηση ή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών, πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων ασφαλείας σε μεγάλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του 100% του προϋπολογισμού του έργου.
 • Να διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή μηχανήματα, γραφεία, εγκαταστάσεις, τεχνικό εξοπλισμό, λογισμικό κ.λπ., όπου απαιτείται για την υλοποίηση του παρόντος έργου.
 • Να έχει αποδεδειγμένη γνώση σε αντίστοιχα έργα ασφάλειας πληροφοριών σε μεγάλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με αναφορά τουλάχιστον σε 2 έργα ασφάλειας πληροφοριών την τελευταία 5ετία που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς.   

 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με σαφή αναλυτική περιγραφή του κάθε σταδίου αυτού.

Για την αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου θα χρειαστεί να υπάρχουν:

 • Αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες επικοινωνίες του υποψήφιου ανάδοχου με τον Τομέα Πληροφορικής ΕΔΟΕΑΠ ή όποιον άλλον τομέα χρειαστεί να επικοινωνήσει ο υποψήφιος ανάδοχος,
 • Οι αναλυτικοί χρόνοι και οι επιμέρους εργασίες που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο κάθε συνεργάτης του υποψήφιου ανάδοχου.
Ζ. Αναλυτικό παραδοτέο έργου

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, εντός των οποίων ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός σημείων μη συμμόρφωσης -GAP
 • Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ)
 • Εκπόνηση πολιτικών – διαδικασιών – εντύπων
 • Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού
 • Εσωτερική επιθεώρηση (κατ΄ ελάχιστον δύο (2))
 • Παρακολούθηση υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών
 • Ανασκόπηση συμμόρφωσης
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της πιστοποίησης

 

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί:

 • Η ενεργή υποστήριξη του Συμβούλου από την Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών που θα συσταθεί από τον ΕΔΟΕΑΠ και εν γένει από όλα τα στελέχη του.
 • Η ελαχιστοποίηση της διατάραξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού.
 • Η δέσμευση του προμηθευτή ότι το έργο θα θεωρείται ολοκληρωμένο μετά το αποτέλεσμα της θετικής πιστοποίησης.

 

Η. Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος – Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς
 1. Υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας
 2. Σύντομο προφίλ της εταιρείας – Λίστα και στοιχεία με σχετικά με το παρόν αντικείμενο έργα (ολοκληρωμένα ή εν εξελίξει, κατά την τελευταία διετία)
 3. Προσόντα μελών Ομάδας Έργου (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία, πιστοποιήσεις)
 4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία επί ποινή αποκλεισμού ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων όσα προαναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και δύναται να υλοποιήσει το παρόν έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

 

Θ. Οικονομικές Προσφορές

Στην οικονομική προσφορά, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) κόστος παροχής όλων των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην ετήσια συντήρηση του έργου μετά την πιστοποίηση, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα δώσει προσφορά για ετήσιο κόστος συντήρησης με ελάχιστο χρόνο τα 2 έτη. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα έχει δικαίωμα   μονομερούς παράτασης  για   ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους για τον Οργανισμό.

 

Ι. Κριτήρια Αξιολόγησης και Ανάδειξης Αναδόχου

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις Τεχνικές Προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες των οποίων η Τεχνική Προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη τεχνοοικονομική προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των κριτηρίων:

 

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά    65
Οικονομική προσφορά   35
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει την μεγαλύτερη τιμή (Σi) στην παρακάτω παράσταση.

Σi = 0,65x (Ti/Tmax) + 0,35x (Omin/Oi)

Όπου,

 • Σi: η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς (i = 1, 2, 3…)
 • Tmax: η τεχνική προσφορά που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία
 • Τi: η τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)
 • Omin: η χαμηλότερη οικονομική προσφορά
 • Oi: η οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση της οικονομικής τιμής κάθε προσφοράς, θα υπολογιστεί το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του έργου καθώς και το ποσό των δύο (2) ετών για την συντήρηση.

 

ΙΑ. Διαδικασία υποβολής προσφορών – Τεχνική προσφορά – Κριτήρια αξιολόγησης

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παραδώσει  έγκαιρα και έως την ημερομηνία εκπνοής υποβολών ένα σφραγισμένο φάκελο. Εσωτερικά του φακέλου θα υπάρχουν δύο (2)  επίσης σφραγισμένοι φάκελοι με τις ακόλουθες ενδείξεις:

Α) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Β) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.

 

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών  θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 

Αξιολόγηση Συντελεστής βαρύτητας
 Αντίληψη  του έργου και κατανόηση των ζητούμενων απαιτήσεων 20
Τεχνογνωσία, κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, επάρκεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 30
Οι υποψήφιοι να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία 5ετία έργα που αφορούν σε σχεδιασμό ή και συντήρηση ή και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών, πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων ασφαλείας σε μεγάλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του 100% του προϋπολογισμού του έργου. 20
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 10
Μεθοδολογία υλοποίησης έργου που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο 20
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

 

ΙΒ. Κατάρτιση – Υποβολή προσφορών

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς την προσφορά τους στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ (Ορμινίου 38, ΤΚ 11528, Αθήνα, Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου) κατά τις ώρες 08:00-16:00, το αργότερο έως την  19η Δεκεμβρίου 2023.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Τα περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται ανωτέρω. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η  Τεχνική προσφορά θα  πρέπει να κατατεθεί και  σ ε ηλεκτρονική μορφή  CD ή USB.

β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210-7264348 ή στο email procurement@edoeap.gr.