ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/15-02-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, ειδική εισφορά διαδικτύου 2%, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.139/14-02-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.140/14-02-2024)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.141/14-02-2024)

3.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.142/14-02-2024)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.158/14-02-2024)

3.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.159/14-02-2024)

3.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.160/14-02-2024)

3.7 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.161/14-02-2024)

3.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν.9 αριθ. πρωτ.162/14-02-2024)

3.9 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.163/14-02-2024)

3.10 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιοδόχου τέκνου (συν.11 αριθ. πρωτ.164/14-02-2024)

3.11 Αίτημα δικαιοδόχου για διατήρηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ΕΔΟΕΑΠ ως άμεσο μέλος (συν.12 αριθ. πρωτ.165/14-02-2024)

3.12 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με διακανονισμό οφειλής και ενεργοποίηση περίθαλψης ασφαλισμένου (συν.13 αριθ. πρωτ.168/14-02-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.144/14-02-2024)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.15 αριθ. πρωτ.143/14-02-2024)

4.3 Σχετικά με κάλυψη νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού σε Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (συν.16 αριθ. πρωτ.145/14-02-2024)

4.4 Αποζημίωση ειδικών θεραπειών ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ παρελθόντων ετών 2021 και 2022 σε συμβεβλημένη Ψυχολόγο (συν.17 αριθ. πρωτ.146/14-02-2024)

4.5 Σχετικά με επείγοντα περιστατικά σε νοσηλευτήριο (συν.18 αριθ. πρωτ.166/14-02-2024)

4.6 Έγκριση πλαισίου συμφωνίας για τη σύναψη σύμβασης με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.19 αριθ. πρωτ.167/14-02-2024)

4.7 Σχετικά με Γυμναστήριο και Φυσικοθεραπευτήριο του Οργανισμού (συν.20 αριθ. πρωτ.171/14-02-2024)

4.8 Σχετικά με κλείσιμο εκκρεμοτήτων με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.21 αριθ. πρωτ.172/14-02-2024)

4.9 Σχετικά με την ενημέρωση ασφαλισμένων για τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων στο ΔΣ για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Υγείας (συν.22 αριθ. πρωτ.170/14-02-2024)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-01-2024 έως 04-02-2024 και από 05-02-2024 έως 11-02-2024 (συν.23 αριθ. πρωτ.147/14-02-2024)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθεισών εισφορών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2023 – 30/11/2023 (συν.24 αριθ. πρωτ.148/14-02-2024)

5.3 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης παροχής Νομικών Υπηρεσιών (συν.25 αριθ. πρωτ.149/14-02-2024)

5.4 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης στο Ηράκλειο Κρήτης του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και της υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.150/14-02-2024)

5.5 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την εκτίμηση της αξίας των επενδυτικών ακίνητων του Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ.151/14-02-2024)

5.6 Απαντήσεις επί των Επισημάνσεων – Προτάσεων της Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2023 της Εξελεγκτικής Επιτροπής (συν.28 αριθ. πρωτ.173/14-02-2024)

5.7 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.29 αριθ. πρωτ.152/14-02-2024)

5.8 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (συν.30 αριθ. πρωτ.153/14-02-2024)

5.9 Σχετικά με αίτημα ιατρού εμφυτευματολόγου (συν.31 αριθ. πρωτ.169/14-02-2024)

5.10 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης αρχείου του Οργανισμού (συν.32 αριθ. πρωτ.154/14-02-2024)

5.11 Σχετικά με την ανανέωση εξοπλισμού Οφθαλμολογικού Ιατρείου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.33 αριθ. πρωτ.155/14-02-2024)

5.12 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.34 αριθ. πρωτ.157/14-02-2024)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη συνδρομή του ΕΔΟΕΑΠ στη διεξαγωγή αρχαιρεσιών της ΕΣΗΕΑ (συν.35 αριθ. πρωτ.156/14-02-2024)

6.2 Επιστολή ΟΑΤΥΕ σχετικά με το Νέο Διοικητικό της Συμβούλιο (συν.36 αριθ. πρωτ.2774/01-02-2024)