ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/01-02-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2%, από αγγελιόσημο διαφήμισης ημερήσιου Τύπου καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.105/31-01-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.118/31-01-2024)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.122/31-01-2024)

2.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.123/31-01-2024)

2.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.124/31-01-2024)

2.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.125/31-01-2024)

2.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ.127/31-01-2024)

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.106/31-01-2024)

4.2 Σχετικά με δαπάνη ΦΥΚ έτους 2023 (συν.9 αριθ. πρωτ.107/31-01-2024)

4.3 Σχετικά με τις αποφάσεις για την εφαρμογή κλιμάκων εκπτώσεων επί των χρεώσεων συμβεβλημένων ιατρών, οδοντιάτρων, φυσικοθεραπευτών, καθώς και ιατρών και οδοντιάτρων ΕΔΟΕΑΠ (συν.10 αριθ. πρωτ.108/31-01-2024)

4.4 Σχετικά με αποδοτικότητα Γυμναστηρίου και Φυσικοθεραπευτηρίου του Οργανισμού (Δ.Υ.)

 Θέμα 5ο : Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-01-2024 έως 28-01-2024 (συν.11 αριθ. πρωτ.109/31-01-2024)

5.2 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.110/31-01-2024)

5.3 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία λογισμικού (συν.13 αριθ. πρωτ.111/31-01-2024)

5.4 Σχετικά με την ανανέωση εξοπλισμού Οφθαλμολογικού ιατρείου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ.112/31-01-2024)

5.5 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.15 αριθ. πρωτ.113/31-01-2024)

5.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με εργαζόμενους σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών (συν.16 αριθ. πρωτ.126/31-01-2024)

5.7 Σχετικά με κοπή πίτας για το Προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αριθ. πρωτ.114/31-01-2024)

5.8 Σχετικά με αίτημα χορήγησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.18 αριθ. πρωτ.119/31-01-2024)

5.9 Σχετικά με επιστολή παθολόγων ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.94/25-01-2024)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2024 (συν.20 αριθ. πρωτ.115/31-01-2024)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2024 (συν.21 αριθ. πρωτ.116/31-01-2024)

6.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία για παραίτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου (συν.22 αριθ. πρωτ.117/31-01-2024)

6.3 Έγγραφο προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τη «Χρηματοδότηση Ψηφιακών Δράσεων ΕΔΟΕΑΠ μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027» (συν.23 αριθ. πρωτ.24/23-01-2024)

6.4 Επιστολή Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σχετικά με Νέο Προεδρείο και ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συν.24 αριθ. πρωτ.2668/31-01-2024)

6.5 Επιστολή μέλους Δ.Σ. (συν.25 αριθ. πρωτ.120/31-01-2024)