ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Αθήνα, 26 Μάρτιου   2024
 
«Διενέργεια πρόχειρου  διαγωνισμού σχετικά με  την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Digital  Signage  Display (Οθονών  Ψηφιακής  Σήμανσης) στα  κτήρια  του  ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα  οδός Σισίνη 18 και στο Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης  οδός  Τσιμισκή  43 ».

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Digital  Signage  Display (Οθονών  Ψηφιακής  Σήμανσης) καινούργιου και αμεταχείριστου, στα  κτήρια του  ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα οδός Σισίνη 18 και  στην Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 43, με  κριτήριο ανάδειξης  την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο  προϋπολογισμός  για  την  αγορά Έξι  (6)  οθονών 43’’ ή 55’’ , το  λογισμικό, τις  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις, που θα  χρειασθούν και την τοποθέτησή  τους ανέρχεται στις 9.500€  πλέον φπα.

Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι θα  μπορούν να  επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις  του  ΕΔΟΕΑΠ  επί της  οδού  Σισίνη  18 και στην Θεσσαλονίκη επί της οδού  Τσιμισκή 43 ,   Δευτέρα-Παρασκευή 10¨00-18¨00, κατόπιν πρότερης  ενημέρωσης.

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της  Πληροφορικής του  Οργανισμού  στη λειτουργία των συστημάτων.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  30  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή  της σύμβασης. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση προμήθειας. Η παρούσα διακήρυξη, καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

Ζ.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 40%  με την υπογραφή  της  σύμβασης και το υπόλοιπο 60%, με την οριστική παραλαβή  του  συστήματος  από την επιτροπή  παραλαβής.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες εμπορίας που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ηλεκτρονικών ή  συναφών  δραστηριοτήτων.

2. Στην τεχνική προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου  συστήματος.

3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι θα υποστηρίζουν το προσφερόμενο σύστημα με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη.

4. Στην τεχνική προσφορά δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο σχετιζόμενο με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

5. Στην τεχνική προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  δηλώσουν εάν έχουν παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, επειδή  η  μία (1) από τις έξι (6)  οθόνες  ενδέχεται να εγκατασταθεί  στο υποκατάστημα  του  Οργανισμού  στην  Θεσσαλονίκη.

Θ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προμηθευτές  θα πρέπει να αναφέρουν  αναλυτικά  το  κόστος για  κάθε  προσφερόμενο  είδος:

1. Έξι   (6) Οθόνες 43’’ και 55¨, να  αναφερθεί το κόστος   ξεχωριστά για τις οθόνες των 43¨και  ξεχωριστά το κόστος  για  τις οθόνες  των 55 ¨.

2. Λογισμικό

3. Κόστος καλωδιώσεων σύνδεσης με  δίκτυο και ρεύμα.

4. Κόστος  τοποθέτησης

Θα πρέπει να  αναφέρεται  το  ποσοστό Φ.Π.Α, στο οποίο  υπόκειται  το κάθε  προσφερόμενο είδος.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή  και θα  καλύπτουν και τα μεταφορικά.

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήρια Συντελεστής  βαρύτητας
Ανάλυση οθονών 3840 x 2160 10
Απομακρυσμένος έλεγχος και ενημέρωση υλικολογισμικού και λογισμικού της συσκευής 15
Κεντρική διαχείριση περιεχομένου προβολής 25
Λογισμικό ιδίου κατασκευαστή με τις οθόνες 10
Άδεια χρήσης για τουλάχιστον 5 έτη 10
Αναπαραγωγή από USB Media 10
Λειτουργία 24/7 5
Προγραμματισμός εκκίνησης και τερματισμού της συσκευής 5
Συνδεσιμότητα LΑΝ / Wifi 5
Ram >= 4GB 5
Σύνολο 100%

 

Κ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες, των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη  προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των  κριτηρίων:

 

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά 45
Οικονομική Προσφορά 55
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει την μεγαλύτερη τιμή (Σi) στην παρακάτω παράσταση και θα περιλαμβάνεται και το κόστος των πέντε (5) ετών του Συμβολαίου Συντήρησης. Σε περίπτωση που προσφερθεί από τους συμμετέχοντες περισσότερο από δύο (2) έτη εγγύησης, τα επιπλέον έτη θα αφαιρεθούν από το κόστος των πέντε (5) ετών του Συμβολαίου Συντήρησης:

Σi = 0,45x (Ti/Tmax) + 0,55x (Omin/Oi)

Όπου,

Σi είναι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς (i = 1, 2, 3…)

Tmax είναι η τεχνική προσφορά που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Τi είναι η τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

Omin είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Oi είναι η οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

 

Λ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  22/04/2024.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Digital  Signage  Display (Οθονών  Ψηφιακής  Σήμανσης) στα  κτήρια  του  ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα  οδός Σισίνη 18 και στο Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης  οδός  Τσιμισκή  43 , ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω, σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. Θ. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).