ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΡΜΙΝΙΟΥ

Αθήνα,  22  Απριλίου 2024

 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε Συστημάτων Σκίασης (Τεντών) στο κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα οδός Ορμινίου 38, 4ος Οροφος.

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Σκίασης (Τεντών), στο κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα οδός Ορμινίου 38, 4ος Όροφος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια, εργασία και τοποθέτηση για

 

  • 3 ηλεκτρικές τέντες, διαστάσεων σκίασης 3.00 x 2.70 μ
  • 1 ηλεκτρική τέντα, διαστάσεων σκίασης 2.30 x 2.70 μ
  • 1 ηλεκτρική τέντα, διαστάσεων σκίασης 5.30 x 2.70 μ
  • 1 σκέπαστρο (Alu, προφίλ 3 mm), διαστάσεων 0,27 x 3,00 m για προστασία από τη βροχή σε μία τέντα.
  • 5 συστήματα για την αποτελεσματική προστασία ασφαλείας των τεντών από τους ανέμους (ανεμούρια ή αντικραδασμικοί αισθητήρες 3 διαστάσεων).

 

ανέρχεται στο ποσό των 6.500€ πλέον φπα.

Τα προαναφερόμενα μέτρα είναι ενδεικτικά και οι ακριβείς διαστάσεις θα παρθούν από τους υποψήφιους αναδόχους οι οποίοι θα μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ επί της οδού Ορμινίου 38 , Δευτέρα – Παρασκευή 10¨00 – 17¨00, κατόπιν πρότερης ενημέρωσης.

 

Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.

 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση προμήθειας. Η παρούσα διακήρυξη, καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 40%  με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 60%, με την οριστική παραλαβή.

 

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.

3) Συνεταιρισμοί ή και κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

 

Η. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.       Οι τέντες να είναι με βραχίονες βαρέως τύπου.

2.       Οι τέντες θα είναι με ύφασμα block out.

3.       Tα τεντόπανα να είναι σε χρώμα εκρού, να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εγγύηση με ειδική επεξεργασία για μύκητα, σάπισμα, αδιαβροχοποίηση και προστασία ακτινοβολίας UVA & UVB.

4.       Τα μοτέρ να λειτουργούν με τηλεχειριστήρια και να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εγγύηση.

5.       Τα αντίβαρα να είναι αλουμινίου βαρέως τύπου.

6.       Οι βραχίονες να είναι βαρέως τύπου.

7.       Οι άξονας περιτύλιξης να είναι γαλβανιζέ Φ70 ενισχυμένοι.

8.       Να διαθέτουν αποτελεσματική προστασία ασφαλείας των τεντών από τους ανέμους (ανεμούρια ή αντικραδασμικοί αισθητήρες 3 διαστάσεων).

9.       Να διαθέτουν και χειροκίνητη λειτουργία.

Τα παραπάνω σημεία πρέπει να αναφέρονται στις προσφορές.

Προσφορές που δεν θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα απορρίπτονται.

 

Θ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά το κόστος για κάθε προσφερόμενο είδος:

1. Θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α, στο οποίο υπόκειται το κάθε προσφερόμενο είδος.

2. Οι τιμές  για τα ανεμούρια ή  αντικραδασμικά θα αναφερθούν ξεχωριστά.

3. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για 90 ημέρες για τον προμηθευτή και θα καλύπτουν τα μεταφορικά, την τοποθέτηση και την απομάκρυνση τυχόν φερτών υλικών.

 

Ι. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 10  Μαϊου 2024.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση πέντε Συστημάτων Σκίασης (Τεντών) στο κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα οδός Ορμινίου 38, 4ος Οροφος».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κο Γιώργο Μαυρίδη, στο τηλ. 210 -7264 421 (email: mavridis@edoeap.gr ).