ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Αθήνα  22 Απριλίου  2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων Ιατρικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας του Οφθαλμολογικού Ιατρείου του, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ανανέωσης του υπάρχοντος  εξοπλισμού.

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία προς το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ η υλοποίηση αντίστοιχης  προμήθειας εξοπλισμού  σύγχρονης τεχνολογίας  η  οποία  θα  αναβαθμίσει  τις  παρεχόμενες  Ιατρικές  Υπηρεσίες  και θα  βελτιώσει την Διαγνωστική ικανότητα των Οφθαλμιάτρων του.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών (στο εξής θα αναφέρεται ως “προσφέρων φορέας”) που δραστηριοποιείται στον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και  τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Οργανισμού.
 3. Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
 4. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον Οργανισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της προκήρυξης.
 5. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί στην τεχνική  προσφορά και καθορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης  σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
 6. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 η νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να το δηλώσουν υπεύθυνα.
 7. Να διατίθενται πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 8. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα την  συμμόρφωσή  τους  ως  προς  τα  ανωτέρω.
 9. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι  αποδέχονται την πιθανή  απομάκρυνση του  παλαιού προς  αντικατάσταση εξοπλισμού με έξοδα  δικά τους.

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Εξεταστική  Έδρα –  Προϋπολογισμός   χωρίς  φπα  10.000 €

Η προσφερόμενη έδρα να είναι τελευταίας τεχνολογίας καινούργια και  αμεταχείριστη  και να  περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Να διαθέτει σταθερή βάση  για την τοποθέτηση τριών  οργάνων.
 2. Να διαθέτει άνετη πολυθρόνα σύγχρονης τεχνολογίας επενδυμένη από  δερματίνη υψηλής  ποιότητας ,η οποία θα ρυθμίζεται ηλεκτρικά (πάνω, κάτω) να είναι κατάλληλη και για παιδιά (να αναφερθούν τα ύψη καθίσματος και ανύψωσης).
 3. Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο ανθεκτικό πληκτρολόγιο (να αναφερθούν οι λειτουργίες  του πληκτρολογίου).
 4. Να διαθέτει εύκολη εγκατάσταση με δυνατότητα τοποθέτησης της  καρέκλας (δεξιά  η αριστερά) της μονάδας  κατ΄ επιλογήν.
 5. Να εξετασθεί  εάν μπορεί να  συνδεθεί η υπάρχουσα  καρέκλα.
 6. Να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε πολλαπλές θέσεις απόστασης από τον εξεταζόμενο.
 7. Να διαθέτει ασφάλιση του τραπεζιού.
 8. Να διαθέτει φωτισμό
 9. Να διαθέτει βάση στήριξης για τον προβολέα (να αναφερθεί  το ύψος κολώνας προβολέα).
 10. Να διαθέτει μοντέρνα  σχεδίαση.
 11. Να διαθέτει δυνατότητα ανάρτησης Φοροπτέρου.
 12. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

2. Σχισμοειδής Λυχνία   –  Προϋπολογισμός   χωρίς  φπα  10.000

 

Η προσφερόμενη σχισμοειδής λυχνία να είναι τελευταίας τεχνολογίας καινούργια και  αμεταχείριστη  και να  περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Η πηγή φωτισμού της λυχνίας να είναι απαραίτητα λάμπα LED.
 2. Να διαθέτει μεγέθυνση 5 θέσεων ή  συνεχούς  τύπου.
 3. Το εύρος σχισμής να ρυθμίζεται έως 12 mm τουλάχιστον, συνεχώς μεταβαλλόμενο.
 4. Το μήκος σχισμής να μεταβάλλεται έως 12mm τουλάχιστον συνεχώς μεταβαλλόμενο.
 5. Η διακορική απόσταση των προσοφθαλμίων να είναι τουλάχιστον 55-78mm.
 6. Να διαθέτει  φίλτρα, ουδέτερο, κίτρινο, ανέρυθρο, μπλε, πράσινο και  διαχύτη .
 7. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 8. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

3. Αυτόματο ηλεκτρονικό φακόμετρο-Προϋπολογισμός  χωρίς φπα 3.000€

Το ηλεκτρονικό φακόμετρο να είναι τελευταίας  τεχνολογίας wavefront  καινούργιο και  αμεταχείριστο  και να παρέχει ακριβείς μετρήσεις για κάθε τύπου φακό.

 1. Να δύναται να μετρήσει αυτόματα όλους τους τύπους γυαλιών με το κάτωθι εύρος μετρήσεων:
 • Σφαίρωμα : ± 25 D ( σε βήματα των 0.12D/0.25D)
 • Κύλινδρος : ± 10 D ( σε βήματα των 0.12D/0.25D)
 • Άξονας κυλίνδρου : 1 º – 180Ο º (ανά 1 º)
 • Τύπος κυλίνδρου : Αρνητικός / θετικός / Μικτός
 • Πρίσμα : 0 – 10Δ(σε βήματα των 125D/0.25D.
 1. Να διαθέτει μέτρηση διακορικής απόστασης. Η μετρούμενη διακορική απόσταση να είναι περίπου από 50 mm έως 80 mm.
 2. Να διαθέτει απαραίτητα ξεχωριστό πρόγραμμα μέτρησης μαλακών φακών επαφής και ξεχωριστό πρόγραμμα μέτρησης ημίσκληρων φακών επαφής.
 3. Η συγκράτηση των κρυστάλλων να γίνεται με ειδικού τύπου σφικτήρα και κέρσορα, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη μετατόπιση ή ακινητοποίησή τους.
 4. Τα δεδομένα να εμφανίζονται σε έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5,5 ιντσών με παρουσίαση γραφικών για την μέτρηση απλών, διπλoεστιακών και πολυεστιακών φακών.
 5. Το ηλεκτρονικό φακόμετρο να διαθέτει απαραίτητα πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης των πολυεστιακών φακών και των έγχρωμων φακών.
 6. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.
 7. Να διαθέτει έξοδο RS 232 ή USB.
 8. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

4. Τονόμετρο Επιπεδώσεως – Προϋπολογισμός χωρίς φπα  1.000 €

 

Το προσφερόμενο τονόμετρο να είναι τελευταίας  τεχνολογίας καινούργιο και  αμεταχείριστο  και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Να διαθέτει καθιστή βάση για τη στήριξή του σε οποιαδήποτε σχισμοειδή λυχνία.
 2. Να συνοδεύεται από τρεις (3) κώνους μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης και ειδικά βαρίδια για τη ρύθμισή του καθώς και θήκη για  την αποστείρωσή τους.
 3. Να αποτελείται από το κυρίως όργανο που περιέχει μηχανισμούς άσκησης πίεσης στον κερατοειδή και κλίμακα για τη μέτρηση του αποτελέσματος.
 4. Να διαθέτει εύρος μετρήσεων από 0-80mmHg.
 5. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης του κώνου μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης για αποστείρωση και θήκη για την αποστείρωση.
 6. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

5. Συσκευή διάγνωσης ξηροφθαλμίας –   Προϋπολογισμός χωρίς φπα 15.000 €

Η προσφερόμενη συσκευή να είναι τελευταίας  τεχνολογίας καινούργια και  αμεταχείριστη  και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Να διαθέτει ιντερφερομετρία.
 2. Να διαθέτει μέτρηση δακρυικού μηνίσκου.
 3. Να διαθέτει NIBUT.
 4. Να διαθέτει Μειβογραφία.
 5. Να διαθέτει κατάταξη οφθαλμικής ερυθρότητας.
 6. Να διαθέτει τοπογραφία κερατοειδούς.
 7. Να διαθέτει απεικόνιση προσθίου ημιμορίου.
 8. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

6. Συσκευή Οπτικής  Τομογραφίας  OCT  – Προϋπολογισμός χωρίς φπα  100.000 €

Η προσφερόμενη συσκευή  να είναι τελευταίας  τεχνολογίας  OCT καινούργιο και  αμεταχείριστο  και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Να διαθέτει σαρώσεις φασματικής τεχνολογίας (Swept Source Optical Coherence Tomography) ή ανάλογης τεχνολογίας υψηλής αξονικής ανάλυσης.
 2. Να διαθέτει δυνατότητα OCT-αγγειογραφίας.
 3. Να διαθέτει module αξιολόγησης  γλαυκώματος.
 4. Να διαθέτει απεικόνιση βυθού (φωτογραφία ή ψευδοχρώματα).
 5. Να διαθέτει Αυτοφθορισμό ή ανάλογη τεχνολογία καταγραφής γεωγραφικής ατροφίας.
 6. Να διαθέτει Module απεικόνισης προσθίου ημιμορίου/παχυμετρία.
 7. Να διαθέτει  τουλάχιστον wide field απεικόνιση.
 8. Να διαθέτει δικτυακή σύνδεση για τουλάχιστον δύο σταθμούς εργασίας για να είναι δυνατή η πρόσβαση της εξέτασης στα εξεταστήρια.
 9. Να υπάρχει τη δυνατότητα η περιοχή σάρωσης να μπορεί να μετακινηθεί σε όλο το εύρος της περιοχής απεικόνισης, ώστε να σαρώνεται οποιαδήποτε περιοχή της εικόνας χωρίς να μετακινείται είτε ο στόχος προσήλωσης είτε ο οφθαλμός του ασθενούς.
 10. Να διαθέτει στόχο προσήλωσης. Ο εσωτερικός στόχος προσήλωσης να είναι ορατός τόσο στον ασθενή όσο και στην οθόνη του χειριστή.
 11. Να έχει τη δυνατότητα λήψης τόσο δισδιάστατων εικόνων οπτικής τομογραφίας όσο και εικόνων τρισδιάστατης μορφής. Οι γραμμές σάρωσης για την λήψη των εικόνων οπτικής τομογραφίας συνοχής να είναι μεταβλητές και να μπορούν να περιστρέφονται κατά οποιαδήποτε γωνία για να γίνεται δυνατή η λήψη σε οποιαδήποτε γωνία είναι επιθυμητή.
 12. Να έχει τη δυνατότητα η συσκευή να διακρίνει αυτόματα τον εξεταζόμενο οφθαλμό (δεξιός/αριστερός) και να καταχωρείται αυτόματα στα στοιχεία του ασθενούς.
 13. Να διαθέτει σύστημα επανεξέτασης του ασθενούς, ώστε να υπάρχει άμεση και πραγματική σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις προσφέροντας επαναληψιμότητα.
 14. Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε επίπεδο software και hardware
 15. Να παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης με υψηλή ευκρίνεια ανατομικών δομών προσθίου ημιμορίου από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή μέχρι την οπίσθια επιφάνεια του φακού.
 16. Να παράγει χάρτη παχυµετρίας κερατοειδούς.
 17. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης διαμέτρου κερατοειδούς.
 18. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής γωνίας προσθίου ημιμορίου σε 360ο και παροχή χάρτη για παρακολούθηση. Παράλληλα να είναι δυνατή η παρέμβαση από το χρήστη για μέτρηση της γωνίας.
 19. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής των χαρακτηριστικών μετρήσεων του προσθίου ημιμορίου ACA, AOD, TISA και ACA
 20. Να διαθέτει εξειδικευμένο σύστημα αρχειοθέτησης των εξετάσεων και να είναι δυνατή η επανάκτηση των εξετάσεων σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.
 21. Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας µε σκληρό δίσκο µεγάλης χωρητικότητας και συσκευή UPS (μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας).
 22. Να διαθέτει ειδικές θύρες για να μπορεί να εξάγει τις εξετάσεις σε μέσα όπως φορητοί σκληροί δίσκοι και USB Sticks.
 23. Το σύστημα να συνοδεύεται από τραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης για τη στήριξή του. Να συνοδεύεται από laser εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για την άμεση εκτύπωση των εξετάσεων.
 24. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση οποτεδήποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό της ικανότητας υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού (ως προς τη δυνατότητα επισκευής, την εμπειρία, τη διάθεση ανταλλακτικών κλπ) πρέπει: Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη με οργανωμένο service από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του. Να προσκομιστεί σχετικό έγγραφο, στο οποίο να δηλώνεται ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού στην Ελλάδα.
 25. Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα του Οργανισμού. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του.
 26. Να υπάρχει σήμανση του υλικού με το διακριτικό CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ αριθμ’ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ2198/Β΄/02.10.2009) που αφορά στην Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν.
 27. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 28. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

7. Συσκευή μέτρησης ωσμωτικών δακρύων –  Προϋπολογισμός  χωρίς φπα 5.000 €

 1. Να διαθέτει ανάγνωση TearLab,
 2. Να διαθέτει (2) μεμονωμένα συσκευασμένες μήλες TearLab με μαγνητικά περιβλήματα από χαρτόνι,
 3. Να διαθέτει ένα σετ αυτοκόλλητων ετικετών αναγνώρισης ,
 4. Να διαθέτει Βοηθητικό δίσκο κάρτας .
 5. Να διαθέτει σετ δύο (2) ηλεκτρονικών καρτών ελέγχου
 6. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή

 

8. Συσκευή αντιμετώπισης βλεφαρίτιδας – Προϋπολογισμός  χωρίς φπα 30.000 €

 1. Να είναι τεχνολογίας IPL ή QMR
 2. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή.
 3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη.

 

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρεχόμενη εγγύηση από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι τουλάχιστον δύο (2)  έτη και θα περιλαμβάνει τακτική προληπτική συντήρηση των  μηχανημάτων τουλάχιστον  δύο (2) φορές ετησίως, ενδεχόμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το πολύ) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και όλων των ανταλλακτικών. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν στην τεχνική τους προσφορά  αναλυτικά την προσφερόμενη εγγύηση ανά  εξοπλισμό,

 1. Απαιτείται, εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για δύο  (2) τουλάχιστον έτη από την παράδοση,  με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη από τη οριστική παραλαβή του, η οποία θα γίνεται επίσης  με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο  Οργανισμός  δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του ως άνω  εξοπλισμού  προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.
 3. Κατά την εγκατάσταση  ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Ζ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης πέραν του  χρόνου εγγύησης,  με  ανταλλακτικά  και  χωρίς  ανταλλακτικά σε όποιον εξοπλισμό  απαιτείται.

Το ποσό αυτό θα  αναφερθεί μόνον στην οικονομική προσφορά. Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε΄ της εγγύησης και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες αυτές στην τεχνική τους προσφορά. Το ποσό  του ετήσιου συμβολαίου θα είναι σταθερό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών ((μετά τα  έτη της  προσφερόμενης εγγύησης και  έως  δέκα (10) έτη))  από την υπογραφή της σύμβασης και θα προσμετρήσει κατά την αξιολόγηση.

 

Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος ή  οι ανάδοχοι  θα αναλάβουν την  εκπαίδευση   των  Οφθαλμιάτρων του  Οργανισμού   στη λειτουργία των  μηχανημάτων και των προσφερόμενων συστημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια του ανά  εξοπλισμό.

Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του μηχανήματος να είναι εντός  60 ημερολογιακών  ημερών  από την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας στον ανάδοχο. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος . Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα υπογράψει σύμβαση συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί, μετά το πέρας της προσφερόμενης  εγγύησης.

Κ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 30% με τη σύμβαση,   50% με την παραλαβή σε λειτουργία και το υπόλοιπο  20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας στον ΕΔΟΕΑΠ.

Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ) ποσό για κάθε  ενός ξεχωριστά του  ζητούμενου εξοπλισμού, καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ ,ως  και το  κόστος  της ετήσιας  προσφερόμενης συντήρησης των 8 ετών, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης ή  ανάλογα  σε  περίπτωση προσφερόμενη  εγγύησης πέραν της διετίας και μέχρι την συμπλήρωση  10  ετών ετήσιας συντήρησης με  ανταλλακτικά και  χωρίς  ανταλλακτικά του εξοπλισμού που  χρειάζεται ετήσια  συντήρηση.

 

Μ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάδοχος/οι  θα επιλεγούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ  από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας.

 Μ.1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Γ.  της παρούσας πρόσκλησης (Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) που υποχρεούνται να  δηλώσουν οι προσφέροντες  την συμμόρφωσή  τους  η  όχι.

Οι  προσφέροντες  θα πρέπει να  δηλώσουν την συμμόρφωσή τους  ή  όχι με  αντίστοιχες  παραπομπές  για κάθε  σημείο της ζητουμένων στοιχείων των  μονάδων και  η  κατάθεση να γίνει σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή  σε CD ή USB.

 

Η βαθμολόγηση για την    Εξεταστική Έδρα   Δ.1 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.1 Περιγραφή κριτηρίων  για  την  Εξεταστική  Έδρα Βαθμολογία
1 Να διαθέτει σταθερή  βάση  για την τοποθέτηση τριών  οργάνων. 15
2 Να διαθέτει άνετη πολυθρόνα σύγχρονης  τεχνολογίας επενδυμένη από  δερματίνη υψηλής  ποιότητας ,η οποία θα ρυθμίζεται ηλεκτρικά (πάνω, κάτω) να είναι κατάλληλη και για παιδιά (να αναφερθούν τα ύψη καθίσματος και ανύψωσης). 10
3 Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένο ανθεκτικό πληκτρολόγιο (να  αναφερθούν οι λειτουργίες  του πληκτρολογίου). 5
4 Να διαθέτει εύκολη εγκατάσταση με  δυνατότητα τοποθέτησης της  καρέκλας (δεξιά  η αριστερά) της μονάδας  κατ΄ επιλογήν. 5
5 Να  εξετασθεί  εάν μπορεί να  συνδεθεί η υπάρχουσα  καρέκλα. 15
6 Να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε πολλαπλές θέσεις απόστασης από τον εξεταζόμενο. 5
7 Να διαθέτει  ασφάλιση του τραπεζιού. 5
8 Να  διαθέτει φωτισμό  LED. 5
9 Να διαθέτει βάση στήριξης για τον προβολέα (να  αναφερθεί  το ύψος κολώνας προβολέα). 5
10 Να  διαθέτει μοντέρνα  σχεδίαση. 5
11 Να  διαθέτει δυνατότητα ανάρτησης Φοροπτέρου. 10
12  Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 5
13 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

 

Η βαθμολόγηση για  την Σχισμοειδή  λυχνία    Δ.2 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.2 Περιγραφή κριτηρίων  για  την  Σχισμοειδή  Λυχνία Βαθμολογία
1 Η πηγή φωτισμού της λυχνίας να είναι απαραίτητα λάμπα LED. 25
2 Να διαθέτει  μεγέθυνση 5 θέσεων ή  συνεχούς  τύπου. 25
3 Το εύρος σχισμής να ρυθμίζεται έως 12 mm τουλάχιστον, συνεχώς μεταβαλλόμενο. 10
4 Το μήκος σχισμής να μεταβάλλεται έως 12mm τουλάχιστον συνεχώς μεταβαλλόμενο. 10
5 Η διακορική απόσταση των προσοφθαλμίων να είναι τουλάχιστον 55-78mm. 5
6 Να  διαθέτει  φίλτρα , ουδέτερο, κίτρινο, ανέρυθρο, μπλε, πράσινο και  διαχύτη . 10
7 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 5
8 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση του  Αυτόματου ηλεκτρονικού  φακόμετρου Δ.3 ,  θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.3 Περιγραφή κριτηρίων  για  το αυτόματο ηλεκτρονικό  φακόμετρο Βαθμολογία
1 Να δύναται να μετρήσει αυτόματα όλους τους τύπους γυαλιών με το κάτωθι εύρος μετρήσεων: 20
·         Σφαίρωμα : ± 25 D ( σε βήματα των 0.12D/0.25D)
·         Κύλινδρος : ± 10 D  ( σε βήματα των  12D/0.25D)
·         Άξονας κυλίνδρου : 1 º – 180Ο º (ανά 1 º)
·         Τύπος κυλίνδρου : Αρνητικός / θετικός / Μικτός
·         Πρίσμα : 0 – 10Δ(σε βήματα των  0.125D/0.25D.
2  Να διαθέτει μέτρηση διακορικής απόστασης. Η μετρούμενη διακορική απόσταση να είναι περίπου από  50 mm έως 80 mm. 10
3  Να διαθέτει απαραίτητα ξεχωριστό πρόγραμμα μέτρησης μαλακών φακών επαφής και ξεχωριστό  πρόγραμμα μέτρησης ημίσκληρων φακών επαφής. 15
4 Η συγκράτηση των κρυστάλλων να γίνεται με ειδικού τύπου σφικτήρα και κέρσορα, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη μετατόπιση ή ακινητοποίησή τους. 10
5 Τα δεδομένα να εμφανίζονται σε έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5,5 ιντσών με παρουσίαση  γραφικών για την μέτρηση απλών, διπλoεστιακών και πολυεστιακών φακών. 10
6 Το ηλεκτρονικό φακόμετρο να διαθέτει απαραίτητα πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης των πολυεστιακών  φακών και των έγχρωμων φακών. 10
7 Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. 5
8   Να διαθέτει έξοδο RS 232 ή USB. 5
9  Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 5
10  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

 

 

 

Η βαθμολόγηση του Τονόμετρου επιπεδώσεως  Δ.4 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.4 Περιγραφή κριτηρίων  για  Τονόμετρο Επιπεδώσεως Βαθμολογία
1 Να διαθέτει καθιστή βάση για τη στήριξή του σε οποιαδήποτε σχισμοειδή λυχνία 20
2 Να συνοδεύεται από τρις  (3) κώνους μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης και ειδικά βαρίδια για τη ρύθμισή του καθώς και θήκη για  την αποστείρωσή τους. 25
3 Να αποτελείται από το κυρίως όργανο που περιέχει μηχανισμούς άσκησης πίεσης στον κερατοειδή και  κλίμακα για τη μέτρηση του αποτελέσματος 20
4 Να διαθέτει εύρος μετρήσεων από 0-80mmHg 10
5 Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης του κώνου μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης για αποστείρωση. 10
6 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας , εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 5
7 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση της Συσκευής  Ξηροφθαλμίας  Δ.5 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.5 Περιγραφή κριτηρίων  για  Συσκευή  Ξηροφθαλμίας Βαθμολογία
1 Να διαθέτει  ιντερφερομετρία 20
2 Να διαθέτει μέτρηση δακρυικού μηνίσκου 10
3 Να διαθέτει NIBUT 15
4 Να  διαθέτει Μειβογραφία 10
5 Να διαθέτει κατάταξη οφθαλμικής ερυθρότητας 10
6 Να  διαθέτει τοπογραφία κερατοειδούς 10
7 Να διαθέτει απεικόνιση προσθίου ημιμορίου 10
8 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας , εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 5
9 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση της Συσκευής  OCT  Δ.6 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.6 Περιγραφή κριτηρίων  για  Συσκευή OCT Βαθμολογία
1 Να διαθέτει σαρώσεις φασματικής τεχνολογίας (Swept Source Optical Coherence Tomography) ή ανάλογης τεχνολογίας υψηλής αξονικής ανάλυσης. 20
2 Να διαθέτει δυνατότητα OCT-αγγειογραφίας. 15
3 Να  διαθέτει module αξιολόγησης  γλαυκώματος. 15
4  Να  διαθέτει απεικόνιση βυθού (φωτογραφία ή ψευδοχρώματα). 2
5  Να διαθέτει Αυτοφθορισμό ή ανάλογη τεχνολογία καταγραφής γεωγραφικής ατροφίας. 2
6 Να  διαθέτει Module απεικόνισης προσθίου ημιμορίου/παχυμετρία. 2
7 Να  διαθέτει  τουλάχιστον wide field απεικόνιση. 2
8 Να διαθέτει δικτυακή σύνδεση για τουλάχιστον δύο σταθμούς εργασίας για να είναι δυνατή η πρόσβαση της εξέτασης στα εξεταστήρια. 2
9 Να υπάρχει τη δυνατότητα η περιοχή σάρωσης να μπορεί να μετακινηθεί σε όλο το εύρος της περιοχής απεικόνισης,  ώστε να σαρώνεται οποιαδήποτε περιοχή της εικόνας χωρίς να μετακινείται είτε ο στόχος προσήλωσης είτε ο οφθαλμός του ασθενούς. 2
10 Να διαθέτει στόχο προσήλωσης. Ο εσωτερικός στόχος προσήλωσης να είναι ορατός τόσο στον ασθενή όσο και στην οθόνη του χειριστή. 2
11 Να έχει τη δυνατότητα λήψης τόσο δισδιάστατων εικόνων οπτικής τομογραφίας όσο και εικόνων τρισδιάστατης μορφής. Οι γραμμές σάρωσης για την λήψη των εικόνων οπτικής τομογραφίας συνοχής  να είναι μεταβλητές και να μπορούν να περιστρέφονται κατά οποιαδήποτε γωνία για να γίνεται δυνατή η λήψη σε οποιαδήποτε γωνία είναι επιθυμητή. 2
12 Να έχει τη δυνατότητα η συσκευή να διακρίνει αυτόματα τον εξεταζόμενο οφθαλμό (δεξιός/αριστερός) και να καταχωρείται αυτόματα στα στοιχεία του ασθενούς. 2
13 Να διαθέτει σύστημα επανεξέτασης του ασθενούς, ώστε να υπάρχει άμεση και πραγματική σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις προσφέροντας  επαναληψιμότητα. 2
14 Να  έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε επίπεδο software και hardware . 2
15 Να παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης με υψηλή ευκρίνεια ανατομικών δομών προσθίου ημιμορίου από την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή μέχρι την οπίσθια επιφάνεια του φακού. 2
16 Να παράγει χάρτη παχυµετρίας κερατοειδούς. 2
17 Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης διαμέτρου κερατοειδούς. 2
18 Να έχει την δυνατότητα καταγραφής γωνίας προσθίου ημιμορίου σε 360ο και παροχή χάρτη για παρακολούθηση. Παράλληλα να είναι δυνατή η παρέμβαση από το χρήστη για μέτρηση της γωνίας. 2
19 Να υπάρχει δυνατότητα παροχής των χαρακτηριστικών μετρήσεων του προσθίου ημιμορίου ACA, AOD, TISA και ACA 2
20 Να διαθέτει εξειδικευμένο σύστημα αρχειοθέτησης των εξετάσεων και να είναι δυνατή η επανάκτηση των εξετάσεων σε περίπτωση απώλειας δεδομένων. 2
21 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας µε σκληρό δίσκο µεγάλης χωρητικότητας και συσκευή UPS (μονάδα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας). 2
22 Να διαθέτει ειδικές θύρες για να μπορεί να εξάγει τις εξετάσεις σε μέσα όπως φορητοί σκληροί δίσκοι και USB Sticks. 2
23 Το σύστημα να συνοδεύεται από τραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης για τη στήριξή του.  Να συνοδεύεται από laser εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για την άμεση εκτύπωση των εξετάσεων. 2
24 Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική τεχνική πληροφόρηση οποτεδήποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό της ικανότητας υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού (ως προς τη δυνατότητα επισκευής, την εμπειρία, τη διάθεση ανταλλακτικών κλπ) πρέπει: Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη με οργανωμένο service από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό,  έτσι ώστε να ιασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του. Να προσκομιστεί σχετικό έγγραφο, στο οποίο να δηλώνεται ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού στην Ελλάδα. 2
25 Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα  του Οργανισμού. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του. 2
26  Να υπάρχει  σήμανση του υλικού με το διακριτικό CE σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ αριθμ’ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ2198/Β΄/02.10.2009) που αφορά στην Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν. 2
27 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 2
28 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 2
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η βαθμολόγηση της Συσκευής  ωσμωτικών δακρύων   Δ.7 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.7 Συσκευή  μέτρησης ωσμωτικών δακρύων Βαθμολογία
1 Να διαθέτει  ανάγνωση TearLab 25
2 Να διαθέτει  (2) μεμονωμένα συσκευασμένες μήλες TearLab με μαγνητικά περιβλήματα από χαρτόνι 25
3 Να διαθέτει ένα  σετ αυτοκόλλητων ετικετών αναγνώρισης 10
4 Να διαθέτει Βοηθητικό δίσκο κάρτας 10
5 Να διαθέτει σετ δύο (2) ηλεκτρονικών καρτών ελέγχου 10
6 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας , εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή 10
7 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

 

Η βαθμολόγηση της Συσκευής  αντιμετώπισης βλεφαρίτιδας IPL  Δ.8 , θα  γίνει  βάσει του  κατωτέρω πίνακα.

A/A  Δ.8 Περιγραφή κριτηρίων  για  Συσκευή αντιμετώπισης βλεφαρίτιδας Βαθμολογία
1 Να είναι τεχνολογίας IPL 40
2 Να είναι τεχνολογίας QMR 40
3 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας , εγχειρίδιο συντήρησης  και  service  manual σε  έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή. 10
4 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα  τουλάχιστον (10) έτη. 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Μ.2. Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα ανοίξουν σε ξεχωριστή διαδικασία οι οικονομικές προσφορές.

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας, δηλαδή η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την καλύτερη αναλογία τιμής – ποιότητας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς από οικονομική άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους  όρους της Προκήρυξης.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε είδος είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ), λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία του όπου:

α) Κ =Συγκριτική Τιμή Προσφοράς (συνολικό ετήσιο κόστος μαζί  με  το κόστος  της προσφερόμενης συντήρησης των 8 ετών, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης ή  ανάλογα  σε  περίπτωση  εγγύησης πέραν της διετίας και μέχρι την συμπλήρωση  10  ετών).

Λ =Κ/Β

(β)  Β=  Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων  της Τεχνικής Προσφοράς.

 

Ν. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Ν.1 Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Δευτέρα 13 Μαϊου 2024.   Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

2. Ν.2 Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « Προσφορά για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  CD  ή USB.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΚΑΙ  Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  CD  ή USB.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).