ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/18-04-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.444/17-04-2024)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.2 αριθ. πρωτ.460/17-04-2024)

2.3 Τροποποίηση απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.464/17-04-2024)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και προσθήκη χρόνου ασφάλισης στην απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ.461/17-04-2024)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.462/17-04-2024)

2.6 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.463/17-04-2024)

2.7 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.465/17-04-2024)

2.8 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.466/17-04-2024)

2.9 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.467/17-04-2024)

2.10 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.10 αριθ. πρωτ.468/17-04-2024)

2.11 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για εισφορά ενήλικου τέκνου (συν.11 αριθ. πρωτ.469/17-04-2024)

2.12 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για τροποποίηση διακανονισμού οφειλών με ευνοϊκότερους όρους (συν.12 αριθ. πρωτ.470/17-04-2024)

2.13 Καταλογισμός οφειλής σε βάρος υπόχρεου εργοδότη και ασφαλιστική τακτοποίηση εισφορών ασφαλισμένων (συν.13 αριθ. πρωτ.471/17-04-2024)

 Θέμα 3: : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.14 αριθ. πρωτ.445/17-04-2024)

3.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη σύμβαση με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (συν.15 αριθ. πρωτ.450/17-04-2024)

3.3 Σχετικά με συνεργασία με Ιδιωτική Κλινική (συν.16 αριθ. πρωτ.425/09-04-2024)

3.4 Αποζημίωση ιστολογικών εξετάσεων ασφαλισμένης του Οργανισμού για επέμβαση (συν.17 αριθ. πρωτ.446/17-04-2024)

3.5 Αίτημα ασφαλισμένης για αποζημίωση δαπανών νοσηλείας, με παράλληλη ανοιχτή περίθαλψη σε άλλο φορέα (ΙΚΑ) και χωρίς ενεργή περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ, λόγω μη επικαιροποίησης στοιχείων (συν.18 αριθ. πρωτ.447/17-04-2024)

3.6 Σχετικά με τη νοσηλεία έμμεσα ασφαλισμένου μέλους (συν.19 αριθ. πρωτ.448/17-04-2024)

3.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με δαπάνη ειδικής διατροφής ασφαλισμένου λόγω καρκινικής καχεξίας (συν.20 αριθ. πρωτ.449/17-04-2024)

3.8 Αποζημίωση ηλεκτρονικών αποδείξεων που αφορούν δαπάνες υγείας των ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς την προσκόμιση των φυσικών παραστατικών (συν.21 αριθ. πρωτ.451/17-04-2024)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.22 αριθ. πρωτ.452/17-04-2024)

4.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 08-04-2024 έως 14-04-2024 (συν.23 αριθ. πρωτ.453/17-04-2024)

4.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Μαρτίου 2024 (συν.24 αριθ. πρωτ.7682/10-04-2024)

4.4 Σχετικά με χορήγηση διατακτικών σίτισης στο έμμισθο προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.454/17-04-2024)

4.5 Σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής – δανείου σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.26 αριθ. πρωτ.455/17-04-2024)

4.6 Τροποποίηση απόφασης ΔΣ σχετικά με την εκπαίδευση των αξιολογητών (Δ.Υ.)

4.7 Σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση 5 Συστημάτων Σκίασης (Τεντών) στο κτήριο του ΕΔΟΕΑΠ στην Ορμινίου 38, 4ος Όροφος (συν.27 αριθ. πρωτ.456/17-04-2024)

4.8 Σχετικά με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για ανανέωση εξοπλισμού Οφθαλμολογικού Ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αριθ. πρωτ.458/17-04-2024)

4.9 Σχετικά με τα UPS των κτηρίων Σισίνη 18 και Ορμινίου 38 (συν.29 αριθ. πρωτ.457/17-04-2024)

4.10 Σχετικά με την τροποποίηση σύμβασης εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.30 αριθ. πρωτ.472/17-04-2024)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας προς δικηγόρο του Οργανισμού για παραίτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (συν.31 αριθ. πρωτ.459/17-04-2024)