ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/05-06-2024

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.656/04-06-2024)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.663/04-06-2024)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.3 αριθ. πρωτ.664/04-06-2024)

2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση με το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (συν.4 αριθ. πρωτ.665/04-06-2024)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.666/04-06-2024)

2.6 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ.667/04-06-2024)

 Θέμα 3: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.657/04-06-2024)

3.2 Eιδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ.658/04-06-2024)

3.3 Έγκριση αποζημίωσης Εξέτασης Γονιδιακού Ελέγχου σε ασφαλισμένο του Οργανισμού (συν.9 αριθ. πρωτ.659/04-06-2024)

3.4 Αιτήματα φορέων για συνεργασία με τον Οργανισμό (συν.10 αριθ. πρωτ.660/04-06-2024)

3.5 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένης για νοσηλεία εμμέσου μέλους στο εξωτερικό (συν.11 αριθ. πρωτ.661/04-06-2024)

3.6 Αποζημίωση εξετάσεων ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ στα ΤΕΠ Δημόσιων Νοσοκομείων (συν.12 αριθ. πρωτ.662/04-06-2024)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.13 αριθ. πρωτ.674/04-06-2024)

4.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-05-2024 έως 02-06-2024 (συν.14 αριθ. πρωτ.668/04-06-2024)

4.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2024, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.669/04-06-2024)

4.4 Σχετικά με την παραλαβή του έργου για την εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης, βάσει του IAS. 19 rev.2011(συν.16 αριθ. πρωτ.677/04-06-2024)

4.5 Σχετικά με την παραλαβή της Έκθεσης Φερεγγυότητας 2022 (συν.17 αριθ. πρωτ.676/04-06-2024)

4.6 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων Φυσικοθεραπευτηρίου και έγκριση τελικού κειμένου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (συν.18 αριθ. πρωτ.670/04-06-2024)

4.7 Σχετικά με διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια & εγκατάσταση πέντε συστημάτων σκίασης (τεντών) στο κτίριο Ορμινίου 38 (συν.19 αριθ. πρωτ.671/04-06-2024)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών (συν.20 αριθ. πρωτ.672/04-06-2024)

4.9 Τροποποίηση απόφασης σχετικά με εσωτερική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Υπεύθυνου Έργου (συν.21 αριθ. πρωτ.673/04-06-2024)

4.10 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης Ορθοπεδικού του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ.675/04-06-2024)

4.11 Σχετικά με την κάλυψη θέσης στον Τομέα Πληροφορικής (συν.23 αριθ. πρωτ.678/04-06-2024)

 Θέμα 5ο : Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου