ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα,  5  Ιουλίου  2024

 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με την τοποθέτηση  ψυκτών δικτύου νερού με  παραχώρηση χρήσης στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα.

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης 18 ψυκτών δικτύου νερού, με  αλλαγή  των φίλτρων  κάθε  6μηνο στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα  επί των οδών  Ορμινίου 38 και  Σισίνη 18 και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ετήσιος προϋπολογισμός για  6μηνιαία συντήρηση και  αλλαγή των φίλτρων, ανέρχεται στο ποσό των 4.300€ πλέον ΦΠΑ.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

2) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.

3) Συνεταιρισμοί ή και κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν στο διαγωνισμό τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (prospectus), τεχνικά φυλλάδια – πιστοποιητικά ποιότητας κλπ. στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική), ως και πρόσφατο πελατολόγιο.

2. Οι  προς τοποθέτηση ψύκτες θα πρέπει να είναι καινούργιοι, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών, να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση καταλληλόλητας CE και να είναι κατάλληλοι για υγειονομικούς  χώρους.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει τους ψύκτες με τα υφιστάμενα δίκτυα και τις υπάρχουσες υποδομές (ύδρευσης, αποχέτευσης) και να πραγματοποιήσει δοκιμές. Στην υποχρέωσή του συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μικροϋλικών κλπ. για την ορθή λειτουργία των ψυκτών (π.χ. υλικά σύνδεσης). Σημειώνεται ότι οι απολήξεις για  την σύνδεση είναι έτοιμες.

4. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι  και  η άμεση αντικατάσταση όσων ψυκτών παρουσιάζουν δυσλειτουργία μετά την τοποθέτηση και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή παρουσιασθεί πρόβλημα.

5. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας να είναι εντός μηνός από την ενημέρωση για κατακύρωση.

6. H εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

7. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να τοποθετήσει για δοκιμή  και αποδοχή των χρηστών τουλάχιστον 2  ψύκτες για  διάστημα  ενός  μήνα.

8. Στην τεχνική τους προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης και να συμπεριλάβουν όλα  τα  πιστοποιητικά ποιότητας ψυκτών και φίλτρων.

9. Θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να υπάρχουν παραπομπές για  όλα τα  ανωτέρω σημεία.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΨΥΚΤΩΝ
1 Να συνδέεται στο νερό ύδρευσης δικτύου ( υπάρχει έτοιμη υποδομή) ΝΑΙ
2 Να διαθέτει εξοικονόμηση ενέργειας ECO Systems. ΝΑΙ
3 Να έχουν θερμαντική ικανότητα: τουλάχιστον 5 λίτρα/ώρα στους 80-85°C ή  να  αναφερθεί  άλλη προδιαγραφή προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
4 Να έχουν ψυκτική ικανότητα τουλάχιστον  5 λίτρα/ώρα στους 4-12°C ή   να  αναφερθεί άλλη προδιαγραφή  προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
5 Να διαθέτουν αυτόματη διακοπή λειτουργίας για αποφυγή υπερθέρμανσης. ΝΑΙ
6 Η δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού να  είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 ή  να  αναφερθεί άλλη προδιαγραφή  προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
7 Να διαθέτουν  ειδική  βακτηριοστατική βαλβίδα εξόδου που προστατεύει από την ανάπτυξη μικροβίων. ΝΑΙ
8 Να έχουν πίεση συνεχούς  λειτουργίας 2-8 bar ή  να  αναφερθεί άλλη προδιαγραφή  προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
9 Οι  Ψυκτικές Μονάδες  να είναι επιδαπέδιες  με   ύψος τουλάχιστον 1.100mm. ΝΑΙ
10 Όλες  οι  σωληνώσεις εντός του ψυκτικού δοχείου να είναι ανοξείδωτες  ή   να  αναφερθεί άλλη προδιαγραφή  προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
11 Το ψυκτικό  στοιχείο να είναι από  ανοξείδωτη σωλήνα ή να  αναφερθεί άλλη προδιαγραφή  προς  αξιολόγηση. ΝΑΙ
12 Να λειτουργούν με  οικολογικό   υγρό  να  είναι R-134a, 220 ~240V/50HZ, ισχύος  1/4ΗP. ΝΑΙ
13 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΦΙΛΤΡΩΝ
1 Φίλτρο για  παρακράτηση ιζημάτων Πολυπροπυλενίου PP 5μm για απομάκρυνση χώματος, λάσπης, σκουριάς, άμμου και γενικά μικροσωματιδίων, μεγέθους μεγαλύτερο από 5 μm (0,005χιλιοστά του μέτρου). ΝΑΙ
2 Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα GAC για παρακράτηση χλωρίου, φυτοφαρμάκων και οργανικών χημικών ενώσεων.  Να απομακρύνει οσμές, χρώματα και να  βελτιώνει τη γεύση. ΝΑΙ
3 Να  έχει μεμβράνη υπερδιήθησης, με πόρους μικρότερους από 0,1 μm (0,0001 χιλιοστά του μέτρου) για παρακράτηση βακτηριδίων, ιών και μικροοργανισμών. ΝΑΙ
4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ενημέρωση για  κατακύρωση.  Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης από τους υποψήφιους  αναδόχους.

 

Η. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο του διαγωνισμού θα υπογραφεί σύμβαση ενός  έτους με  δυνατότητα ανανέωσης για  ένα επιπλέον έτος με  τις ίδιες τιμές. Η παρούσα διακήρυξη, καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου, θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι εντός μηνός από την ημερομηνία  του τιμολογίου.

 

Ι. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά το κόστος  της 6μηνιαίας  συντήρησης με ΦΠΑ  και χωρίς  ΦΠΑ και  να προσφέρουν τιμή  για  ψύκτες  κρύου νερού  και  τιμή  για  ψύκτες  ζεστού & κρύου.

 

Κ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα  που πληροί τους όρους της διακήρυξης και ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού. Με τον ανάδοχο θα υπογραφεί σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Η΄.

 

Λ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 08.00 – 16.00, ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  Παρασκευή 19   Ιουλίου  2024.

Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

  1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Πρόχειρος Διαγωνισμός για την τοποθέτηση  18 ψυκτών νερού  Δικτύου  με  παραχώρηση χρήσης  στα κτίρια  του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα»

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κο Ιωάννη Παπασταμέλο στο τηλ. 210-7264799 (email: jpapastamelos@edoeap.gr  ή yiouli@edoeap.gr τηλ.210 7264348).