ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ TECAR

Αθήνα,  11  Ιουλίου  2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ TECAR

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του. Το πλήθος των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ είναι κατά προσέγγιση 28.000. Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει -μεταξύ άλλων- και υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Διαθέτει δικό του Φυσικοθεραπευτήριο στις εγκαταστάσεις του, Ορμινίου 38 στην Αθήνα και Βασ. Ηρακλείου 40 στη Θεσσαλονίκη.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια δύο (2)  φυσικοθεραπευτικών μηχανημάτων TECAR, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια προβλέπεται  στις 24.000,00 €  (χωρίς  τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει  την προμήθεια του είδους, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο των τεχνικών προδιαγραφών, την μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ (Ορμινίου 38  Αθήνα & Βασ. Ηρακλείου 40 Θεσσαλονίκη), την εγκατάστασή του αν αυτό απαιτείται, την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία, την επίδειξη της λειτουργίας,  την εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και διετή τουλάχιστον εγγύηση.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία τέτοιων μηχανημάτων.
 2. Στην προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα καταθέσουν ένα σύντομο προφίλ της εταιρείας τους, καθώς και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου είδους.
 3. Στην προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι αποδέχονται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 4. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα απαντήσουν αναλυτικά στα ζητούμενα των κεφαλαίων Γ, Δ, Ε και ΣΤ.
 5. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα δηλώσουν ότι θα υποστηρίζουν το προσφερόμενο μηχάνημα με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 έτη.

 

Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καινούρια (αποκλείονται μεταχειρισμένα – εκθεσιακά – ανασκευασμένα).
 2. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό CE Mark της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Θα πρέπει να λειτουργούν με μονοφασικό ρεύμα 230 V.
 4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να  διαθέτει αποδεδειγμένα επιστημονικό και τεχνικό  προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και  πιστοποιημένο.
 5. Όλα τα εγχειρίδια χρήσης να παρέχονται και στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή (χρειάζεται μόνο  η  διαβεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση και  η προσκόμιση θα  γίνει  μόνο  με την κατακύρωση).
 6. Να κατατεθεί έγγραφη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού στη λειτουργία,  χωρίς την επιβάρυνση του Οργανισμού.
 7. Να έχουν φιλικό λειτουργικό σύστημα.
 8. Η  ισχύς των προσφορών πρέπει να  είναι τουλάχιστον  3 μήνες.

 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 1. Ο υπό προμήθεια συσκευές  TECAR θα πρέπει να είναι καινούργιες, νέας τεχνολογίας , να  διαθέτουν  CE και να  συνοδεύονται  από τα  απαραίτητα  εξαρτήματα  για  πλήρη λειτουργία. Να αναφερθεί  το  έτος  πρώτης  κυκλοφορίας και να αναφερθούν τα  εξαρτήματα.
 2. Να είναι επιτραπέζιες  σύγχρονης τεχνολογίας και να διαθέτουν  τροχήλατα τραπεζάκια.
 3. Η συσκευές  να λειτουργούν  με δύο διαφορετικούς τρόπους: χωρητική και αντιστατική λειτουργία και να έχουν συνεχή και παλμική εκπομπή.
 4. Να διαθέτουν διαφορετικές συχνότητες θεραπείας μεταξύ 300KHz και 1000KHz. Να αναφερθούν οι  συχνότητες.
 5. Να  αναφερθεί  η ένταση των συσκευών  σέ  Watt.
 6. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη touch screen για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους της εκάστοτε θεραπείας.
 7. Να λειτουργούν σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz).
 8. Να διαθέτουν έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας που να καλύπτουν ευρύ φάσμα παθολογιών όπως για τη θεραπεία στους ώμους, επικονδυλίτιδα, την πλάτη, τους γοφούς, τους αστραγάλους, τους μύες και τις αρθρώσεις, για τη μείωση και την πρόληψη των τραυματισμών κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και τη βελτίωση της αποκατάστασης. Να αναφερθούν και τυχόν άλλα έτοιμα πρωτόκολλα.
 9. Να διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό διαφορετικά ηλεκτρόδια.  Να αναφερθεί ο  αριθμός  των  ηλεκτροδίων.
 10. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν.

 

ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η  παρεχόμενη εγγύηση από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι τουλάχιστον δύο έτη και θα περιλαμβάνει επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το πολύ) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά.

 

Ζ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει επίδειξη της λειτουργίας του στους φυσικοθεραπευτές του ΕΔΟΕΑΠ ή θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση στην λειτουργία του αν αυτό απαιτείται. Στοιχειώδης εκπαίδευση θα γίνει και σε τεχνικούς του ΕΔΟΕΑΠ για τη συντήρηση του μηχανήματος και για την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών.

 

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης για όλα τα ζητούμενα είδη είναι σε 30 ημέρες  από την απόφαση κατακύρωσης από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας στον ανάδοχο. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην προσφορά.

 

Θ. ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον ανάδοχο θα υπογραφεί σύμβαση.  Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η προσφορά του αναδόχου θα αποτελούν παραρτήματα της σύμβασης.

 

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι: 80% με την παραλαβή σε λειτουργία και 20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας.

 

Κ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στην προσφορά οι συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρουν το συνολικό κόστος του είδους (χωρίς τον ΦΠΑ), μαζί με την μεταφορά και εγκατάσταση στον ΕΔΟΕΑΠ, την εγγύηση καθώς και την ενδεχόμενη εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ. Θα αναφέρουν ξεχωριστά το κόστος πιθανόν προαιρετικών υλικών του μηχανήματος, που δεν ζητούνται από τις προδιαγραφές.

 

Λ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από  αρμόδια επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Μ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την  5η Αυγούστου  2024. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

 1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TECAR». ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  CD  ή USΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη, στο τηλ. 210 – 7264348 (email: procurement@edoeap.gr).