ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (PACS) ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  PACS

 

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), θέτει σε  δημόσια  διαβούλευση την επισυναπτόμενη Διαβούλευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και  εγκατάσταση συστήματος PACS».

Ο ΕΔΟΕΑΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του κειμένου της πρόσκλησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται από την  02/07/2024  έως και την 15/07/2024

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον  κο Ιωάννη Παπασταμέλο τηλ. 210-7264799 ή στην κ.  Σπυριδούλα Περδίκη 210-764348.

Οι παρατηρήσεις – προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  procurement@edoeap.gr κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

Ακολουθεί το κείμενο της υπό διαβούλευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

 

 

 

Αθήνα  02/07/2024

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  PACS ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ 

– Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και του Καταστατικού του. Οι ασφαλισμένοι του (άμεσα και έμμεσα – προστατευόμενα μέλη) ξεπερνούν τις 28.000.

 

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων Ιατρικών υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας των  Ιατρείων του, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη ανανέωσης του υπάρχοντος  συστήματος  με σύστημα  αρχειοθέτησης (PACS) & επεξεργασία ιατρικών εικόνων.

Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία προς το συμφέρον του ΕΔΟΕΑΠ η υλοποίηση αντίστοιχης  προμήθειας συστήματος  σύγχρονης τεχνολογίας  η  οποία  θα  αναβαθμίσει  τις  παρεχόμενες  Ιατρικές  Υπηρεσίες.

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε εταιρεία ή Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών (στο εξής θα αναφέρεται ως “προσφέρων φορέας”) που δραστηριοποιείται στον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
 2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού και να τον παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και  τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Οργανισμού.
 3. Η παράδοση-παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
 4. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στον Οργανισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της προκήρυξης.
 5. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί στην τεχνική  προσφορά και καθορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης  σε εξήντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
 6. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 η νεότερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να το δηλώσουν υπεύθυνα.
 7. Να διατίθενται πλήρη και τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για τον υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
 8. Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα την  συμμόρφωσή  τους  ως  προς  τα  ανωτέρω.

 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (30.000 € πλέον φπα)

 

Α/Α ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 Δυνατότητα Query Spanning, για την ζεύξη περισσοτέρων κόμβων DICOM και την επίτευξη της δημιουργίας ενός εικονικού διακομιστή, για μεγαλύτερη διασφάλιση των δεδομένων
2 Δυνατότητα φόρτωσης και θέασης διαφορετικών μελετών/ασθενών την ίδια χρονική στιγμή
3 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 από κάθε ψηφιακό  διαγνωστικό απεικονιστικό μηχάνημα
4 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και δεδομένων (μη DICOM) μέσω λειτουργίας Import (JPEG, TIFF, BMP, PDF)
5 LDAP / Domain integration.
6 Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω λειτουργίας Export (JPEG, TIFF, BMP, DICOM)
7 Δυνατότητα φόρτωσης διαφορετικών μελετών/ασθενών για σύγκριση (Multi Patient)    
8 Δυνατότητα ταυτόχρονη φόρτωσης και των παλαιότερων μελετών, εάν αυτές υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα    
7 Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς εικόνων με μηχανισμό drag and drop (Drag & Drop)    
8 Δυνατότητα θέασης, επεξεργασίας και splitting ακολουθιών multi frame (Multi frame)    
9 Δυνατότητα θέασης εικόνων σε true color ή monochrome mode    
10 Δυνατότητα συγχρονισμένης θέασης μελετών (Synch) για την σύγκριση εξετάσεων σε μια ή και σε περισσότερες οθόνες    
11 Δυνατότητα Movie (Movie Mode)    
12 Δυνατότητα DSA (Digital Subtraction Angiography)    
13 Δυνατότητα θέασης και αποθήκευσης DICOM Structured Reports    
14 Δυνατότητα Image Navigator    
15 Δυνατότητα ταχείας και απλής προσπέλασης όλων των ασθενών μέσω λειτουργίας Access Bar    
16 Δυνατότητα λειτουργίας ΙΜPORT/EXPORT.  To προσφερόμενο σύστημα να επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή DICOM, TIFF, JPEG, BMP    
17 Δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων αναζήτησης και ταξινόμησης όλων των αποθηκευμένων εξετάσεων (Filter).    
18 Ο κάθε χρήστης να ορίζει τα δικά του προσωπικά φίλτρα αναζήτησης.
19 Δυνατότητα αλλαγής στοιχείων μιας εξέτασης ή ασθενή (Rename)    
19 Δυνατότητα δημιουργίας λιστών εργασίας (Manual Worklist)    
20 Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων κάνοντας χρήση υπηρεσίας DICOM Worklist
21 Δυνατότητα κατακερματισμού μελετών (Split Series)
22 Δυνατότητα συνένωσης μελετών (Merge Studies)
23 Δυνατότητα αποθήκευσης μελετών με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Save As)
24 Δυνατότητα απολεστικής και μη απολεστικής συμπίεσης (Lossless and Lossy Compression). H λειτουργία  αυτή επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή  μεταφορά  δεδομένων ακόμα  και  σε  πείπτωση χαμηλού badwidth
25 Δυνατότητα αυτόματης αποστολής εξετάσεων σε προεπιλεγμένους κόμβους DICOM (Auto routing). Χρήσιμη λειτουργία για την αυτόματη αποστολή εικόνων σε διαγνωστικούς  σταθμούς εργασίας.
26 Δυνατότητα WebViewer, του ίδιου κατασκευαστή, για την ταχύτατη θέαση και επεξεργασίας των εξετάσεων μέσω  web browser με τεχνολογία Zero foot print htlm5. Ο WebViewer να διαθέτει πιστοποίηση CEIIa και απεριόριστες άδειες χρήσης.
27 Ο WebViewer να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:
a Basic Image Viewing functions
b – Pre-defined Layouts
c – MPR
d – Key image objects
e – Reference Lines
f – Pan, Zoom, Window Width/Level
g – Window Level Presets
h – Measurement Calipers
i – Orientation Labels
j – Orientation: flip, mirror or rotate (Web Browser only)
k – Text and Freehand Annotation (Web Browser only)
l – Measurement: Angle, ROI,  Linear, Point (Web Browser only)
  Data Navigation:
m – Related Studies (common patient ID)
n – Sorting Series Navigation
o – Split-view mode
p – Collaboration Mode
q – Linked Scrolling
28 Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων και μελέτης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση της μελέτης αυτής (Work in Progress)
29 Δυνατότητα Smart Corner για την ταχεία πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα αναγκαία εργαλεία
30 Δυνατότητα μέτρησης Cardio Thoracic Ratio (CTR)
31 Δυνατότητα Spine Labeling
32 Δυνατότητα Smart Reading (Smart Reading) για την ταχύτερη δυνατή διάγνωση των εξετάσεων
33 Δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένων εικόνων ή και ολόκληρων εξετάσεων σε εκτυπωτή DICOM μέσω λειτουργίας DICOM PRINT
34 Δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων και εικόνων σε CD ή και DVD μαζί με λογισμικό, του ίδιου κατασκευαστή ,για την  εύκολη θέαση και απλή επεξεργασία αυτών (Patient Media Creation)
35 Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω HL7 και DICOM με άλλα πληροφοριακά συστήματα
36 Επιπλέον πακέτο λογισμικού για τη βέλτιστη απεικόνιση και επεξεργασία των εξετάσεων  μαστογραφίας το οποίο να διαθέτει μεταξύ άλλων τις κατάλληλες διατάξεις εικόνας, παράθυρα επεξεργασίας και ενιαία προβολή μεταξύ των εικόνων .
37 Έγκριση / Πιστοποίηση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΙΑ.
38 Διασύνδεση με απεριόριστα modalities.
39 Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον 10 Θέσεων εργασίας.
40 Μετάπτωση δεδομένων (εξετάσεων/εικόνων) από το υφιστάμενο σύστημα με εξαγωγή αναλυτικής λίστας του συνολικού αριθμού που μεταφέρθηκαν στο τέλος της διαδικασίας
41 Προδιαγραφές Εξοπλισμού
42 Διπλός Επεξεργαστής Intel Xeon  Gold Τελευταίας Γενιάς
43 Ένα (1) λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2019 Server (64 bit)
44 Μνήμη 192 GB RAM τουλάχιστον
45 Δίσκοι SAS συνολικής χωρητικότητας 52ΤΒ
46 Τέσσερις (4) θύρες δικτύου 1 GΒit/s για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων
47 Δύο Τροφοδοτικά
45 Τέσσερις (4) θύρες δικτύου 1 GΒit/s για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων
47 Δύο Τροφοδοτικά

 

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρεχόμενη εγγύηση από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα είναι τουλάχιστον δύο (2)  έτη και θα περιλαμβάνει τακτική προληπτική συντήρηση τουλάχιστον  δύο (2) φορές ετησίως, ενδεχόμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, επισκευή (με ανταπόκριση εντός 24 ωρών το πολύ) ενδεχόμενων βλαβών με δωρεάν εργασία και όλων των ανταλλακτικών. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν στην τεχνική τους προσφορά  αναλυτικά την προσφερόμενη εγγύηση,

 1. Απαιτείται, εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για δύο  (2) τουλάχιστον έτη από την παράδοση,  με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο  Οργανισμός  δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του ως άνω  εξοπλισμού  προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.
 3. Κατά την εγκατάσταση  ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών.

 

Ζ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα προσφερθεί ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης πέραν του  χρόνου εγγύησης.  Το ποσό αυτό θα  αναφερθεί μόνον στην οικονομική προσφορά. Το συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε΄ της εγγύησης και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες αυτές στην τεχνική τους προσφορά. Το ποσό  του ετήσιου συμβολαίου θα είναι σταθερό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών (μετά τα  έτη της  προσφερόμενης εγγύησης και  έως  δέκα (10) έτη)  από την υπογραφή της σύμβασης και θα προσμετρήσει κατά την αξιολόγηση.

 

Η. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος  θα αναλάβει την  εκπαίδευση   των ατόμων που θα  ορισθούν   στη λειτουργία του συστήματος. Να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια του.

 

Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του συστήματος  να είναι εντός  30 ημερολογιακών  ημερών  από την έγγραφη ανάθεση της παραγγελίας στον ανάδοχο. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης στην τεχνική προσφορά.

 

Ι. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την επιλογή του αναδόχου θα καταρτιστεί σύμβαση, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Η  πρόσκληση θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης και η αποδοχή των όρων της είναι αυτονόητη από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Παράρτημα της σύμβασης θα αποτελεί και η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου. Ο ΕΔΟΕΑΠ θα υπογράψει σύμβαση συντήρησης, εφόσον το επιθυμεί, μετά το πέρας της προσφερόμενης  εγγύησης.

 

Κ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προτεινόμενος από τον ΕΔΟΕΑΠ τρόπος πληρωμής είναι 30% με την υπογραφή της  σύμβασης,   50% με την παραλαβή σε λειτουργία και το υπόλοιπο  20% μετά από ένα μήνα καλής λειτουργίας στον ΕΔΟΕΑΠ.

 

Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε χωριστό από την τεχνική προσφορά σφραγισμένο φάκελο. Θα αναφέρεται το καθαρό (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ ως  και το  κόστος  της ετήσιας  προσφερόμενης συντήρησης των 8 ετών, μετά το πέρας της διετούς εγγύησης ή  ανάλογα  σε  περίπτωση προσφερόμενη  εγγύησης πέραν της διετίας και μέχρι την συμπλήρωση  10  ετών ετήσιας συντήρησης.

 

M. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ανάδοχος/οι  θα επιλεγούν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον ΕΔΟΕΑΠ  από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
1 Δυνατότητα Query Spanning, για την ζεύξη περισσοτέρων κόμβων DICOM και την επίτευξη της δημιουργίας ενός εικονικού διακομιστή, για μεγαλύτερη διασφάλιση των δεδομένων
2 Δυνατότητα φόρτωσης και θέασης διαφορετικών μελετών/ασθενών την ίδια χρονική στιγμή
3 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 από κάθε ψηφιακό  διαγνωστικό απεικονιστικό μηχάνημα
4 Δυνατότητα ενσωμάτωσης και δεδομένων (μη DICOM) μέσω λειτουργίας Import (JPEG, TIFF, BMP, PDF)
5 LDAP / Domain integration.
6 Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μέσω λειτουργίας Export (JPEG, TIFF, BMP, DICOM)
7 Δυνατότητα φόρτωσης διαφορετικών μελετών/ασθενών για σύγκριση (Multi Patient)
8 Δυνατότητα ταυτόχρονη φόρτωσης και των παλαιότερων μελετών, εάν αυτές υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα
7 Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς εικόνων με μηχανισμό drag and drop (Drag & Drop)
8 Δυνατότητα θέασης, επεξεργασίας και splitting ακολουθιών multi frame (Multi frame)
9 Δυνατότητα θέασης εικόνων σε true color ή monochrome mode
10 Δυνατότητα συγχρονισμένης θέασης μελετών (Synch) για την σύγκριση εξετάσεων σε μια ή και σε περισσότερες οθόνες
11 Δυνατότητα Movie (Movie Mode)
12 Δυνατότητα DSA (Digital Subtraction Angiography)
13 Δυνατότητα θέασης και αποθήκευσης DICOM Structured Reports
14 Δυνατότητα Image Navigator
15 Δυνατότητα ταχείας και απλής προσπέλασης όλων των ασθενών μέσω λειτουργίας Access Bar
16 Δυνατότητα λειτουργίας ΙΜPORT/EXPORT.  To προσφερόμενο σύστημα να επιτρέπει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων σε μορφή DICOM, TIFF, JPEG, BMP
17 Δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων αναζήτησης και ταξινόμησης όλων των αποθηκευμένων εξετάσεων (Filter).
18 Ο κάθε χρήστης να ορίζει τα δικά του προσωπικά φίλτρα αναζήτησης.
19 Δυνατότητα αλλαγής στοιχείων μιας εξέτασης ή ασθενή (Rename)
19 Δυνατότητα δημιουργίας λιστών εργασίας (Manual Worklist)
20 Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων κάνοντας χρήση υπηρεσίας DICOM Worklist
21 Δυνατότητα κατακερματισμού μελετών (Split Series)
22 Δυνατότητα συνένωσης μελετών (Merge Studies)
23 Δυνατότητα αποθήκευσης μελετών με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Save As)
24 Δυνατότητα απολεστικής και μη απολεστικής συμπίεσης (Lossless and Lossy Compression). H λειτουργία  αυτή επιτρέπει την ταχύτερη δυνατή  μεταφορά  δεδομένων ακόμα  και  σε  πείπτωση χαμηλού badwidth
25 Δυνατότητα αυτόματης αποστολής εξετάσεων σε προεπιλεγμένους κόμβους DICOM (Auto routing). Χρήσιμη λειτουργία για την αυτόματη αποστολή εικόνων σε διαγνωστικούς  σταθμούς εργασίας.
26 Δυνατότητα WebViewer, του ίδιου κατασκευαστή, για την ταχύτατη θέαση και επεξεργασίας των εξετάσεων μέσω  web browser με τεχνολογία Zero foot print htlm5. Ο WebViewer να διαθέτει πιστοποίηση CEIIa και απεριόριστες άδειες χρήσης.
27 Ο WebViewer να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες:  
a Basic Image Viewing functions
b – Pre-defined Layouts
c – MPR
d – Key image objects
e – Reference Lines
f – Pan, Zoom, Window Width/Level
g – Window Level Presets
h – Measurement Calipers
i – Orientation Labels
j – Orientation: flip, mirror or rotate (Web Browser only)
k – Text and Freehand Annotation (Web Browser only)
l – Measurement: Angle, ROI,  Linear, Point (Web Browser only)
  Data Navigation:
m – Related Studies (common patient ID)
n – Sorting Series Navigation
o – Split-view mode
p – Collaboration Mode
q – Linked Scrolling
28 Δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων και μελέτης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση της μελέτης αυτής (Work in Progress)
29 Δυνατότητα Smart Corner για την ταχεία πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα αναγκαία εργαλεία
30 Δυνατότητα μέτρησης Cardio Thoracic Ratio (CTR)
31 Δυνατότητα Spine Labeling
32 Δυνατότητα Smart Reading (Smart Reading) για την ταχύτερη δυνατή διάγνωση των εξετάσεων
33 Δυνατότητα εκτύπωσης μεμονωμένων εικόνων ή και ολόκληρων εξετάσεων σε εκτυπωτή DICOM μέσω λειτουργίας DICOM PRINT
34 Δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων και εικόνων σε CD ή και DVD μαζί με λογισμικό, του ίδιου κατασκευαστή ,για την  εύκολη θέαση και απλή επεξεργασία αυτών (Patient Media Creation)
35 Δυνατότητα διασύνδεσης μέσω HL7 και DICOM με άλλα πληροφοριακά συστήματα
36 Επιπλέον πακέτο λογισμικού για τη βέλτιστη απεικόνιση και επεξεργασία των εξετάσεων  μαστογραφίας το οποίο να διαθέτει μεταξύ άλλων τις κατάλληλες διατάξεις εικόνας, παράθυρα επεξεργασίας και ενιαία προβολή μεταξύ των εικόνων .
37 Έγκριση / Πιστοποίηση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΙΑ.
38 Διασύνδεση με απεριόριστα modalities.
39 Δυνατότητα διασύνδεσης τουλάχιστον 10 Θέσεων εργασίας.
40 Μετάπτωση δεδομένων (εξετάσεων/εικόνων) από το υφιστάμενο σύστημα με εξαγωγή αναλυτικής λίστας του συνολικού αριθμού που μεταφέρθηκαν στο τέλος της διαδικασίας
41 Προδιαγραφές Εξοπλισμού  
42 Διπλός Επεξεργαστής Intel Xeon  Gold Τελευταίας Γενιάς
43 Ένα (1) λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2019 Server (64 bit)
44 Μνήμη 192 GB RAM τουλάχιστον
45 Δίσκοι SAS συνολικής χωρητικότητας 52ΤΒ
46 Τέσσερις (4) θύρες δικτύου 1 GΒit/s για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων
47 Δύο Τροφοδοτικά
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

*Οι παραπάνω ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές θα ομαδοποιηθούν, θα βαθμολογηθούν και θα σταθμιστούν με συντελεστή βαρύτητας ανά ομάδα.

*Τυχόν αποκλίσεις δεν είναι όρος αποκλεισμού των προσφορών, εφόσον αιτιολογηθούν επαρκώς.

 

 Μ.1. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

 

Σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν όσες εκ των προσφορών πληρούν τα κριτήρια του κεφαλαίου Γ.  της παρούσας πρόσκλησης (Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  που υποχρεούνται να  δηλώσουν οι προσφέροντες  την συμμόρφωσή  τους  η  όχι. Οι  προσφέροντες  θα πρέπει να  δηλώσουν την συμμόρφωσή τους  ή  όχι με  αντίστοιχες  παραπομπές  για κάθε  σημείο των  απαιτούμενων  Τεχνικών Προδιαγραφών του  Έργου  Δ.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει πρώτα τις τεχνικές προσφορές. Για εκείνες τις εταιρείες των οποίων η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, θα καταρτιστεί λίστα συμμετοχής τους στην οικονομική αξιολόγηση. Στους συμμετέχοντες, των οποίων η τεχνική προσφορά δεν έγινε αποδεκτή, θα επιστρέφονται σφραγισμένες οι οικονομικές τους προσφορές.

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, η επιτροπή αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών εταιρειών, των οποίων οι τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτές και θα επιλεγεί η συμφερότερη  προσφορά, βάσει της παρακάτω βαρύτητας των  κριτηρίων:

 

Περιγραφή κριτηρίου Βαρύτητα
Τεχνική προσφορά 55
Οικονομική Προσφορά 45
Συνολική ονομαστική βαθμολογία 100

 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει την μεγαλύτερη τιμή (Σi) στην παρακάτω παράσταση και θα περιλαμβάνεται και το κόστος των πέντε (8) ετών του Συμβολαίου Συντήρησης .Σε περίπτωση που προσφερθεί από τους συμμετέχοντες περισσότερο από δύο (2) έτη εγγύησης, τα επιπλέον έτη θα αφαιρεθούν από το κόστος των πέντε (8) ετών του Συμβολαίου Συντήρησης:

Σi = 0,55x (Ti/Tmax) + 0,45x (Omin/Oi)

Όπου,

Σi είναι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς (i = 1, 2, 3…)

Tmax είναι η τεχνική προσφορά που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία

Τi είναι η τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

Omin είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Oi είναι η οικονομική προσφορά κάθε προσφέροντος (i = 1, 2, 3…)

 

 

Ν. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Ν.1 Προθεσμίες

Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά  στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Ορμινίου 38, ΤΚ 11528 Αθήνα, στον Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων – Υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την …………..  Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

2. Ν.2 Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος PACS», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως, ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στο κεφ. Δ. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ  ΚΑΙ  ΣΕ  CD  ή USB.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Ιωάννη Παπασταμέλο στο τηλ. 210 – 7264799 (email: jpapastamelos@edoeap.gr)