ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων στους οποίους προβαίνουν οι αρμόδιες  υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεστε στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές, για χρονικό διάστημα άνω του διμήνου. Προκειμένου να μη διακοπεί η περίθαλψή σας, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@edoeap.gr, κατά περίπτωση, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-Αν εργάζεστε  με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ:

Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης σε εργοδότη υπόχρεο σε απόδοση εισφορών στον Οργανισμό (εφόσον είναι πρόσφατη) ή ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

-Αν είστε άνεργος και επιδοτείστε  :

Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, e-ΕΦΚΑ-ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ) και υπεύθυνη δήλωση.

-Αν είστε άνεργος και δεν επιδοτηθήκατε ή έχει λήξει το διάστημα επιδότησης:

Αίτημα για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανεργίας, επισυνάπτοντας το τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (φορολογικού έτους 2020) και συμπληρωμένη  σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Το ποσό του μηνιαίου ασφαλίστρου ανεργίας ανέρχεται στα €46,15 εάν το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι άνω των €14.000,00 και στα €23,08 εάν είναι κάτω των €14.000,00.

Στην περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 14.000 ευρώ, σας ενημερώνουμε ότι  το Διοικ. Συμβούλιο του στη συνεδρίασή 58/15-12-2021 να καλύψει το ποσό της εισφοράς για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2022, εφόσον ο άνεργος ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου, εφόσον πληρούνται επιπλέον οι προϋποθέσεις :

  • Να μην υπάρχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μισθωτή απασχόληση κατά το διάστημα της ανεργίας
  • Να μην είστε κάτοικοι εξωτερικού
  • Να μην έχετε ασφαλιστική ικανότητα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα
  • Σε περίπτωση παλαιοτέρων οφειλών στον Οργανισμό, να είστε ενήμεροι ως προς τις οφειλές έως 31/12/2021 ή να έχετε αιτηθεί τον διακανονισμό τους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την εργασία τους και δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, απαιτείται να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής σε εισφορά ασθενείας, λόγω ανεργίας εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της απασχόλησης ή της επιδότησης, διαφορετικά αναστέλλεται η περίθαλψή τους και χρεώνονται το ποσό που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού, για χρονικό διάστημα που δεν καλύπτονται από εισφορές.

Παρακαλούμε να προβείτε σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, όπως αναλυτικά περιγράφονται,  έως τις 31/1/2022. Σε περίπτωση που έχετε δικαίωμα σε άλλον φορέα, λόγω εργασίας ή δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της περίθαλψής σας από τον Οργανισμό, παρακαλούμε να αιτηθείτε τη διαγραφή σας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 επιλ. 3-3 και τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 επιλ. 3-2.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ