ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

24. Είμαι έγκυος, τι πρέπει να κάνω για το επίδομα λοχείας;

Για το επίδομα λοχείας θα πρέπει να στείλετε :

  • συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφετε ότι δεν έχετε άλλη εργασία εκτός από (την εταιρεία στην οποία εργάζεστε) και ότι δεν δικαιούστε αντίστοιχο επίδομα από άλλο φορέα καθώς και
  • βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται το διάστημα απουσίας σας, το διάστημα που θα σας καταβάλλουν μισθό και το ύψος των μικτών μηνιαίων αποδοχών σας.

Σημειώνεται ότι η διεκπεραίωσή της ξεκινά από την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info@edoeap.gr

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις αποχής από την εργασία λόγω τοκετού μπορεί να παρέχει στα αμέσως ασφαλισμένα θήλεα μέλη του (λεχώνες) ειδικό βοήθημα ίσο με το σύνολο των αποδοχών της από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ 45 ημερών, οι οποίες λαμβάνονται από μία μόνο πηγή κατ’ επιλογή της ενδιαφερόμενης και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση του εργοδότη ότι αυτή δεν έλαβε μισθό ή επίδομα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερομένης ασφαλισμένης.

Αποδεδειγμένα άνεργη ασφαλισμένη που καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον τοκετό, σε περίοδο λοχείας δικαιώνεται του 50% του επιδόματος λοχείας της εργαζόμενης, ήτοι 22,5 ημερομίσθια υπολογιζόμενα επί του 15πλασίου του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά της προσκόμισης φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.  1599/1986