ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

24. Ποιοι δικαιούνται μονογονεϊκό επίδομα και ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας χορηγείται σε ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, στις εξής περιπτώσεις:

 1. τέκνων που είναι ορφανά από τον έναν ή και τους δυο γονείς (εφόσον είναι είτε έμμεσα είτε δικαιοδόχα μέλη)
 2. τέκνων άγαμων άμεσων μελών (εφόσον είναι έμμεσα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ)
 • Καθορίζεται ως καταληκτικό όριο ηλικίας του προστατευόμενου τέκνου για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος η 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης των 18 ετών
 • Ορίζεται ως εισοδηματικό κριτήριο το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως το ποσό των 15.000,00€ για 1 προστατευόμενο τέκνο στον ΕΔΟΕΑΠ και έως το ποσό των 20.000,00€ για 2 προστατευόμενα τέκνα και άνω. Στην περίπτωση που το δικαιοδόχο τέκνο έχει δικό του ΑΦΜ και εμφανίζει εισοδήματα θα συνυπολογίζεται το άθροισμα του εισοδήματος γονέα και τέκνου
 • Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 100,00€ μηνιαίως για κάθε τέκνο σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και σε 200,00€ μηνιαίως για περιπτώσεις ενοικίου. H χορήγηση του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, θα γίνεται με καταβολή του ποσού που υπολείπεται από αυτό που λαμβάνουν ως επίδομα παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ αφαιρουμένου από το ποσό των 100,00€ που χορηγεί ο ΕΔΟΕΑΠ για κάθε παιδί ή 200,00€ σε περιπτώσεις ενοικίου. Για την καταβολή των τρεχόντων επιδομάτων, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να υποβάλλουν στον ΕΔΟΕΑΠ την ηλεκτρονική λίστα των πληρωμών τους, όπως αυτές έχουν οριστικοποιηθεί για την πληρωμή επιδόματος παιδιού 2ου διμήνου τρέχοντος έτους, μετά την υποβολή του εντύπου Ε1 της προηγούμενης χρονιάς.
 • Οι καταβολές του επιδόματος πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο, τους μήνες Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αιτήσεως χορήγησης μονογονεϊκού επιδόματος είναι τα ακόλουθα :

 • Έντυπο αιτήσεως
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Βεβαίωση ΟΠΕΚΑ, όπου φαίνονται τα δικαιούμενα ποσά που θα καταβληθούν στους ασφαλισμένους από τον ΟΠΕΚΑ, μετά την καταβολή του 2ου διμήνου κάθε έτους, όπου διαμορφώνονται τα τελικά ποσά πληρωμής, σύμφωνα με την υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ τρέχοντος έτους
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για περιπτώσεις θανόντα γονέα μη μέλους του ΕΔΟΕΑΠ )
 • Μισθωτήριο κύριας κατοικίας (για περιπτώσεις ενοικίου )
 • Αποδείξεις εξόφλησης των ενοικίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται έως την 20η Ιουνίου κάθε έτους να προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ προκειμένου να πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-7264791.